Povolení k podnikání v energetických odvětvích – žádost o licenci, žádost o změnu licence

Podnikání v energetických odvětvích na území České republiky je možné pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a činnost operátora trhu s elektřinou.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Povolení k podnikání v energetických odvětvích – žádost o licenci, žádost o změnu licence, žádost o zrušení licence, žádost o uznání oprávnění k podnikání vzniklého v jiném členském státě Evropské unie

Základní informace k životní situaci

Podnikání v energetických odvětvích na území České republiky je možné pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem nebo uznání oprávnění k podnikání vzniklého v jiném členském státě Evropské unie.

Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a činnost operátora trhu s elektřinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o licenci může podat fyzická či právnická osoba, včetně zahraničních osob, nebo její právní zástupce.

Vlastník nebo oprávněný uživatel energetického zařízení či obchodník s energií, který chce provozovat podnikatelskou (licencovanou) činnost na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění požadavků uvedených v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souvisejících právních předpisech (např. ve vyhlášce č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Prostudujte si energetickou legislativu a metodické pokyny; další informace jsou uvedeny také na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Žádost o udělení licence s příslušnými přílohami podejte písemně (osobně, poštou) nebo elektronicky s elektronickým podpisem.

Na které instituci životní situaci řešit:

Žádost o licenci přijímá dislokované pracoviště Energetického regulačního úřadu v Ostravě.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu v Ostravě s pracovníky odboru licencí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podrobné informace o dokladech a dokumentech, které je třeba přiložit k žádosti, jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předložte příslušné formuláře, které jsou součástí vyhlášky č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Tyto formuláře jsou k dispozici také na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu a lze je vyplnit ručně i elektronicky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za úkony Energetického regulačního úřadu (udělení licence, změna licence, zrušení licence) jsou uvedeny v položce 23 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o sazbách poplatků a způsobu jejich placení jsou dostupné také na na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu

Za vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států Evropské unie činí sazba poplatku 2 000 Kč (podle položky 22 sazebníku správních poplatků).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po  žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: podatelna@eru.cz nebo jiri.svozil@eru.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání (rozklad) lze uplatnit do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání (rozklad) se podává k Radě úřadu na adresu Energetického regulačního úřadu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Můžete se obrátit na:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Energetický regulační úřad

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor licencí Energetického regulačního úřadu

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Svozil

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03.10.2017

Popis byl naposledy aktualizován

03.10.2017

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Pravidelné novinky e-mailem