Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD)

Základní informace o UNCTAD, její struktuře a činnosti.Zaměření činnosti

Konference OSN o obchodu a rozvoji – UNCTAD – se za období své působnosti stala v rámci Organizace spojených národů (OSN) ústředním bodem integrované pomoci v oblasti obchodu a rozvoje a souvisejících témat v oblasti investic, financí, technologií a udržitelného rozvoje. Od svého založení (1964) UNCTAD podporuje integraci rozvojových zemí do světové ekonomiky. Postupem času se stal respektovanou institucí, jejíž činnost ovlivňuje a spoluvytváří hospodářskou politiku v oblasti rozvoje, se zvláštním zřetelem na vzájemné sladění domácí strategie s mezinárodními opatřeními s ohledem na udržitelný rozvoj.

Ke splnění svého mandátu organizace vykonává tři klíčové funkce:

 • působí jako forum pro mezivládní jednání, podporované diskusemi s experty a výměnou zkušeností, s cílem dosažení konsensu
 • provádí výzkum, strategické analýzy a sběr dat pro jednání vládních představitelů a expertů
 • poskytuje technickou pomoc přizpůsobenou specifickým požadavkům rozvojových zemí, se zvláštní pozorností k potřebám nejméně vyvinutých zemí (LDC) a tranzitním ekonomikám (pokud je to vhodné, UNCTAD spolupracuje s ostatními organizacemi a dárcovskými zeměmi v poskytování technické pomoci).

Sekretariát UNCTAD při vykonávání svých funkcí spolupracuje a komunikuje s řadou členských vlád, organizacemi systému OSN a regionálních komisí, stejně tak jako s vládními institucemi, nevládními organizacemi, soukromým sektorem, včetně obchodních a průmyslových asociací, výzkumných institucí a universit po celém světě.

Organizační struktura

Konference

Nejvyšším výkonným a rozhodovacím orgánem UNCTAD je ministerská konference, která se koná jednou za čtyři roky a kde jednotlivé členské země hodnotí aktuální situaci v oblasti obchodu a rozvoje a projednávají strategické varianty. Konference rovněž vytyčují mandát organizace, pracovní priority a splňují důležitou politickou funkci: umožňují vytváření mezivládního konsensu týkající se situace ve světové ekonomice a rozvoji a role Spojených národů a UNCTADu při řešení těchto otázek. Poslední ministerskou konferencí byla XII. konference pro obchod a rozvoj konaná v dubnu 2008 v ghanské Akkře.

Rada pro obchod a rozvoj

Ve čtyřletém období mezi zasedáním konferencí je práce UNCTADu vedena Radou pro obchod a rozvoj. Členství v Radě je otevřeno všem členským zemím UNCTADu a všem akreditovaným mezivládním a nevládním organizacím užívajícím status pozorovatele. Rada se schází jednou ročně v Ženevě při pravidelných zasedáních a třikrát do roka na výkonných zasedáních k projednávání jednotlivých politických a institucionálních otázek.

Komise

V Radě pro obchod a rozvoj působí komise, které zasedají jednou ročně k řešení problematiky ve specifických oblastech a spoluurčují zaměření práce sekretariátu. Od XII. ministerské konference pro obchod a rozvoj konané v Akkře roku 2008 jsou tyto komise pouze dvě:

 • Komisi pro obchod a rozvoj
 • Komisi pro investice, podnikání a rozvoj

Komise slouží vládám k výměně názorů na strategické otázky v příslušné oblasti. Tak, jako ve všech mezivládních orgánech UNCTADu, jsou rozhodnutí komisí dosažena konsensem a takto odsouhlasené závěry a doporučení reflektují kolektivní strategickou vůli členů UNCTADu.

Expertní zasedání

Práce komisí je podporovaná diskusí mezi specializovanými technickými experty pro specifické oblasti (komise ročně svolávají až 10 takových zasedání). Zasedání umožňují vládním představitelům navštěvujících komise získávat cenný přísun informací z oblasti akademického a privátního sektoru.
Sekretariát a jeho struktura

Sekretariát UNCTADu je řízen generálním tajemníkem. Od roku 2005 je generálním tajemníkem UNCTADu bývalý thajský vicepremiér a bývalý generální ředitel WTO Dr. Supachai Panitchpakdi. Sekretariát má okolo 400 zaměstnanců a je rozdělen do šesti divizí, z nichž pět z nich je zaměřeno na výzkum a technicko – asistenční práci Sekretariátu, zatímco šestá divize se zabývá managementem a mezivládními záležitostmi:

 • Divize pro globalizaci a rozvojové strategie (GDS) je hlavním útvarem pro tvorbu makroekonomické a rozvojové strategie této organizace, reflektuje trendy ve světové ekonomice, zabývá se dopady globalizace na rozvojové země, doporučuje hospodářskou politiku pro stabilní a udržitelný růst. Divize je odpovědná za vydávání výroční zprávy k obchodu a rozvoji (Trade and Development Report), která je projednávaná na pravidelných zasedáních Rady pro obchod a rozvoj. Její součástí je rovněž statistický úřad UNCTADu.
 • Divize pro investice a rozvoj podnikání (DIAE) se zabývá problematikou mezinárodních investic a rozvoje podnikání. Propaguje přímé zahraniční investice a napomáhá porozumění mezinárodním investičním dohodám. Doporučuje strategie pro malé a střední podniky. Je zodpovědná za vydávání výroční zprávy UNCTADu o investicích ve světě.
 • Divize pro mezinárodní obchod se zbožím a službami a komodity (DITC) se zabývá obchodem se zbožím a službami, zejména v oblasti komodit, včetně otázky diverzifikace obchodu a řízení rizik. Divize se dále věnuje otázkám týkajícím se hospodářské soutěže; vazby mezi obchodem, rozvojem a životním prostředím a rovněž poskytuje technickou pomoc vztahující se k obchodním záležitostem rozvojových zemí.
 • Divize pro technologii a logistiku (DTL) se zabývá různými otázkami usnadňování obchodu, mezi něž patří obchodně logistické služby, systémy tranzitní dopravy, otázky přístupu k informačním a komunikačním technologiím a jejich lepší využití či školení a technická pomoc pro místní instituce. Divize je zodpovědná za vydávání výroční zprávy k elektronickému obchodování a rozvoji a přehledu námořní dopravy.
 • Divize managementu (DOM) včetně administrativních služeb, služeb technické pomoci a mezivládních záležitostí a přesahujících služeb slouží mezivládním zasedáním, které se konají v UNCTADu.
 • Divize pro Afriku, nejméně rozvinuté rozvojové země (LDCs) a zvláštní programy (ALDC), který koordinuje práci UNCTADu pro tyto kategorie zemí. Rovněž poskytuje analýzy rozsáhlých vývojových změn týkajících se těchto zemí a dodávání technické pomoci. Divize každé dva roky publikuje zprávu o nejméně rozvinutých zemích.

Hlavním gestorem zapojení České republiky do činnosti Konference OSN pro obchod a rozvoj je Ministerstvo zahraničních věcí.

Další informace

zpět na začátek

Doporučujeme