Korea (Severní – KLDR): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

25. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchodní obrat je velmi nízký, zejména podstatné navýšení exportu nelze v nejbližším období očekávat. Hlavní příčinou je insolvence severokorejských partnerů, mizivá koupěschopnost obyvatelstva, špatné zkušenosti s plněním závazků, konkurence laciných výrobků ze sousední Číny a konečně trvající mezinárodní sankce vůči KLDR. V případě ČR je navíc důležitým negativním faktorem nepojistitelnost vývozů do KLDR.

Obchodní výměna mezi ČR a KLDR zůstává zanedbatelná. Za rok 2016 činil import z KLDR 209,000 USD (textil a malé elektronické komponenty), export pouhých 5,000 USD (motorové součástky do vznětových motorů). Za Q1 2017 ČR vyvezla do KLDR zboží v hodnotě pouze cca 1,000 USD (výhradně alkohol, tj. pivo, víno, likéry), z KLDR se za stejné období dovezlo zboží za 517,000 USD (z větší části tavená magnézie a další chemické produkty, polyetyleny, drobné textilní výrobky)

Obchodní výměna ČR – KLDR (v tis. USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v tis.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

24 927

45.

1 183

91.

26 110

53.

23 744

1994

3 915

85.

15,7

735

100.

62,1

4 650

96.

17,8

3 180

1995

3 475

95.

88,8

763

103.

103,8

4 238

106.

91,1

2 712

1996

1 815

113.

52,2

999

107.

130,9

2 814

116.

66,4

816

1997

209

149.

11,5

1 068

107.

106,9

1 277

125.

45,4

-859

1998

120

160.

57,4

647

113.

60,6

767

145.

60,1

-527

1999

1 389

108.

12x

482

118.

74,5

1 871

121.

243,9

907

2000

3 061

97.

220,4

182

136.

37,8

3 243

112.

173,3

2 879

2001

376

141.

12,3

513

118.

281,9

889

140.

27,4

-137

2002

533

140.

141,8

889

107.

173,3

1 422

131.

160,0

-356

2003

282

145.

52,9

2 737

97.

307,9

3 019

113.

212,3

-2 455

2004

2 465

117.

874,1

10 076

79.

368,1

12 541

94.

415,4

-7 611

2005

372

156.

15,1

4 117

100.

40,9

4 489

125.

35,8

-3 745

2006

1 411

130.

379,3

3 424

102.

83,2

4 835

129.

107,7

-2 013

2007

102

183.

7,2

4 929

99.

144,0

5 031

131.

104,1

-4 827

2008

128

178.

125,5

8 489

96.

172,2

8 617

124.

171,3

-8 361

2009

46

189.

35,9

7 578

91.

89,3

7 624

124.

88,5

-7 532

2010

14

197.

30,4

4 138

101.

54,6

4 152

136.

54,5

-4 124

2011

83

189.

592,9

7 335

94.

177,3

7 418

125.

178,7

-7 252

2012

85

191.

102,4

2 379

114.

32,4

2 464

156.

33,2

-2 294

2013

187

180.

220,0

12 259

88.

515,3

12 446

118.

505,1

-12 072

2014

100

189.

53,5

6 381

102.

52,1

6 481

134.

52,1

-6 281

2015

7

209.

7,0

230

159.

3,6

237

195.

3,7

-223

2016

5

216.

71,4

125

176.

54,3

130

202.

54,9

-120

2017

36

771

1037

-735

2018

1

15 16 -14

Zdroj: MPO ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní položky dovozu: integrované obvody, počítačové součástky, tkalcovské stavy, drobný textil a tkaniny, kovové výrobky (z válcované oceli), automobily, telefony, chemické výrobky a chemikálie (lysin, estery, soli, kopolymery, polyacetaly, polyethyleny, polovodiče, tavená magnézie)

Hlavní položky vývozu: mechanické výrobky, kotle, nářadí (vrtačky, frézy), TV, obuv, autobusy, tramvaje, traktory, květinářské výrobky, hygienické výrobky, alkohol

Rozvoj obchodu není fakticky možný do té doby, než KLDR provede denuklearizacční kroky vedoucí k uvolnění sankčního režimu, kterým je vázána i ČR. Výkyvy v obchodních statistikách jsou způsobeny započítáním zboží a materiálu zaslaného na Velvyslanectví ČR v KLDR, čistý objem mezistátního obchodu je tak ve skutečnosti nižší, než tabulka uvádí.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Statistický pohled na komoditní strukturu vzájemného obchodu v roce 2016 poskytuje třídění podle struktury zboží dle tříd SITC (Standard International Trade Classification, Revision 3, bez dopočtu). V tabulce dovozu je výčet hlavních deseti položek.

Komoditní struktura dovozu z KLDR v roce 2016

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

Celkem

5 318

0 Potraviny a živá zvířata

0

1 Nápoje a tabák

0

2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

10

3Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

94

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

2 451

7 Stroje a dopravní prostředky

2 698

8 Průmyslové spotřební zboží

64

9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

0

Zdroj: ČSÚ

Mezi dovozními artikly se relativně často objevují elektrotechnické komponenty, strojní zařízení, chemické výrobky, kožešiny, textil a výrobky tradiční medicíny. Vzhledem k celkovým nízkým hodnotám vzájemného obchodu však nelze hovořit o žádném trendu. To platí ještě více pro komoditní složení vývozů.

Komoditní struktura vývozu do KLDR v roce 2016

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

Celkem

121

0 Potraviny a živá zvířata

0

1 Nápoje a tabák

0

2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

0

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené

0

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

15

7 Stroje a dopravní prostředky

106

8 Průmyslové spotřební zboží

0

9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

0

Zdroj: ČSÚ

V roce 2011 vyvezla ČR do KLDR osobní motorová vozidla za 847 tis. Kč, elektrogenerátor(y) za 501 tis. Kč a pivo za 102 tis. Kč. V roce 2012 tvořily dovozy především železné konstrukce za 1 296 tis. Kč. V roce 2013 byl do KLDR vyvezen minipivovar za 2 900 tis. Kč a suroviny pro výrobu piva za 110 tis. Kč, dále pak osobní automobil(y) za 573 tis. Kč. V roce 2014 došlo z ČR do KLDR k vývozu pivovarské technologie za 1 568 tis. Kč a surovin pro výrobu piva za 499 tis. Kč. Během roku 2015 se z ČR do KLDR vyvezly části elektrických signalizačních přístrojů za 157 tis. Kč, dále pak potraviny, pivo, lihoviny a víno (v řádu tisíců Kč). V r. 2016

Bilaterální obchodní výměna je dosud poznamenána „incidentem“ z r. 2013, který vedl k neuhrazení dovozu několika strojů z KLDR a jejich nevpuštění do celního oběhu v ČR. Tyto stroje byly vyrobeny společností, která je v KLDR dcerou (OSN) sankcionované firmy. KLDR při každé snaze Velvyslanectví ČR v Pchjongjangu o projednání možné budoucí obchodní výměny připomíná tento případ a navíc opakovaně konstatuje, že ČR není korektním obchodním partnerem.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle informací ZÚ vzájemná výměna služeb neexistuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v KLDR nejsou. V KLDR české podniky formou joint-venture nepůsobí. Ze zkušeností joint-ventures jiných států je známo, že KLDR svůj podíl do společných podniků vkládá formou poskytnutí pozemku, budovy a pracovní síly. Od zahraničního partnera se očekává dodání kapitálu, know-how, zařízení, modernizace a vybavení provozních budov.

Několik českých výrobců oděvů a obuvi zaměstnávalo v letech 2004-2007 severokorejské dělnice. Jejich přítomnost však poutala pozornost médií a tato oblast spolupráce ztroskotala, KLDR od té doby nejeví zájem o vysílání svých pracovníků a dělníků do ČR.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 23. 6. 1956)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Pyongyang, 11. 9. 1988)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou (Pyongyang, 11. 9. 1988)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Praha, 11. 9. 1998)

Smlouvy obchodně ekonomického charakteru

 • Dohoda o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o vzájemném poskytnutí úvěru na platy neobchodní povahy a o způsobu provádění těchto platů. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Úvěrová dohoda mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)
 • Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)
 • II. Dodatkový protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 (Praha, 27. 2. 1959)
 • III. Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 5. 4. 1961)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí likvidačního úvěru (Praha, 20. 8. 1962)
 • II. Dodatkový protokol k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954 pozměněné Dodatkovým protokolem mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 23. června 1956 (Praha, 20. 8. 1962)
 • Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 22. 6. 1973)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice (Praha, 22. 6. 1973)
 • Dodatek k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice ze dne 22. června 1973 (Praha, 7. 4. 1978)
 • Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 1. 11. 1990)
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o výměně zboží, služeb a plateb na rok 1991 (Praha, 19. 3. 1991)
 • Dodatek k Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky ze dne 1. listopadu 1990 (Praha, 18. 5. 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Pchjongjang, 27. 2. 1998)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách (Pchjongjang, 8. 4. 2004)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 2. 3. 2005) – smlouva vstoupila v platnost dne 7. 12. 2005.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v současnosti neposkytuje (i v souladu s dohodami v rámci EU) žádnou rozvojovou pomoc KLDR. Největším poskytovatelem humanitární pomoci jsou OSN a EU, a to přímo prostřednictvím relevantních humanitárních organizací.

V r. 2000 a 2002 ČR poskytla humanitární pomoc ve výši 20 tisíc USD, která byla realizována formou dodávky sazenic ovocných stromů a vinné révy. V roce 2002 byla KLDR poskytnuta humanitární pomoc formou dodávky chirurgických nástrojů v hodnotě 250 000 Kč. V r. 2004 byla v souvislosti s explozí vlaku a zničením města Ryongčchon poskytnuta KLDR humanitární pomoc ve výši 100 000 USD (léky a vybavení pro školu). V roce 2007 byla po srpnových povodních poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce humanitární pomoc ve výši 25 000 USD na nákup léků. V r. 2008 byla poskytnuta poměrně masivní humanitární pomoc v hodnotě 3 mil. CZK formou dodávky 45 000 ks jabloňových odnoží do okresu Ončchon (cca 100 km JZ od Pchjongjangu). V letech 2013–2015 byl na této farmě realizován malý lokální projekt v hodnotě 200 000 Kč/rok. V r. 2013 a 2014 ČR poskytla po 200 tis. Kč na zkvalitnění produkce ovocných stromů. Projekt na r. 2015, rovněž v objemu 200 000 Kč, se zaměřil na výrobu, resp. opravu betonových podpůrných sloupků sloužících k fixaci stromů a výrobu betonových cihel pro budovaný zavlažovací systém ovocnářské farmy v Ončchonu. V r. 2016 však nebyl přes iniciativu CZ strany žádný projekt schválen (korejská strana nedodala potřebné podklady). V r. 2017 již nebyla KLDR na seznamu nominovaných zemí pro rozvojovou pomoc.

V letech 2001–2010 ČR poskytovala KLDR v rámci pomoci rozvojovým zemím vládní stipendia. V roce 2010 však KLDR bez řádného vysvětlení nabízená vládní stipendia odmítla a v letech 2011 a 2012 (z tohoto důvodu, ale i kvůli snížení disponibilních prostředků na tento účel) nebylo KLDR nabídnuto žádné stipendium. Momentálně v ČR studují na vysokých školách dva studenti z KLDR. Na akademický rok 2015/2016 byla KLDR nabídnuta kvóta 2 vládních stipendijních míst, ale KLDR nominovala studenty na obory, které jsou embargované. Nakonec stipendia nebyla využita. Na r. 2016 KLDR nenominovala žádného stipendistu. Vládní stipendia byla pro rok 2017/2018 už odebrána.

Na základě dohody ministerstev školství obou zemí ČR každý rok nabízí KLDR 4 místa na Letní škole slovanských studií (LŠSS) a KLDR 4 místa na měsíční pobyt pro české studenty a profesory na Kim Ir-senově universitě v Pchjongjangu. ČR dohodu naplňuje, ze strany KLDR byla v r. 2013 obsazena pouze 3 místa. Od r. 2014 nebyli severokorejskou stranou na LŠSS nominováni žádní účastníci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem