Jihoafrická republika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrický trh se svými charakteristikami přibližuje nejvyspělejším zemím světa, ačkoliv zde přetrvává určitá dualita, která plyne z přítomnosti chudoby a vysoké nezaměstnanosti. Na trhu v JAR jsou zastoupeny všechny nejvýznamnější světové firmy a tato konkurence spolu s čínskou expanzí vymezuje mantinely příležitostí pro uplatnění českých firmem, jež mají zájem na trh vstoupit. Poptávka existuje prakticky po veškerém zboží, v případě většiny produktů a zboží je důležitým kritériem pro koncového uživatele cena. Značka Česká republika (Czechia) může znamenat přidanou hodnotu pro omezenou skupinu odběratelů ve vybraných sektorech (letectví, sklářství, některé typy zbraní apod.). Profesionalita a solidnost ve vzájemné spolupráci jsou v JAR samozřejmostí. Před vstupem na trh je nutné zajistit způsob záručního servisu a řešení reklamací.

 

 

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většina jihoafrických firem dává z pochopitelných důvodů přednost přímému jednání s výrobci z důvodu úspory nákladů na prostředníky. U zboží spotřebního charakteru a zvláště v případech, kdy je nutné mít dovozní povolení nebo příslušnou certifikaci pro dovoz, dávají jihoafrické firmy obvykle přednost nákupu u lokálních distributorů a importérů. U strojírenských výrobků je důležitým partnerem distributor se svými sklady, který dodává koncovým zákazníkům či menším prodejcům a také zajišťuje zákaznický servis a podporu a řešení případných reklamací. U dodávek pro státní sektor je klíčové najít místního partnera, jež dodávku zprostředkuje, neboť zahraniční firmy se obvykle nemohou účastnit veřejných tendrů a ucházet se o státní zakázky.

Česká firma si může zvolit jeden z následujících postupů pro vývoz na trh JAR:

 • pověří zástupce (prostředníka) v JAR k zajištění obchodu – Convention on Agency in the International Sale of Goods přijatá UNIDROIT v Ženevě v roce 1983 byla převzata v roce 1987 do jihoafrického práva a stanovuje jednotná pravidla pro mezinárodní obchod prostřednictvím zástupců (agentů)
 • pověří distribuční firmu v JAR – v tomto případě neexistují žádná statutární pravidla, která by upravovala pověření libovolného distributora k činnosti v JAR, strany mohou volně vstoupit do partnerského vztahu na základě kontraktu, který určí jejich vzájemné vztahy, případnou exkluzivitu ujednání (zde však doporučujeme opatrnost možnost výpovědi smlouvy) a základnu pro ukončení kontraktu, tato možnost se jeví jako zpravidla nejvhodnější a nejčastěji využívanou formou vstupu na trh
 • přímý prodej přes exportní úsek – k prodeji zboží (a k návštěvám JAR) využije firma vlastního personálu, buď v rámci účastí na veletrzích a výstavách, nebo v rámci obvyklých pracovních cest
 • prodá licenci výrobci v JAR, aby vyráběl jeho exportní zboží – zahraniční výrobce může libovolně vstoupit do kontaktu ohledně navázání výrobní spolupráce s jihoafrickým výrobcem, který má zájem vyrábět a dodávat licencované zboží, ochranu před zneužitím poskytuje řada jihoafrických zákonů a mezinárodních úmluv, jejichž je JAR signatáře

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V souladu platnou s Dohodou o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), která je vykonávána od roku 2016, je možné většinu komodit dovážet do JAR volně a bezcelně. Pouze na skupinu vybraných položek je nutné mít dovozní povolení (Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Požadavky na dokumentaci a celní tarify u konkrétního zboží je možné vyhledat podle HS kódů v databázi Evropské komise Market Access Database Evropské komise. Užitečné informace pro vývozce je možné vyhledat na webu South African Revenue Service (SARS) v kapitole Customs and Excise včetně seznamu produktů, jejichž dovoz je do JAR zakázán nebo podléhá schválení nebo dovozním kvótám (Consolidated List of Prohibited and Restricted Imports). Dovážené zboží podléhá kromě cla i zaplacení DPH (VAT) ve výši 15 %, což je realizováno při vstupu zboží do země. Dovozce je zodpovědný za všechny celní poplatky i platbu DPH. Při celním odbavení musí importér předložit obchodní fakturu, dopravní doklad (Bill of Lading – B/L s neobchodovatelnou kopií), balicí list a příslušný celní formulář (doporučuje se předložit dokumenty ve třech výtiscích).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Jihoafrická republika má hybridní právní systém, kombinaci práva psaného, kodifikovaného a práva zvykového. Tento systém umožňuje následující právní formy podnikání:

 • Společnost (Company) – pravidla pro založení společnosti a její registraci v JAR, jakož i podmínky pro registraci pobočky zahraniční firmy za účelem podnikání v JAR, jsou stanoveny v zákoně „Companies Act“. Zákon vstoupil v platnost v roce 2011, rozeznává dvě základní formy společností: neziskové (NPC) a zakládané za účelem zisku. Ty druhé se dále dělí na společnosti soukromé (private, pty Ltd.) a veřejné (public Ltd.), společnosti s osobním ručením (Personal Liability Companies, Inc) a na státem vlastněné společnosti (State Owned Companies, SOC Ltd.). Registrace kanceláře zahraniční firmy za účelem podnikání v JAR (registered office of an external company) je povinná a týká se i neziskových organizací;
 • Uzavřená společnost (Close Corporation – CC) – byla velmi podobná „Company“. Na základě zákona z r. 2008 není již možné tuto právní formu nově registrovat. Firmy založené ve formě CC před tímto datem však mohou dále existovat;
 • Družstvo (Cooperative);
 • Partnerství (Partnership) – jedná se o obchodní spojení mezi dvěma či více osobami, nebo společnostmi. Neexistuje formální požadavek, který by reguloval utvoření „Partnership“. Může mít alespoň dva, ale ne více než 20 partnerů. Joint-venture je uznán podle jihoafrického práva jako „Partnership“ pro určitý účel nebo transakci. „Partnership“ není zdaněn, a tudíž každý partner je zdaňován individuálně. Ačkoliv nejsou dány formality pro vytvoření „Partnership“, je samozřejmě důležité, aby partneři vstoupili do svých práv a závazků na základě dohody, která by určila i jejich podíly v jejich partnerství;
 • Sole trader – samostatný podnikatel.

Při zvažování vhodné formy přítomnosti na trhu a k realizaci podnikatelského záměru v JAR doporučujeme využít právní pomoci místních specializovaných poradenských firem. Zahraniční firma zvažující vstup na jihoafrický trh má v zásadě na vybranou, zda založí jihoafrickou dceřinnou společnost, nebo zaregistruje svou pobočku, jejíž představitel bude v JAR vystupovat jménem dané zahraniční firmy. Toto rozhodnutí má dopady v daňové oblasti, z hlediska potřebných (pracovních) povolení aj. Při založení výrobní společnosti, ať již formou joint-venture nebo 100% vlastněnou zahraničním subjektem, je třeba mít na zřeteli, jaký bude tato společnost potřebovat stupeň v rámci tzv. Broad Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) s ohledem na povahu odběratele vyrobeného zboží. Jistým problémem jihoafrického průmyslu všeobecně je nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. Pokud má cizinec zájem o podnikání v JAR jako samostatný podnikatel (sole trader), musí předtím získat příslušné vízum a podnikatelské povolení.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti jihoafrického trhu jsou kvalitní marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu. V této oblasti působí řada specializovaných firem, které jsou schopny poskytovat servis na profesionální úrovni. Je možné inzerovat v celostátních denících a odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy, popř. existuje možnost inzerce v rámci větších regionálních obchodních komor (kontakty viz seznam jihoafrických obchodních komor, Johannesburg Chamber of Commerce and Industry, JCCI, Obchodní komora Západního Kapska, tzv. CapeChamber aj.) a specializovaných portálů. Inzerce má pro zákazníky referenční význam a doporučuje se zejména v případě, kdy již naše produkty jsou na trhu přítomny.

Dobrou příležitostí pro úvodní seznámení s tržním prostředím je návštěva oborového veletrhu. Aktivní účast v roli vystavovatele má vedle propagace a možnosti oslovit zákazníky také referenční roli. Lze doporučit průzkum potenciálních partnerů před veletrhem s jejich následným adresným pozváním na stánek, protože v JAR má osobní setkání a jednání nedocenitelnou hodnotu. Výzamné mezinárodní veletrhy v Jižní Africe, jejichž přehled uvádíme níže, jsou navštěvovány potenciálními partnery z okolních zemí. Zdrojem dalších informací může být seznam veletrhů a výstav na portálu Event Eye -Trade Shows, Exhibitions, Conferences & Business Events Worldwide.

 • Mining Indaba – klíčová každoroční konference a veletrh v oboru těžebního průmyslu, Kapské Město (únor);
 • Retail Africa – maloobchod a platební systémy, Johannesburg – Sandton Convention Centre (březen);
 • Propac Africa – balení a zpracování potravin, potisk, Johannesburg – Expo Centre Nasrec (březen);
 • Water Show Africa – vodohospodářství, Johannesburg, Sandton (březen);
 • Decorex -dekorace a interiérový design, celkem 3x ročně na různých místech, tj.v Johannesburgu, Durbanu a Kapském Městě;
 • Huntex – lovecké zbraně a vybavení, outdoor, Johannesburg – výstaviště Gallagher, Midrand (duben);
 • NAMPO Harvest Day, NAMPO Agricultural Show – zemědělská technika, provincie Free State, Bothaville, NAMPO Park (květen);
 • Securex – veletrh bezpečnostních systémů a ochrany, výstaviště Gallagher, Midrand, Johannesburg (květen)
 • Africa Health – zdravotnictví, Johannesburg – výstaviště Gallagher, Midrand (květen);
 • Africa Utility Week, AUW – vodohospodářstvía energetika, čištění odpadních vod, udržitelná energetika, veřejné služby, Kapské Město, (květen;)
 • Automechanika JHB – automobilový průmysl, aftermarket, Johannesburg – Expo Centre Nasrec (květen);
 • Africa Rail, Aviation Festival – konference a výstava o dopravě a infrastruktuře – železniční, letecké a námořní, Johannesburg – Sandton Convention Centre (červen, červenec)
 • Land Forces Africa, Disaster Management Africa – zbrojní průmysl, bezpečnostní a záchranářské obory, Pretoria, 1 x za dva roky, červenec),;
 • Bauma Africa – stavební stroje a materiály, těžební stroje, Johannesburg – výstaviště Gallagher, Midrand;
 • TransAfrika – doprava, infrastruktura a investice, Johannesburg – Nasrec Expo, (říjen);
 • Motor Show JHB – automobilový průmysl, Johannesburg – Expo Centre Nasrec (říjen 1 x za dva roky);
 • Chem Expo Africa – chemický průmysl a jeho aplikace pro farmaceutický, kosmetický, textilní aj. sektory; biotech a úprava vody, Johannesburg – Sandton Convention Centre, (listopad);
 • Interbuild – stavebnictví a příbuzné obory, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, srpen 1 x za dva roky;
 • Electra Mining – referenční veletrh pro těžební průmysl, strojírenské a elektro-subdodávky, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, září, 1 x za dva roky;
 • Africa Aerospace and Defence, AAD – obranný a letecký průmysl, Centurion (Pretoria), září 1 x za dva roky (2022);
 • South African Automotive week, SAAW – Johannesburg – Gallagher, říjen 1x za dva roky (2022).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematikou ochrany duševního vlastnictví se zabývá úřad Komise na ochranu duševního vlastnictví – Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) formálně spadající pod ministerstvo obchodu, průmyslu a soutěže. Na stránkách tohoto úřadu lze nalézt souhrn zákonných norem, jejichž přehled uvádíme níže, aj. užitečné informace. Komise CIPC má pobočky v každé jihoafrické provincii. Zákony tzv. Patents Act (zák. č. 57/1978 Sb.), Trade Marks Act (zák. č. 194/1993 Sb.) a Design Act (zák. č. 195/1993 Sb.) upravují zejména registraci patentů, ochranných známek a designu v Jižní Africe, a to jak pro občany JAR, tak i pro občany z jiných zemí. Pro ochranu autorských práv byl přijat v roce 1978 Copyright Act (zák. č. 98/1978 Sb.), který upravuje ochranu autorských práv jak pro jihoafrické autory, tak pro zahraniční autory, jejichž díla jsou publikována, resp. prezentována na území JAR. Ochranu obchodních značek zboží prodávaného na území JAR řeší Merchandise Marks Act (zák. č. 17/1941 Sb.). Práva umělců jsou chráněna zákonem Performer’s Protection Act (zák. č. 11/1967 Sb.). JAR přistoupila k mezinárodní dohodě tzv. TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). V oblasti patentového práva existuje mezinárodní dohoda známá jako Patent Cooperation Treaty (PCT), jíž je JAR signatářem. Legislativa v JAR nověji odráží také trend ochrany tradic, např. tradiční medicíny, jako duševního vlastnictví původních obyvatel (Traditional, Indigienous Knowledge) aj.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Na stránkách jihoafrického ministerstva financí je pravidelně zveřejňován věstník veřejných zakázek, jenž obsahuje seznam aktuáních vypsaných tendrů a požadovanou dokumentaci. Na stejném portálu jsou taktéž zveřejňováni výherci tendrů. Účast ve veřejných soutěžích upravuje zákon „State Tender Board Act“ (1968, ve znění pozdějších novel). Podstatným faktorem ovlivňujícím výsledky výběrových řízení je úroveň tzv. B-BBEE certifikace. Firmy ucházející se o veřejné zakázky v JAR musí předložit Certifikát B-BBEE (tzv. Broad-Based Black Economic Empowerment). Aby se firma mohla ucházet o státní zakázku, potřebuje B-BBEE minimálně na stupni číslo 4 a vyšší. Stupně B-BBEE existují od 1-8 (1 je nejvyšší, 8 nejnižší). Bližší informace o B-BBEE lze nalézt na specializovaném webu BEE Navigator. V rámci snahy vlády o tvorbu pracovních míst obsahují veřejné zakázky často požadavky na tzv. lokalizaci (místní procurement), byť při formálním dodržení závazků vůči Světové obchodní organizaci (WTO), přestože JAR není signatářem Dohody WTO o veřejných zakázkách Government Procurement Agreement (GPA). Obecně jsou rozhodnutí o vítězech tendrů přijímána na základě bodového systému, kdy 90 bodů představuje cena a 10 bodů B-BBEE status. U menších kontraktů daný poměr váhy kritérií činí 80 ku 20. Vybraných sektorů se týkají pravidla tzv. preferenčních veřejných zakázek. Na základě těchto pravidel mohou jihoafrické úřady vypisovat veřejné zakázky, u nichž je podíl vyžadované místní přidané hodnoty stanovován individuálně a pohybuje se v rozmezí od 35 % do 100 %. Pro zahraniční firmu je v každém případě velmi náročné se veřejných souteží účastnit a být konkurenceschopnou. Obecně se doporučuje (nejen) v případě účasti v soutěži o veřejnou zakázku spolupracovat s místním partnerem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v JAR, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem. Právní služby jsou finančně poměrně nákladné. Vymahatelnost práva je poměrně dobrá, ale velmi zdlouhavá a tím prodražuje právní služby. U velkých zavedených firem je riziko neplacení za dodané zboží poměrně nízké. Přesto i v JAR jsou stále častější případy vylákání zboží, které není nikdy zaplaceno. Doporučujeme proto před uskutečněním obchodu stanovit vhodné podmínky snižující toto riziko. Je poměrně obvyklé požadovat částečnou platbu předem (až 70 %), s úplným zaplacením při dodání zboží, lze však určitě doporučit i další mluvní zajišťovací mechanismy, jako vydání bankovních záruk (dokumentární akreditiv) či certifikátů nebo přílet technika pro uvedení stroje do provozu až po úplném zaplacení apod. Při opakovaných dodávkách je nutné sledovat průběh placení a vázat další dodávku na zaplacení předchozí. Přes výše uvedené lze však konstatovat, že JAR má výrazně lepší platební morálku než mnohé další země subsaharské Afriky, taktéž bankovní systém je robustní, sofistikovaný a funkční (je však nutno pamatovat na výše uvedená omezení v devizové oblasti).

Jižní Afrika má stanovená pravidla pro mezinárodní platební styk (exchange controls), na jejichž uplatňování dohlíží jihoafrická centrální banka SARB. Na stránkách centrální banky jsou také uvedeny subjekty (komerční banky), které mají oprávnění mezinárodní platební styk provádět. Bankovní účet v JAR si však nemůže založit nerezident. JAR patří k zemím s relativně vysokou úrovní kriminality a ani internet není bohužel v tomto ohledu výjimkou. Rozsah finančních ztrát způsobených každoročně podvody na internetu v JAR je poměrně významný. Jedná se o druh organizovaného zločinu, který má i mezinárodní přesah. Internetové podvody mohou mít různé formy, např. falešné výhry v soutěžích a loteriích a domnělá dědictví. Může se ale jednat i o falešné exportéry komodit nebo jiného zboží. Je proto nutné obezřetné chování, zejména pokud česká firma nemá zkušenosti s místním podnikatelským prostředím a chystá se předpokládaný obchodní kontakt v JAR navázat na dálku prostřednictvím internetu včetně globálních obchodních serverů (Alibaba apod.), e-mailu apod. Více informací o internetové kriminalitě nejen v JAR na webových stránkách – www.cybercrime.org.za.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní obchodní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů. Před cestou na jednání s jihoafrickým partnerem doporučujeme nastudovat Desatero pro obchodní jednání s JAR. Jižní Afrika má 11 úředních jazyků, pro běžné dorozumění i kontakt s úřady však potřebujete pouze angličtinu. Pokud chcete překvapit obchodního partnera, pak několik frází z afrikánštiny či některého z původních jazyků může osvěžit obchodní jednání. Je třeba počítat s tím, že ve většině případů neuspějete se sjednáním schůzky na sobotu, neděli nebo svátek. Jihoafričané neradi říkají ne. Proto někdy mohou slíbit navazující jednání a již se neozvat, vyvolat v obchodním partnerovi nereálná očekávání apod. Je proto třeba brát výsledky obchodních jednání realisticky a následným telefonátem či emailem výstupy ze schůzky ověřovat. Ve veřejném sektoru bývá míra spolehlivosti u partnerů obvykle nižší.

Přehled státních svátků:

 • 1. leden – New Year Day
 • 21. březen – Human Rights Day
 • Velký pátek (Good Friday)
 • pondělí velikonoční (Family Day)
 • 27. duben – Freedom Day
 • 1. květen – Workers Day
 • 16. červen – Youth Day
 • 9. srpen – National Womens Day
 • 24. září – Heritage Day
 • 16. prosinec – Day of Reconciliation
 • 25. prosinec – Christmas Day
 • 26. prosinec – Day of Goodwill

Pokud státní svátek připadne na neděli, následující pondělí je volným dnem. Obvyklá pracovní doba je od  8.00 do 16.00-17.00 s přestávkou na oběd. Obchody jsou otevřeny většinou od 9.00 do 18.00 hod. O víkendu má většina obchodů omezenou otevírací dobu, v neděli je většinou zavřeno s výjimkou nákupních středisek. Platí zákaz prodeje alkoholu v supermarketech v neděli po 14.00 hod. Banky jsou otevřeny ve všední dny od 9.00 do 16.00, v sobotu zpravidla do 11.00 hod.

Je nutné mít na zřeteli následující skutečnosti:

 • Místní bezpečnostní situace není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Především se nedoporučují neorganizované návštěvy center měst, chudinských čtvrtí, procházky v osamělých nebo neznámých místech, zejména v podvečerních a večerních hodinách. 
 • Veřejná doprava, jak ji známe v ČR, v JAR prakticky neexistuje. Ve velkých městech je sice řada autobusových linek (v Pretorii, Johannesburgu), avšak neexistují jízdní řády a cizincům se nedoporučuje tyto autobusy používat. Není bezpečné použití příměstské vlakové dopravy. Naopak se osvědčuje nové vlakové spojení Gautrain mezi Johannesburgem, mezinárodním letištěm O.R. Tambo a Pretorií. 
 • Přesuny v JAR se řeší autem, hotelová recepce doporučí bezpečnou taxi službu nebo autopůjčovnu. Poměrně dobře fungují služby UBER, Taxify apod. Jezdí se vlevo. Při cestách autem se doporučuje držet hlavních cest. Cestovat vždy jen v uzamčeném autě, okna auta spouštět jen částečně, zejména nutná ostražitost ve městech na křižovatkách. Při delších cestách jsou pro oddech a občerstvení vhodné čerpacích stanice. Není bezpečné zastavovat stopařům nebo autům s poruchou (ta může být fingovaná).
 • Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na výskyt bilharzie. Při cestách do Krugerova národního parku, případně jiných míst na severovýchodě země, je nutno, zejména v období dešťů (říjen – duben), vybavit se účinným doporučovaným antimalarikem, které je třeba vždy užívat ve spojení s repelentem. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem (30 a více).
 • V JAR je vysoké procento populace nakaženo HIV a také TBC. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména při styku s krvácivými poraněními a při intimním styku.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Poskytování závazných informací o cestování do JAR je v kompetenci výhradně zastupitelských úřadů JAR v zahraničí a jihoafrického ministerstva vnitra (Department of Home Affairs).

Držitelé všech druhů cestovních dokladů ČR, kteří do JAR cestují za turistickým či obchodním účelem, nepotřebují k pobytu do 90 dnů vízum. Při ostatních typech pobytu poskytují informace zastupitelské úřady JAR. V případě zájmu o prodloužení 90-ti denního pobytu v JAR je obvykle nutné na příslušných jihoafrických úřadech podat tuto žádost nejpozději dva měsíce před uplynutím uvedeného pobytu. Doporučuje se, aby platnost cestovního dokladu přesahovala nejméně o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR. Cestovní doklad musí obsahovat nejméně dvě volné stránky (naproti sobě) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. Imigrační úředníci JAR při vstupu do země kontrolují, zda mají občané jiných zemí při vstupu do země očkování proti žluté zimnici (v platném mezinárodním očkovacím průkazu), pokud do země cestují z oblastí s výskytem uvedené nemoci. Při nesplnění této podmínky je cestujícímu zamezen vstup do země.

Aktuální informace o cestování do JAR jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva zahraničí ČR. Před cestou doporučujeme zaregistrovat se v systému dobrovolné registrace DROZD MZV ČR.

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Obecně zaměstnávání cizinců v JAR včetně občanů ČR není snadné. V prvé řadě je nutné prostřednictvím velvyslanectví JAR v zahraničí požádat o pracovní vízum. JAR rozeznává několik typů pracovních víz s odlišnými náležitostmi a podmínkami. Zaměstnavatel zpravidla musí doložit, že na daná pracovní místa byl proveden pokus o akvizici v JAR (kopie inzerátů nebo zpráva zaměstnavatelské agentury) a že v JAR nejsou vhodní kandidáti. Zaměstnanec musí předložit důkazy o odpovídající kvalifikaci a také projít zdravotními testy. V případě vyslání v rámci firmy jsou nutné také pracovní popisy konkrétních pozic a platové náležitosti. Velké zahraniční korporace v JAR mohou požádat o tzv. rámcové korporátní pracovní povolení, na základě kterého jsou pak jednotlivé žádosti o obecné pracovní povolení vyřizovány za zjednodušených podmínek. Žádost o vízum musí být podána výhradně osobně na zastupitelském úřadě JAR, nikoliv v zastoupení jiné osoby. Podnikatelské aktivity cizinců upravuje tzv. Přistěhovalecký zákon 13/2002 ve znění pozdějších novel. Pro získání povolení k podnikání musí cizinec předložit podnikatelský záměr a včetně zaměstnání určitého počtu rezidentů a splňovat další podmínky. Pokud oblast podnikání spadá do některého z prioritních sektorů, lze požádat o snížení nároku na investovaný základní kapitál.

Typy pobytových titulů (aktuální informace o pobytových titulech a jejich podmínkách jsou uvedeny na stránkách jihoafrického ministerstva vnitra):

Podnikatelská víza (Business Visa)
Žadatelé o podnikatelské vízum musí nově doložit, že alespoň 60 % jejich zaměstnanců má občanství JAR, případně trvalý pobyt alespoň po dobu 12 měsíců. Žadatelé zároveň musí předložit doporučující dopis vydaný ministerstvem obchodu a průmyslu (Department of Trade and Industry, DTI). Zatímco doporučující dopis se dříve vztahoval pouze na žadatele v určitých sektorech a investice s nízkým kapitálem, nově se týká všech žádostí. Existují požadavky na výši vstupního kapitálu.

Studijní víza (Study Visa)
Nebudou udělována za účelem studia jazykových kurzů v JAR. Studijní povolení lze nově získat pouze za účelem studia na uznané instituci poskytující terciární vzdělávání (např. univerzita), a to maximálně na 8 let. Jejich držitel může vykonávat pracovní činnost v rozsahu 20 hodin týdně.

Partnerská víza
Partnerská víza jsou nově udělována v případě, že partnerský vztah mezi osobami trvá alespoň dva roky (dříve 5 let), a to na základě ověřeného úředního dokumentu, který tuto skutečnost potvrzuje. Pokud se jedná o vztah uzavřený mezi cizími státními příslušníky mimo území JAR, postačí úřední dokument, který vydala příslušná zahraniční instituce.

Pracovní víza
Pracovní víza v kategorii obecných pracovní povolení a víz pro nedostatkové profese jsou vystavována na dobu 5 let.

Obecná pracovní povolení (General Work Permit)
Udělování obecných pracovních povolení podléhá relativně zdlouhavé proceduře. Vedle povinného uznání kvalifikace ve formě SAQA certifikátu, který žadateli vystaví South African Qualifications Authority (instituce pověřená uznáváním vzdělání a profesních zkušeností), je povinné předložení certifikátu ministerstva práce (Department of Labour). Certifikát pak dokládá, že potenciální zaměstnavatel nenalezl vhodného uchazeče mezi občany JAR nebo držiteli trvalého pobytu v JAR, jejichž kvalifikace odpovídá zkušenostem žadatele o pracovní povolení. Pozn.: V minulosti trvalo získání tohoto certifikátu i několik měsíců.

Víza pro nedostatkové profese (Critical Skills Work Visa)
Nad rámec požadavků platných pro udělení obecného pracovního povolení, je vyžadováno i potvrzení kvalifikace žadatele některou z profesních organizací, která byla uznána SAQA. V některých případech je vyžadováno i potvrzení žádosti o registraci v rámci příslušné registrované profesní organizace, případně další požadavky.

Víza pro vnitrofiremní přesun (Intra-company Transfer Visa)
V souladu s mezinárodními standardy jsou tato víza udělována na dobu 4 let. Vízum nelze prodloužit. Žadatel musí být zároveň zaměstnán v zahraniční pobočce alespoň po dobu 6 měsíců.

Korporátní pracovní povolení (Corporate Work Visa)
Podmínky pro tento typ víza vyžadují potvrzení ministerstva práce a ministerstva obchodu a průmyslu a jsou udělována na 3 roky. Zaměstnanci s tímto vízem si nemohou vízum prodloužit nebo jej převést v rámci jiné kategorie víz. Stejně jako předcházející typ víza, žádost rovněž vyžaduje certifikát SAQA uznávající kvalifikaci a registraci v profesní organizaci.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví je v JAR na poměrně vysoké úrovni. Existuje však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření relativně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění s dostatečným finančním krytím k úhradě léčebných výdajů. Cestujícím do JAR doporučujeme, aby si z důvodu možné hospitalizace s sebou vzali platební kartu. Bez zaplacení předem (např. při podezření na mozkovou příhodu může nemocnice požadovat deposit ve výši v přepočtu několik desítek tisíc korun)  může být hospitalizace v soukromém zdravotním zařízení odepřena. 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem