Lucembursko

Rozcestník informací o Lucembursku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Lucembursko běžně vykazuje dlouhodobě stabilní růst HDP v rozmezí 3 až 5 % ročně, během 2021 předpokládá však národní statistický úřad růst max. 1,5 %, v roce 2022 pak 2,7 %. Vzhledem ke specializaci národního hospodářství na bankovnictví a telekomunikace a vysoké státní podpoře (dosud více než 10 mld. EUR, tj. významně více než během krize v 2008–2009) je míra inflace přitom i přes krizi v zásadě stabilní (0,7 %), stejně jako nezaměstnanost (6,4 %).

Přetrvávající potíží je spirála cen s byty (meziročně 16–17 %), vysoká nezaměstnanost mladých (33 %) a nároky dosažení deklarovaného cíle klimatické neutrality (do 2050). Populace Lucemburska roste, v 2021 dosáhla 634 730; HDP na obyvatele dosahuje 116 000 USD. Běžný účet Lucemburska je dlouhodobě přebytkový (2,711 mld EUR). Jedním z dopadů koronakrize je zvýšení tlaku na ochranu místního trhu a další ztížení podmínek vstupu na místní trh. Návrat k předkrizovým ukazatelům se očekává nejdříve v 2022/23.

Lucembursko je nedílnou součástí vnitřního trhu EU. V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF) se země stabilně umísťuje do 20. pozice ze 137 srovnávaných ekonomik. Dle OECD není exportně rizikovou zemí.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Civilní letecký průmysl

Lucembursko se orientuje na satelitní a vesmírné technologie. Existuje řada specializovaných firem, investujících do tzv. „těžby minerálů z vesmíru“ (asteroid mining) a tzv. „nových, ultra-lehkých materiálů“. Příležitosti ke spolupráci se nabízejí i v souvislosti se členstvím obou zemí v Evropské vesmírné agentuře (ESA), resp. s bilaterálním MoU o spolupráci při prospekci a využívání vesmírných zdrojů z 10/2018.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Lucembursko patří k významným logistickým a přepravním uzlům regionu, v oblasti podniká řada lucemburských i zahraničních firem. Příležitosti se přes citelné dopady koronakrize teoreticky nabízejí zejména v autodopravě a letectví.

Energetický průmysl

Země produkuje 1,4 mld. kWh, spotřebovává 6,2 mld. kWh, 84 % energií dováží (přes odpor k jádru vč. jaderné, z Francie), těží i z domácích i zahraničních (Baltské státy) obnovitelných a vodních zdrojů (16 %). Vybrané energeticky náročné obory (ocelářství, těžařství) procházejí posledních 30 let restrukturalizací. Existuje prostor podílet se na výstavbě menších elektráren (větrná energie, biomasa, solární panely). Snižování energetické náročnosti (dekarbonizace) a vnější energetické závislosti země je pro Lucembursko citelnou výzvou, i vzhledem k aktivnímu zapojení do agendy COP a Agendy 2030.

ICT

Trh službami ICT je do značné míry saturovaný, hlavně v sektoru služeb finančních, poptávka po IT expertech ovšem trvá. Čeští vývozci mohou uvažovat o outsourcingu v oblasti webdesignu, e-commerce, telekomunikací či poradenských služeb.

Stavební průmysl

Úkoly zaměřené na modernizaci v oblasti dopravy (bezemisní mobilita), bytové výstavby (rozhojnění nedostatkového bydlení), snižování energetické náročnosti budov (izolace) a environmentálních rekultivací (postindustriální prostory bývalých oceláren, čističky odpadů) jsou ambiciózní, i díky předpokládanému udržení trendu dynamického demografického růstu země (počet obyvatel by měl do roku 2050 dle odhadů stoupnout až na 1  mil. osob, Lucembursko je z hlediska přírůstku obyvatel dle Eurostatu na jednom z prvních míst 276 evropských regionů).

Razantní zlepšení neúměrně zatížené dopravní infrastruktury (zejména v hlavním městě a na jihu země) nelze v krátkodobé perspektivě předpokládat, plán investic ovšem počítá s novými dopravními tepnami (zejména severojižní), rozšiřováním dálnic (další pruh pro sdílené jízdy, autobusy, elektroauta), sběrných parkovišť (na okrajích větších měst) a rozvoje veřejné dopravy (od 3/2020 zdarma).

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Místní ekologicko-inovační klastr realizuje projekty udržitelného rozvoje v řadě lokalit, které byly do konce 20. st. střediskem těžkého průmyslu a ocelářství (Belvaux, Dudelange). Spektrum příležitostí se nabízí zejména pro dodávky celostních ekologických technologických řešení (rekultivace).

Zábava a volný čas

Lucemburský trh je dlouhodobě solidně bonitní, obliba uměleckých předmětů vysoká. Jakkoli je prostředí silně saturované a konkurence vysoká, existuje řada příležitostí uplatnění, především v oblasti grafického, ale i průmyslového designu, včetně zpracování ušlechtilých materiálů (dřevo, kámen, plasty, sklo/porcelán) i užitných předmětů (exteriérový/zahradní mobiliář, hračky, nábytek, šperky, atd.).

Rozvoji sektoru domácí turistiky věnuje administrativa v posledních letech zvýšenou pozornost. Jakkoli jsou možnosti nabídky přírodních krás a kulturních pamětihodností země omezeny rozlohou, pokračují masivní subvence do infrastruktury (ubytování, parkovací místa, reklama) i speciálních programů (ekologická turistika). Příležitostí jsou kromě (kratších, intenzivních) turistických pobytů zejména pobyty specializované (vinařství, balneo-, sportovní turistika), resp., vzhledem ke stárnoucí populaci, multigenerační či na starší spoluobčany zaměřené odpočinkové aktivity.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Lucembursko je vzhledem k saturovanosti trhu spíše příležitostí zejména pro export potravinářských výrobků s vysokou přidanou hodnotou a pro kulinářské speciality („produits du terroir“).

Velvyslanectví ČR v Lucemburku
e-mail: Commerce_Luxembourg@mzv.cz
www.mzv.cz/luxembourg
• Teritorium: Evropa | Lucembursko | Zahraničí