Mezinárodní arbitrážní soud

Rozhodčí soud ICC, založen v roce 1923, byl průkopníkem mezinárodního obchodního rozhodčího řízení (arbitráže), v podobě, jak ji známe dnes. Rozhodčí soud dokázal zabezpečit celosvětovou akceptovatelnost rozhodč��ho řízení jako nejefektivnějšího způsobu řešení mezinárodních obchodních sporů. Od svého založení soud provedl přes 10 000 mezinárodních rozhodčích procesů zahrnujících strany a rozhodce z více než 170 zemí a teritorií.

Mechanismus řešení sporů vytvořený Mezinárodní obchodní komorou (ICC) je vhodný především pro obchodní spory v mezinárodním kontextu. Tyto spory mají specifické prvky a představují většinou unikátní problémy. Ve většině případů strany budou z různých států (národností) s rozdílným jazykovým, právním a kulturním zázemím. Mohou mít též často velmi rozdílné očekávání o tom, jak může být jejich spor rozumně a spravedlivě vyřešen. Jejich vzájemná nedůvěra může být značná, doprovázená nedostatkem informací o způsobu řešení sporu. Tyto těžkosti mohou být ještě zvýšeny z důvodu vzdálenosti a tím, že jedna strana se bude muset podřídit pro ni nevýhodné soudní proceduře v domácím prostředí druhé obchodní strany.

Z těchto důvodů, národní soudy v zemi jedné z obchodních stran se nemusí zdát akceptovatelné pro ostatní strany. ICC proto dbá o vytváření alternativní cesty k procedurám obchodních soudů.

Dokonce i v národním kontextu strany často preferují levnější a časově kratší alternativu k soudním sporům. Rozhodčí řízení dleICC nabízí stranám tyto výhody, navíc též diskrétnost (rozhodčí řízení je neveřejné) a svobodu ve výběru rozhodců, místa rozhodčího řízení, aplikovatelného práva a dokonce i jazyka řízení.

Výhody rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení je ze všech použitelných způsobů řešení sporů alternativních k soudní při nejvíce používáno v mezinárodním kontextu. Důvody jsou následující:

Jedná se o konečné, závazné řešení sporu

Zatímco mnoho různých mechanismů může stranám pomoci dosáhnout přijatelného výsledku – například prostřednictvím usmíření v rámci smírčího řízení dle ICC pravidel pro smírčí řízení – jestli se tak stane vždy nakonec záleží na jejich dobré vůli a spolupráci. Konečné a vymahatelné rozhodnutí může být obecně získáno pouze prostřednictvím soudů nebo rozhodčího řízení.

Protože k rozhodčímu rozhodnutí se již nelze odvolat, jsou mnohem pravděpodobněji „konečnými rozhodnutími“ než rozhodnutí soudů první instance. Třebaže rozhodnutí rozhodčího soudu může být napadnuto námitkami (většinou v zemi, kde je rozhodnutí rozhodčího soudu oznámeno nebo v zemi, kde je rozhodnutí vymáháno), důvody pro které je možné rozhodnutí rozhodčího soudu napadnout, jsou velmi omezené.

Mezinárodní uznávání rozhodčích rozhodnutí

Rozhodnutí rozhodčího soudu se těší mnohem většímu mezinárodnímu uznání než rozhodnutí národních soudů. Okolo 120 zemí podepsalo Konvenci OSN z roku 1958 o vzájemném uznávání a vymahatelnosti zahraničních rozhodčích rozhodnutí, známé jako „New Yorkská Úmluva“. Tato úmluva usnadňuje vymahatelnost rozhodnutí ve všech zemích konvence.

Zároveň bylo podepsáno i mnoho jiných mezinárodních a bilaterálních rozhodčích konvencí, které též mohou napomoci vymáhání rozhodnutí rozhodčího soudu.

Neutralita

V rozhodčím řízení může být postavení stran vzájemně vyváženo především v následujících pěti hlavních aspektech:

  • místo rozhodčího řízení, jazyk, v kterém bude rozhodčí řízení vedeno,
  • aplikovatelné právo,
  • národnosti rozhodců,
  • právní zastoupení.

Rozhodčí řízení může probíhat v jakékoli zemi, v jakémkoli jazyce a rozhodci jakékoli národnosti. S touto flexibilitou je obecně možné zajistit neutrální správní řízení bez jakékoli neopodstatněné výhody jedné strany.

Odborná způsobilost rozhodců

Soudní systémy neumožňují znesvářeným stranám vybrat si soudce dle jejich volby. Naopak, rozhodčí řízení nabízí stranám unikátní možnost jmenovat osoby dle jejich volby jako rozhodce, za předpokladu, že jsou nezávislí na stranách sporu. Toto jim umožňuje, aby jejich spor byl řešen a rozhodnut osobami, kteří jsou kompetentními odborníky v relevantním oboru.

Rychlost řešení sporu a cenová výhodnost

Rozhodčí řízení je rychlejší a levnější než soudní řízení. Třebaže komplexní mezinárodní spor může někdy vyžadovat mnoho času i peněz dokonce i v rozhodčím řízení, omezené možnosti vznesení námitek proti rozhodčímu řízení ve srovnání se soudními rozhodnutími, nabízejí jasnou výhodu. Bezpochyby jistota, že strany nebudou následně po dosažení rozhodnutí opět vtaženy do dalších odkládacích a drahých odvolacích soudních řízení, má především u mezinárodních sporů velkou hodnotu. Navíc rozhodčí řízení nabízí stranám možnost dohodnout si proceduru, která umožní dosáhnout rozhodnutí co možná nejrychleji a nejekonomičtěji, jak okolnosti dovolují. V tomto ohledu i spory týkající se desítek či stovek milionů USD mohou být vyřešeny během několika týdnů.

Diskrétnost

Rozhodčí řízení nejsou veřejnosti přístupná, pouze strany řízení obdrží rozhodnutí rozhodčího soudu.

Úmluva New York z roku 1958

ICC Mezinárodní rozhodčí soud byl iniciátorem a vedoucí institucí v procesu, který vedl ke konečnému přijetí New Yorské Úmluvy o vzájemném uznávání a vymahatelnosti zahraničních rozhodčích řízení. New Yorská Úmluva je nejvýznamnější konvencí týkající se mezinárodního rozhodčího soudnictví.

Obecně, zavazuje soudy všech zemí Úmluvy:

  • uznávat písemné rozhodčí doložky a odmítat řešení sporů podléhajících rozhodčím řízením v soudním řízení,
  • uznávat a zabezpečovat vymahatelnost zahraničních rozhodčích rozhodnutí.

Před uzavřením dohody ohledně případného rozhodčího řešení, obchodní strany by si měly ověřit, zda země druhé strany, a pokud je to relevantní, i země místa rozhodčího řízení, ratifikovala New Yorskou Úmluvu nebo popř. jinou mezinárodní či bilaterální dohodu zabezpečující stejnou záruku.

Kontakty:

Mezinárodní arbitrážní soud
International Court of Arbitration
Emmanuel Jolivet, General Counsel
e-mail: webmaster_court@iccwbo.org
tel. +331 495 329 43
fax +331 495 329 29

Mezinárodní obchodní komora (ICC)
General enquiries
International Chamber of Commerce
38 Cours Albert 1er
75008 Paris, France
tel.+331 495 328 28
fax +331 495 328 59
e-mail: webmaster@iccwbo.org
internet: /www.iccwbo.org

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory ČR

Výkonný ředitel:
Ing. Vladimír Prokop

sídlo:
Thunovská 12
118 00 Praha 1
tel./fax: +420 257 217 744
e-mail: icc@icc-cr.cz
web: www.icc-cr.cz

kancelář:
Seifertova 22
130 00 Praha 3
tel./fax: 224 096 251

Doporučujeme