Mezinárodní právo soukromé

Soukromoprávní společenské vztahy se převážně realizují uvnitř hranic určitého státu. Někdy však vztahy soukromého práva přesahují svým významem oblast určitého státu – v některém svém prvku mají vztah k zahraničí. Jedná se o „soukromoprávní vztahy s mezinárodním (cizím nebo zahraničním) prvkem“. Např. v rámci mezinárodního obchodu dochází k uzavírání smluv mezi účastníky z různých států. Mezinárodním prvkem ve smlouvách je např. sídlo nebo bydliště účastníka v cizím státě.

Naopak příkladem soukromoprávního společenského vztahu uvnitř hranic určitého státu je manželství, kdy snoubenci stejné státní příslušnosti uzavřou manželství před příslušným orgánem na území svého státu.

Státy mají pro úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem zvláštní právní normy. Právní úprava je tedy záležitostí každého státu, a proto má každý stát své mezinárodní právo soukromé a soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem se vždy řídí právním řádem některého státu. Mezinárodní právo soukromé tak tvoří soubor zvláštních právních norem, které jsou určeny výhradně k úpravě soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Podrobný obsah

 • Mezinárodní prvek
 • Druhy norem mezinárodního práva soukromého
 • Postavení mezinárodního práva soukromého
 • Úprava právních vztahů s mezinárodním prvkem
  • Kolizní metoda
   • Pojem kolizní normy a hraničního určovatele
   • Výhrada veřejného pořádku
   • Imperativní předpisy (nutně použitelné předpisy)
  • Přímá metoda
   • Pojem přímé nomy
   • Prameny přímých norem
   • Předmět a oblast uplatnění přímých norem
  • Vztah přímé a kolizní metody
   • Používání zahr. přímých norem nesmluvními státy
  • Tzv. lex mercatoria – světové právo mezinárodního obchodu
   • Mezinárodní obchodní zvyklosti
   • Mezinárodní vykládací pravidla
   • Vzorové (formulářové) smlouvy a obchodní podmínky
  • Zachování vzájemnosti
 • Prameny českého mezinárodního práva soukromého
  • Vnitrostátní právní předpisy
   • Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. a jeho vybraná ustanovení
  • Mezinárodní smlouvy
   • Dvoustranné mezinárodní smlouvy
   • Vícestranné mezinárodní smlouvy
   • Vybrané mezinárodní smlouvy

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby