Kazachstán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Česko-kazachstánské bilaterální vztahy jsou dlouhodobě korektní. Pokračuje trend narůstajícího zájmu české podnikatelské sféry směrem ke Kazachstánu, který se mj. projevuje v rostoucím obchodním obratu a ve vysoké účasti českých firem na podnikatelských misích do Kazachstánu a na významných veletrzích a výstavách v Kazachstánu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Kazachstán je největším a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie.  Vzájemný obchod od r. 1993 (vznik ČR) do r. 2014 (dosavadní nejvyšší objem obratu) vzrostl v korunovém vyjádření cca 25x (v dolarovém ekvivalentu 35x). S ohledem na přírodní bohatství země a na jeho průmyslový i ekonomický potenciál ČR považuje Kazachstán za významného strategického partnera nejenom v rámci středoasijských zemí, ale i v rámci postsovětského regionu.

Od roku 2016, po překonání prudkého poklesu vzájemného obchodu způsobeného devalvací KZT, se vzájemný obchod vyznačuje postupným růstem českého vývozu a kolísáním KZ vývozu do ČR, což je ovlivněno zejména světovými cenami ropy.

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – Kazachstán za poslední roky (v tisících USD)

Rok

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2014

420 101

766 482

1 186 583

-346 382

2015

224 095

423 295

647 390

-199 201

2016

179 021

166 617

345 638

12 404

2017

217 779

509 845

727 624

-292 066

2018

289 117

653 652

942 770

-364 535

2019

320 101

597 636

917 738

-227 535

Zdroj: Český statistický úřad

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve vzájemné obchodní výměně ČR – Kazachstán dominují energetické komodity (zejména ropa) a další nerostné suroviny. Kazachstán je v posledních letech třetím největším dodavatelem ropy do ČR po Rusku a Ázerbájdžánu (jeho podíl činí cca 10 % z celkového objemu dovozu ropy do ČR). Mezi další dovozní položky řadíme železo, zemní plyn, zařízení pro telekomunikaci, tkaniny, rybí výrobky apod.

Český dovoz (2019) – 10 největších zbožových skupin dle SITC 2:

Kód zboží

Zbožová skupina – SITC 2

Podíl v %

33

Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

85,59

52

Anorganické chemikálie

8,04

67

Železo a ocel

3,68

34

Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný

0,90

22

Olejnatá semena a olejnaté plody

0,58

66

Výrobky z nekovových nerostů

0,45

3

Ryby, korýši, měkkýši

0,33

Oproti dovozu z Kazachstánu je český vývoz mnohem diverzifikovanější s výraznou převahou strojírenské produkce. Hlavní položky českého vývozu představují silniční vozidla, zařízení pro telekomunikaci, kancelářské stroje, elektrické přístroje, kovozpracující stroje, léky, soustruhy, cukr, sklo, autosoučástky, svítidla, nábytek, zbraně apod.

Český vývoz (2019) – 10 největších zbožových skupin dle SITC 2:

Kód zboží

Zbožová skupina – SITC 2

Podíl v %

78

Silniční vozidla

31,25

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

22,40

75

Kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat

12,51

79

Ostatní dopravní a přepravní prostředky

6,53

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu

5,34

54

Léčiva a farmaceutické výrobky

3,40

00

Živá zvířata

2,84

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče

2,37

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

2,25

66

Výrobky z nekovových nerostů

1,52

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2019 vzrostl vývoz služeb z ČR do Kazachstánu o 58,7 % na 1 365 mil. Kč, z toho připadalo 26,3 % na dopravu, 22,4 % na cestovní ruch, a 13,4 % na telekomunikační služby. V daném období poklesl dovoz služeb z Kazachstánu do ČR o 8,4 % na 912 mil. Kč, z toho připadalo 96,4 % na dopravu, 1,6 % na ostatní podnikatelské služby a 0,7 % na cestovní ruch.

Největší poptávka je trvale po službách v cestovním ruchu, zejména o lázeňské pobyty spojené s další turistikou. Významným impulzem pro cestovní ruch přineslo otevření přímého spojení mezi Prahou a Nur-Sultanem kazachstánskou společnosti SCAT od června 2019.

Ostatní položky (nákladní doprava a obchodně technické služby) jsou bezprostředně spojeny s realizací větších a složitějších obchodních případů, které vyžadují zajištění celého komplexu dodávky (tj. nejen zboží, ale i dopravy a dalších nutných doprovodných služeb). Díky vzdálenosti a charakteru vzájemné obchodní výměny jsou perspektivy českých firem v oblasti služeb do určité míry omezeny, určitě je však perspektivní cestovní ruch.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemné přímé investice se pohybují na nízké úrovni. Dle statistik z Národní banky Kazachstánu dosáhly české investice v Kazachstánu ke konci 2019 celkové výše 216,8 mil. USD. Nejvíce českých investic se v Kazachstánu realizovalo v roce 2008 a dále v období 2010 – 2013. Opačným směrem jsou evidovány investice pouze v hodnotě 22,3 mil. USD.

Prioritní pozornost ČR a Kazachstánu se zaměřuje především na spolupráci v energetice, strojírenství, dopravě, zdravotnictví a zemědělství. Česká strana klade důraz také na rozvoj spolupráce s kazachstánskými regiony. Zájem českých společností o KZ trh je též reflektován v účasti českých společností na významných veletrzích v Kazachstánu jako je zemědělský veletrh AgriTek v Nur-Sultanu (březen), zdravotnický veletrh KIHE v Almaty (květen), veletrh dobývací techniky Mining Week v Karagandě (červen), veletrh Kazbuild v Almaty (září), elektroenergetický veletrh Power Kazakhstan v Almaty (říjen), potravinářský veletrh WorldFood v Almaty (listopad) apod.

V Kazachstánu úspěšně působí více jak 10 českých společností, např. Fosfa, Home Credit, Bednář či Hydroma. Tyto společnosti zpravidla působí na kazachstánském trhu již delší dobu. Významná je především spolupráce mezi Škodou Auto a podnikem AziaAvto. Společnost AziaAvto montuje v Usť Kamenogorsku vozidla Octavia, Superb, Rapid a Kodiaq (spolupráce obnovena v létě 2017 po 2leté pauze v souvislosti s propadem ekonomiky Kazachstánu).

Dle oficiálních údajů působí na KZ trhu aktivně cca 30 společností s českou účastí. Dále je v Kazachstánu více jak 35 kanceláří a zastoupení českých společností, nejvíce z nich je v Almaty a v Nur-Sultanu, dále v Karagandě, Pavlodaru a Taldykorganu. Zájem o kazachstánský trh má cca 200 českých společností.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled platných smluv mezi ČR a Kazachstánem v ekonomické oblasti:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o podpoře a vzájemné ochraně investic – podepsána dne 8. 10. 1996, vstup v platnost dne 2. 4. 1998.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – podepsána dne 9. dubna 1998, vstup v platnost dne 29. října 1999.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o spolupráci v mezinárodní silniční dopravě– ratifikace v r. 2003.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci – podepsána dne 8. září 2004, vstup v platnost dne 21. listopadu 2006.
 • Dohoda o boji proti organizovanému zločinu a nelegální distribuci drog a jiných omamných látek, podepsána v dubnu 1998.
 • Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o podpoře a vzájemné ochraně investic – podepsán 25. 11. 2010 V Astaně. Protokol vstoupil v platnost 15. září 2013.
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kazachstánu o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů ČR a diplomatických pasů Kazachstánu byla podepsána dne 23. 2. 2011, vstup v platnost 15. července 2016. Spolu s uvedenou dohodou byla rovněž podepsána Smlouva mezi vládou ČR a KZ o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) – zatím nevstoupila v platnost.
 • Dohoda v oblasti cestovního ruchu mezi ČR a Kazachstánem, podepsána v Praze dne 3. listopadu 2011.
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Kazachstánu o spolupráci ve vojenské oblasti z října 2012.
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví KZ o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy z října 2012.
 • Protokol k Dohodě o ochraně investic, podepsaný v Astaně 25. listopadu 2010.
 • Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kazachstánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Astaně 24. listopadu 2014.
 • Smlouva  mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná v Astaně 23. listopadu 2017.

Dne 8. září 2004 v průběhu oficiální návštěvy prezidenta V. Klause v Kazachstánu byla podepsána Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kazachstánu o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci. Na základě výše uvedené Dohody byla v roce 2005 ustavena Česko – kazachstánská Mezivládní komise k ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci, a to jako pracovní orgán pro řešení aktuálních obchodně-ekonomických otázek vzájemné spolupráce. Poslední 10. zasedání Komise se uskutečnilo v listopadu 2019.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kazachstán nepatří mezi priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR a není vypracován plán dlouhodobé spolupráce na tomto úseku. Nicméně, vzhledem k řadě komparativních výhod českých realizátorů lze předpokládat, že ČR bude v Kazachstánu navazovat na úspěšné aktivity z minulých let, zejména v sektorech životního prostředí, dopravy a zemědělství.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem