Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé – mezinárodní smlouvy

Z hlediska předmětu úpravy rozlišujeme zejména tyto druhy smluv:

 1. Smlouvy unifikující kolizní normy
 2. Smlouvy unifikující hmotněprávní přímé normy
 3. Smlouvy v oblasti obchodu a hospodářských styků
 4. Smlouvy upravující vztahy ze smluv o mezinárodní přepravě
 5. Smlouvy v oblasti ochrany práv autorských a průmyslových
 6. Smlouvy o právních stycích (právní pomoci) a o výkonu soudních rozhodnutí
 7. Smlouvy v oblasti rozhodčího řízení
 8. Úmluvy o diplomatických a konzulárních stycích a dvoustranné konzulární úmluvy

Z hlediska počtu smluvních stran rozlišuje smlouvy dvoustranné a mnohostranné:

Dvoustranné mezinárodní smlouvy

Jedná se zejména o řadu mezinárodních dvoustranných smluv a ujednání týkajících se právní pomoci (ve věcech občanských, rodinných, obchodních nebo trestních) a konzulárních úmluv. Česká republika uzavřela zejména tyto smlouvy s těmito státy:

1. Austrálie

 • Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních ve znění a doplnění ze dne 15. 2. 1935, upravená výměnou not z roku 1972 (vyhláška č. 152/1938 Sb.)
 • Dodatková úmluva o civilním řízení mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (vyhláška č. 152/1938 Sb.)
 • Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu k Australskému svazu

2. Belgické království

 • Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a královstvím Belgickým (vyhláška č. 25/1931 Sb.)
 • Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob (vyhláška č. 42/1949 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím (vyhláška č. 41/1979 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních (vyhláška č. 59/1986 Sb.)

3. Bulharská republika

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou s Protokolem (vyhláška č. 63/1974 Sb.)
 • Smlouva mezi mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (vyhláška č. 3/1978 Sb.)

4. Čínská lidová republika

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou (vyhláška č. 97/1989 Sb.)

5. Dánské království

 • Rozhodčí smlouva mezi Československem a Dánskem (vyhláška č. 7/1928 Sb.)

6. Francouzská republika

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou (vyhláška č. 79/1971 Sb.)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních (vyhláška č. 83/1985 Sb.)

7. Chorvatská republika

 • Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (vyhláška č. 24/1938 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (vyhláška č. 207/1964 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (vyhláška č. 42/1983 Sb.)
 • Sdělení č. 56/2000 Sb. m. s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou nót ze dne 3. a 4. dubna 1997

8. Italská republika

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou (vyhláška č. 42/1979 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (vyhláška č. 508/1990 Sb.)

9. Kanada

10. Kyperská republika

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou (Praha, 12. 5. 1976; č. 74/1979 Sb.)
 • Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (vyhláška č. 96/1983 Sb.)

11. Maďarská republika

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou s Protokolem (vyhláška č. 50/1974 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (vyhláška č. 63/1990 Sb.)

12. Polská republika

 • Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (č. 256/1925 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou (vyhláška č. 83/1973 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech (vyhláška č. 42/1989 Sb., vyhláška č. 206/1989 Sb.) ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987 ( č. 2/2006 Sb. m. s.)

13. Rakouská republika

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a právních informacích se Závěrečným protokolem (vyhláška č. 9/1963 Sb.)
 • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích (vyhláška č. 22/1981 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních (vyhláška č. 113/1992 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. 12. 1957 a o usnadnění jejího plnění (vyhláška č. 2/1996 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959 a o usnadnění jejího uplatnění (č. 3/1996 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959 (č. 65/2006 Sb. m. s.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (č. 20/2016 Sb. m. s.)

14. Rumunsko

 • Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (vyhláška č. 100/1936 Sb. a č. 172/1948 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou (vyhláška č. 64/1974 Sb.)
 • Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem (vyhláška č. 1/1996 Sb.)

15. Rusko

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (vyhláška č. 143/1973 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (vyhláška č. 95/1983 Sb.)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace (č. 32/2013 Sb. m. s.)

16. Slovenská republika

 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (vyhláška č. 209/1993 Sb.)
 • Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. 10. 1992 a jejího Závěrečného protokolu ( č. 65/2014 Sb. m. s.)

17. Spojené státy americké

 • Smírčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy severoamerickými (vyhláška č. 72/1929 Sb.)
 • Rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a spojenými státy severoamerickými (vyhláška č. 73/1929 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými (vyhláška č. 28/1988 Sb.)
 • Smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců z 2. 7. 1925 (č. 48/1926 Sb.)
 • Dodatková úmluva mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými o vzájemném vydávání zločinců z 29. 4. 1935 (č. 185/1935 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech ze 4. 2. 1998 (č. 40/2000 Sb. m. s.)
 • Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými z 16. 5. 2006 (č. 7/2010 Sb. m. s. a č. 26/2010 Sb. m. s.)
 • Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými z 16. 5. 2006 (č. 8/2010 Sb. m. s. a č. 27/2010 Sb. m. s.)
 • Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke Spojeným státům americkým

18. Spolková republika Německo

 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (sdělení MZV č. 40/2002 Sb. m. s)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání ( č. 67/2002 Sb. m. s.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k  Evropské úmluvě o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání (č. 67/2002 Sb. m. s.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání (č. 68/2002 Sb. m. s.)
 • Nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky z 19. června 2002 o změně v označení a příslušnosti orgánů uvedených v článcích 19 odst. 1 a 20 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání z 2. února 2000  (č. 126/2002 Sb. m. s.)
 • Nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo z 5. 1. 2006 o změně v označení a příslušnosti orgánů uvedených v čl. 23 odst. 3 č. 2 písm. b) Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání (č. 30/2006 Sb. m. s.)
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí změně v označení a příslušnosti orgánů uvedených v článku 19 odst. 1 a v článku 20 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání z 2. února 2002 (č. 124/2005 Sb. m. s.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000 (č. 48/2016 Sb. m. s.)
 • Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze strany Spolkové republiky Německo

19. Španělské království

 • Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Československou republikou a královstvím Španělským (vyhláška č. 18/1930 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských (vyhláška č. 6/1989 Sb.)

20. Ukrajina

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (vyhláška č. 143/1973 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech (sdělení č. 123/2002 Sb. m. s.) ve znění Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech (č. 77/2008 Sb. m. s.)
 • Sdělení č. 81/2000 Sb. m. s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaného dne 17. prosince 1998

21. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (vyhláška č. 70/1926 Sb., o stavu vázanosti vyhláška č. 152/1938 Sb. a vyhláška č. 18/1980 Sb.)
 • Dodatková úmluva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska o civilním řízení soudním (vyhláška č. 178/1935 Sb., vyhláška č. 152/1938 Sb., vyhláška č. 156/1938 Sb. a vyhláška č. 18/1980 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (vyhláška č. 135/1976 Sb.)

Dále dvoustranné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které Česká republika uzavřela s řadou zemí. Viz Platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Mnohostranné mezinárodní smlouvy

V případě multilaterálních úmluv se jedná zejména o následující úmluvy:

 • Vídeňská úmluva o smluvním právu (vyhláška č. 15/1988 Sb.)
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (sdělení č. 160/1991 Sb.)
 • Statut Haagské konference mezinárodního práva soukromého (sdělení č. 18/2008 Sb. m. s)
 • Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (č. 192/1931 Sb.) (vyhláška č. 74/1959 Sb.)
 • Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (vyhláška č. 14/1974 Sb.)
 • Smlouva o patentové spolupráci přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984 (sdělení 296/1991 Sb.)

Aktuální přehled dalších dvoustranných a mnohostranných smluv uzavřených ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme