Jordánsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jordánský trh je otevřen službám a dodávkám zboží ze zahraničí, nicméně vstup na místní trh je považován za těžký. Především je to způsobeno stále komplikovanou legislativou stanovující velké administrativní nároky.

Podnikatelské prostředí se v Jordánsku potýká se značnými problémy, země zaostává za některými státy regionu, např. Saudskou Arábií a SAE. Hlavní překážky zůstávají v přístupu k úvěrům, ve vymahatelnosti plnění smluv a v ochraně investorů.

Jako konkrétní krok ke zlepšení podnikatelského prostředí byla přijata protikorupční strategie vlády. Pro daný účel byly ustanoveny Správní soud a Komise pro boj s korupcí.

Konkurence evropských, amerických a asijských výrobků je značná. Z českého zboží se významněji prosazuje pouze několik málo komodit, jako je papír, strojírenské a metalurgické výrobky, sušené mléko a sýry, osobní automobily, náhradní díly, sklo a v poslední době podvozky nákladních vozidel TATRA, zdravotnický materiál a zařízení nemocnic. Uplatnění českých výrobků ztěžuje i skutečnost, že se Jordánsko dlouhodobě a jednoznačně orientuje z nearabských zemí především na západní Evropu a USA.

Jordánsko je pro mnoho firem výrobním a obchodním zázemím pro Irák a nově i pro palestinská území a další státy regionu. V říjnu 2017 byla znovu-otevřena pozemní hranice Karáma  mezi Jordánskem a Irákem a v říjnu 2018 došlo k otevření pozemních hranic Jaber/Násib se Sýrií.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro dovoz a vývoz je potřebná licence, není-li zboží nebo dovozce/vývozce z tohoto pravidla vyňat platnými zákony a nařízeními nebo smlouvami, jež Jordánsko uzavřelo. Vláda může plně nebo částečně vyhradit dovoz nebo vývoz kteréhokoliv zboží určitému ministerstvu, veřejné společnosti nebo specializované instituci. Všechno dovážené zboží obecně podléhá clu podle stanovených tarifů a poplatků. Běžné celní sazby jsou 5, 10, 15, 20 a 30 %.

Spolu se clem se dále jako jeden poplatek vybírá:

  • DPH (16 %)
  • dovozní daně a poplatky (21 %), které mj. zahrnují 5% poplatek za dovozní licenci, 6 % jednotné další (dodatečné) clo, 6% univerzitní a municipální poplatky, 3 % další daň, 1 % poplatek na obchodní centra.

Dovoz podle bilaterálních obchodních dohod podléhá tarifům stanoveným v těchto dohodách. V případě České republiky se dnem vstupu do EU jedná o Asociační dohodu uzavřenou mezi EU a Jordánskem, která vystoupila v platnost dne 1. května 2002.

Doklady požadované pro dovoz jsou:

  • osvědčení o původu, vydané příslušnou institucí v zemi vývozce
  • konosament
  • u tranzitujícího zboží celní deklarace vydaná sousední zemí.

Kupní cena a původ zboží musejí být uvedeny na fakturách a všech dalších dokumentech spolu s dopravným, pojištěním a dalšími náklady. Na všech fakturách musí být popis dováženého zboží v arabštině. Na výrobcích musí být označení země původu, např. „Made in the Czech Republic“.

Místní dovozce musí předložit dovozní licenci, její nepředložení může být pokutováno. Za nepředložení certifikátu o původu zboží a faktury se může také vybírat pokuta. Uvedení jiného než skutečného množství zboží ve faktuře může být pokládáno za pašování, trestané až trojnásobkem hodnoty cla.

Kontrola vývozu je v působnosti Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vývozní povolení není třeba k vývozu tranzitujícího zboží, zboží ze zón volného obchodu, zboží dočasně dovezeného nebo k reexportu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Všechny podnikatelské subjekty s výjimkou joint ventures se musejí registrovat u ministerstva průmyslu, obchodu a zásobování. Dále se firmy působící v Jordánsku musejí registrovat u obchodní komory nebo průmyslové komory a daňového úřadu. Všechny podniky musejí žádat o roční licence od příslušné municipality.

Místní kancelář nebo reprezentace může provozovat v Jordánsku obchodní aktivitu. Nejméně polovina jejích zaměstnanců musí být místních. Bezcelně smí dovézt jeden automobil za pět let, zařízení kanceláře, nábytek. Aktuální podmínky zřízení kanceláře je vhodné předem konzultovat s Ammánskou nebo Jordánskou obchodní komorou a s Jordan Investment Commission.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Nejlepším způsobem propagace je organizování prezentací pro předem vybrané zájemce. Velvyslanectví ČR v Ammánu je připraveno poskytnout českým firmám v tomto směru nezbytnou pomoc. Velvyslanectví registruje nabídky a poptávky českých firem a může vytipovat jordánského partnera.

Vývozci se také mohou zúčastnit místních veletrhů a výstav. Jejich seznam je uveden v obchodní/ekonomické části webových stránek ZÚ Ammán:

http://www.mzv.cz/amman/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy_na_uzemi_jordanska/index.html

K reklamním účelům je možné použít místní tisk, zejména Jordan Times (anglicky psaný deník), Al-Aswák (arabský obchodní deník), Ar-Ra`í (nejčtenější arabský deník), Ad-Dustúr (arabský deník, či The Star (anglicky psaný týdeník). Tištěná reklama by měla být v arabském jazyce, zároveň však bývá zvykem obohatit text reklamy několika krátkými slogany v angličtině.

U spotřebního zboží je významným marketingovým nástrojem obal. Jordánský trh je zaplaven světovými výrobky nejrůznější provenience a atraktivní obal bývá možností, jak upoutat pozornost jordánského spotřebitele. Popisky v arabském jazyce na obalu jsou samozřejmostí.

Napojení na internet má stále větší část jordánské státní správy a podnikatelské veřejnosti. Většina jordánských firem má webové stránky na odpovídající úrovni. Českým firmám lze doporučit prezentaci výrobního programu prostřednictvím webových stránek v anglické i v arabské verzi.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Na zastupitelském úřadu nebyl evidován žádný případ problému s ochranou duševního vlastnictví v zemi.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Nákupy státního sektoru se uskutečňují prostřednictvím Všeobecné správy dodávek, která je ústřední nákupní agenturou vlády. Správa nakupuje prostřednictvím veřejných soutěží. Zahraniční dodavatel musí jednat prostřednictvím místního agenta. Tato podmínka odpadá u mezinárodně financovaných tendrů (Světovou bankou, Evropskou investiční bankou apod.).

Nejde-li o prostý nákup zboží, vyhlašují veřejné zakázky příslušná ministerstva nebo státní firmy. Základní informace o tendru jsou obvykle publikovány v denním tisku. Lhůta pro zakoupení tendrových podmínek bývá velmi krátká, v průměru kolem 2–3 týdnů po zveřejnění informace. Nabídky jsou předkládány v angličtině. Častou podmínkou je zapojení místní firmy.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů obecně přísluší jordánským soudům. Rozhoduje se (není-li ve smlouvě mezi stranami sporu ujednáno jinak) podle jordánského obchodního zákoníku. Řešením sporů se zabývá rovněž arbitrážní komise zřízená při Jordánské obchodní komoře.

S ohledem na regionálně typickou zdlouhavost soudních procesů, vysoké soudní poplatky a advokátní palmáre a negativní zkušenosti s průběhem a výsledky soudních řízení, lze považovat soudní cestu za problematickou. Prevencí problémů je výběr spolehlivého místního agenta a využívání zajišťovacích/pojištovacích mechanismů v průběhu jednání o platebních a dodacích podmínkách. Jordánské obchodní komory jsou schopny pomoci při výběru a ověření kredibility navrhovaného obchodního agenta.

Jistotu investorů posiluje i zřetelná snaha vlády podpořit zahraniční investice (úpravou investičních zákonů ke zrovnoprávnění zahraničních investorů), otevírat domácí ekonomiku a začleňovat ji do mezinárodních a regionálních obchodních struktur (WTO, smlouvy s arabskými státy, USA, EU, EFTA aj.).

Přetrvávajícím problémem je přístup státních úředníků, byrokracie a dlouhé lhůty pro vyřizování nezbytných administrativních úkonů.

Platební morálka solventních subjektů je obecně dobrá (v uplynulých dvou letech se vyskytl jeden případ, kdy jordánská firma nezaplatila pohledávku ve výši 2 300 EUR). Platební podmínky odpovídají standardním mezinárodním uzancím. Platí se obvykle akreditivem nebo se platba vyžaduje předem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba soukromých firem je od 9:00 do 17:00 s cca hodinovou přestávkou kolem poledne. Výjimkou jsou maloobchody, které mají běžně otevřeno do 20–22 hod., většina supermarketů má otevřeno do 22–24 hodin.

Pracovní doba úřadů státní správy a státních organizací je zpravidla od 8:30 do 15:00 hod. V době postního měsíce Ramadán bývá vládou vyhlašována zkrácená pracovní doba. Úředním jazykem je arabština, vedle toho je rozšířené i používání angličtiny.

Vzhledem k epidemii koronaviru přijala vláda od března 2020 omezující opatření, proto je nutné konzultovat aktuální situaci se Zastupitelským úřadem.

Důležitou oblastí  obchodního jednání je oblékání. Pro vládní úřady a významnější společnosti je sako a kravata běžným „pracovním“ oděvem. Pro Evropana je však vhodné držet se evropských uzancí.

Specifickou záležitostí jsou  dárky. Je běžné předat malý dárek již při prvním setkání se svým obchodním partnerem. Lze doporučit malou pozornost z českého křišťálu, případně knihu o České republice. Dárky dává i druhá strana, zpravidla se jedná o typický produkt jordánského hospodářství.

Vedle dárků lze doporučit, aby po každém jednání obdržel jordánský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.  

 

Oficiální státní svátky a dny volna  v roce 2020

Date

Weekday

Holiday Name

Holiday Type

1 Jan

Wednesday

New Year’s Day

National holiday

 

20 Mar

Friday

March Equinox

Season

 

21Mar

Saturday

Al Isra‘ wal Miraj

Observance

 

5  Apr

Sunday

Palm Sunday

Observance

 

10 Apr

Friday

Good Friday

Observance

 

13 Apr

Monday

Easter Monday

Observance

 

19 Apr

Sunday

Orthodox Easter Day

Observance, Orthodox

 

24 Apr

Friday

Ramadan begins

Observance

 

1 May

Friday

Labor Day

National holiday

 

24 May

Sunday

Eid al-Fitr

National holiday

 

25 May

Monday

Independence Day

National holiday

 

26 May

Tuesday

Eid al-Fitr holiday

National holiday

 

27 May

Wednesday

Eid al-Fitr holiday

National holiday

 

21 Jun

Sunday

June Solstice

Season

 

31Jul

Friday

Eid al-Adha

National holiday

 

1 Aug

Saturday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

2 Aug

Sunday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

3 Aug

Monday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

4 Aug

Tuesday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

20 Aug

Thursday

Muharram/New Year

National holiday

 

22 Sep

Tuesday

September Equinox

Season

 

29 Oct

Thursday

Prophet’s Birthday

National holiday

 

21 Dec

Monday

December Solstice

Season

 

25 Dec

Friday

Christmas Day

National holiday

 

 

 

Oficiální státní svátky a dny volna  v roce 2021

Date

Weekday

Holiday Name

Holiday Type

1 Jan

Friday

New Year’s Day

National holiday

 

10 Mar

Wednesday

Al Isra‘ wal Miraj

Observance

 

20Mar

Saturday

March Equinox

Season

 

28 Mar

Sunday

Palm Sunday

Observance

 

02 Apr

Friday

Good Friday

Observance

 

05 Apr

Monday

Easter Monday

Observance

 

13 Apr

Tuesday

Ramadan begins

Observance

 

1 May

Saturday

Labor Day

National holiday

 

2 May

Sunday

Orthodox Easter Day

Observance, Orthodox

 

13 May

Thursday

Eid al-Fitr

National holiday

 

14 May

Friday

Eid al-Fitr holiday

National holiday

 

15 May

Saturday

Eid al-Fitr holiday

National holiday

 

16 May

Sunday

Eid al-Fitr holiday

National holiday

 

21 Jun

Monday

June Solstice

Season

 

20 Jul

Tuesday

Eid al-Adha

National holiday

 

21 Jul

Wednesday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

22 Jul

Thursday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

23 Jul

Friday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

24 Jul

Saturday

Eid al-Adha holiday

National holiday

 

10 Aug

Tuesday

Muharram/New Year

National holiday

 

22 Sep

Wednesday

September Equinox

Season

 

19 Oct

Tuesday

Prophet’s Birthday

National holiday

 

21 Dec

Tuesday

December Solstice

Season

 

25 Dec

Saturday

Christmas Day

National holiday

 

 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Nejběžnějším způsobem vstupu do Jordánska je letecky přes mezinárodní letiště v Ammánu a v Aqabě. Víza se udělují na všech jordánských zastupitelských úřadech, pro ČR je příslušné jordánské velvyslanectví ve Vídni. Víza je možné získat rovněž na hraničních přechodech i na letištích po příletu, výjimkou je pouze přechod Allenby Bridge / King Hussein Bridge mezi Jordánskem a Izraelem/Palestinskými územími, kde se vízum nevydává. Poplatek za jednorázové vízum činí 40 JD (cca 56 USD). Vícenásobná víza se na hraničních přechodech nevydávají.

Při odjezdu ze země se platí výjezdní poplatek ve výši 10 JD (cca 14 USD). Pokud cizí státní příalušníci opouštějí Jordánsko letecky, bývá výjezdní poplatek zahrnut v ceně letenky.

V případě, že z pasu je zjevné, že turista navštívil Izrael, nebo není-li zřejmé, jak vstoupil do Jordánska, nevpustí dotyčného turistu do většiny arabských zemí, včetně sousedních arabských zemí – Sýrie, Irák a Saúdská Arábie.

Zvýšenému riziku je cizinec podle vyjádření jordánských bezpečnostních orgánů vystaven ve východní a severovýchodní části země a v jižní provincii Maán. Rovněž nelze doporučit oblasti přiléhající k jordánsko-syrské a jordánsko-irácké hranici.

Přes ojedinělé teroristické události je Jordánsko poměrně bezpečnou zemí, obecná kriminalita je na nízké úrovni. Pouze při cestách do odlehlejších venkovských oblastí je nutná zvýšená obezřetnost, vhodný je místní doprovod.

Z bezpečnostních důvodů jsou na mnoha místech zřízena kontrolní stanoviště jordánské armády, kde je kontrolována identita cestujících. Turisté by měli mít u sebe vždy cestovní pas.

Přístup k cizincům je v obecné rovině velmi tolerantní, přesto nelze opomenout, že Jordánsko je muslimskou zemí. Adekvátně tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit jak chování, tak – hlavně mimo Ammán – vhodné oblečení, požívání alkoholu, atd.

Vzhledem k epidemii koronaviru přijala vláda od března 2020 omezující opatření v dopravě, proto je nutné konzultovat aktuální situaci se Zastupitelským úřadem v Ammánu.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vládou jsou stanoveny některé výhody povinně poskytované pracovníkům většiny odvětví (minimální mzda, pětidenní pracovní týden, minimální dvoutýdenní dovolená a cca 20 dnů placených svátků). Zaměstnavatelé odvádějí 10 % a zaměstnanci 5 % sociálního pojištění. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti vláda povoluje zaměstnávání cizinců jen výjimečně.

Protože se v Jordánsku řada zaměstnání pokládá za „společensky méně přijatelná“, existuje mnoho prací, jež vykonávají především cizinci: nejordánští Arabové, Egypťané, pracují jako tovární, stavební, zemědělští dělníci a ve službách. Asijské síly (z Filipín, Srí Lanky) jsou zaměstnávány v domácnostech, restauracích a čínští kvalifikovaní dělníci působí na mistrovských postech v továrnách operujících v Qualified Industrial Zones.

Jordánští pracovníci jsou obecně vzdělanější a kvalifikovanější než v jiných zemích regionu Blízkého východu, a proto se uplatňují v bohatších ropných arabských státech.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Jordánsko disponuje sítí kvalitních soukromých nemocničních zařízení, což platí zejména pro Ammán a turistickou destinaci Aqabu. V těchto zařízeních ošetří bez problému jakéhokoliv Evropana, který se prokáže mezinárodně platným pojištěním pro cesty a pobyt, popř. složí-li dostatečně vysokou zálohu na léčebné výlohy. Soukromá zdravotnická zařízení disponují i anglicky mluvícím personálem. Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se pro cizince nedoporučuje.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ammánu (Jordánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem