Monako

Monako je druhým nejmenším (městským) státem na světě (po Vatikánu). Jeho státním zřízením je dědičná konstituční monarchie s knížetem v čele výkonné moci. Zákonodárným orgánem je kníže a jednokomorový parlament (Národní rada) s 24 poslanci volenými na 5 let. Hospodářství země je založeno na atraktivním daňovém prostředí bez daně z příjmu fyzických osob, finančních službách a cestovním ruchu. Monako je spojeno měnovou a celní unií s Francií, která je jeho jediným sousedním státem. Zároveň jedná o přidružení k Evropské unii.

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMonako
Počet obyvatel38,35 tis.
Jazykfrancouzština
Náboženstvíkřesťanství (86,0 %), bez vyznání (11,7 %), judaismus (1,7 %), jiná (0,6 %)
Státní zřízeníkonstituční monarchie
Hlava státuAlbert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (zvaný Albert II.)
Hlava vládyPierre Dartout
Název měnyeuro
Cestování
Časový posun0 hod.
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Michal Fleischmann
Ekonomický úsekIng. Václav Žilka
Konzulární úsekJUDr. Dana Dedková
CzechTradeIng. Vítězslav Blažek
CzechinvestIng. Vítězslav Blažek
Ekonomika
Nominální HDP (mld. EUR) 6,6  (2019)
Hospodářský růst (%) 7,5  (2019)
Inflace (%) 2,9  (2018)
Nezaměstnanost (%) 2,3  (2016)

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Monako (MZV) (237B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Monako (205.83kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Monacké knížectví (francouzsky Principauté de Monaco) je dědičnou konstituční monarchií s dynastií Grimaldi vládnoucí v zemi od roku 1297 s tendencí jejího pokračování. Vláda má celkem šest členů – státního ministra v čele a dále ministry vnitra, financí a hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí a urbanismu, a zahraničních vztahů a spolupráce. Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Le Gouvernement.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika Monaka je zaměřena na pokračování jeho politické samostatnosti s těsným ekonomickým propojením s Francií, která také zajišťuje vojenskou ochranu monackého území. Formální nezávislost na Francii získalo Monako v roce 1861, členem OSN je od roku 1993 a jednání o přidružení k EU byla zahájena v roce 2015. V prosinci 2018 vyjádřila Evropská rada uspokojení s jejich postupem a v březnu 2019 vydal Evropský parlament doporučení Evropské radě a Evropské komisi pro jejich další pokračování. Aktuální zahraničně politické postoje Monaka jsou uváděny na internetových stránkách monackého ministerstva zahraničních věcí v sekci Monaco à l’International.

1.3. Obyvatelstvo

Dle statistického odhadu má Monako 38,4 tis. obyvatel, což představuje hustotu zalidnění 19 200 obyv./km2, tedy nejvyšší na světě. Počet obyvatel mírně roste, v posledních letech kolem 0,6 % ročně. V demografické struktuře činí podíl mužů 48,9 % a žen 51,1 %. Složení obyvatelstva podle dalších hledisek je následující:

Věkové skupiny:

22,1 %  pod 25 let
52,0 %  25-64 let
25,9 %  nad 64 let

Národnosti:

24,9 %  francouzská
22,5 %  monacká
21,9 %  italská
30,7 %  jiné

Náboženství (dle odhadu agentury Pew Research Center):

86,0 %  křesťanství
11,7 %  bez vyznání
  1,7 %  judaismus
  0,6 %  jiné


2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Monacký HDP za rok 2020 kvůli koronavirové krizi výrazně poklesl. Nejvíce postiženo bylo hotelnictví, lodní doprava a prodej nových automobilů. Hospodářské oživení bude záviset na dalším vývoji pandemie covid-19 zejména v okolních zemích. Při příznivém vývoji epidemické situace může být velmi rychlé. Hospodářství Monaka je založeno na atraktivním daňovém prostředí bez daně z příjmu fyzických osob, finančních službách a cestovním ruchu. Nezaměstnanost se průběžně nevykazuje. Při posledním sčítání lidu v roce 2016 byla míra nezaměstnanosti zjištěna ve výši 2,3 %.

Z výrobních oborů je nejvíce zastupena produkce plastových a chemických výrobků, která představuje polovinu hodnoty celkové výroby. Spotřeba je dominantně kryta dovozem. Údaje o zahraničním obchodu v následující tabulce nezahrnují obchodní výměnu s Francií, kterou monacká statistika nevykazuje vzhledem k celní unii mezi oběma zeměmi.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 6,17,5– 7,8N/AN/A
HDP/obyv. (EUR) 70 881,075 942,0N/AN/AN/A
Inflace (%) 2,9N/AN/AN/AN/A
Nezaměstnanost (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. EUR) 1,11,20,9N/AN/A
Import zboží (mld. EUR) 2,22,51,4N/AN/A
Saldo obchodní bilance (mld. EUR) – 1,1– 1,3– 0,5N/AN/A
Průmyslová produkce (% změna) 2,8– 6,0N/A
N/AN/A
Populace (tis.) 38,138,338,4N/AN/A
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: IMSEE

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) 2 (2019)
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) N/A
 
Daně
PO – sazba (%) 25
FO N/A
DPH – sazby (%) 0 / 2,1 / 5,5 / 10 / 20

V letech do roku 2019 měly veřejné finance pozitivní vývoj. V průměru byl dosahován přebytek státního rozpočtu kolem 2 % jeho příjmů, na nichž se téměř polovinou podílí výběr DPH. Údaje za rok 2020 nebyly v době uzávěrky ještě k dispozici. Ukazatele vázané na platební bilanci Monako nevykazuje a je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik.


2.3. Bankovní systém

Monako nemá centrální banku. Banky se tam řídí pravidly francouzské centrální banky a na dohledu nad finančním sektorem se podílejí následující místní instituce: SICCFIN, CCAF, AMAF, AMCO. V zemi je registrováno/zastoupeno přes 40 bank, z toho i následujících pět z 10 největších v Evropě a zároveň 30 největších na světě:  HSBC, BNP Paribas, Societé générale, Barclays, Crédit mutuel.

2.4. Daňový systém

V daňovém systému Monaka je méně daní než v okolních zemích a není tam zejména daň z příjmu fyzických osob. Systém je stabilní a poměrně přehledný.

Hlavními daněmi jsou daň z příjmu právnických osob se sazbou 25 %, daň z přidané hodnoty ve výši francouzských sazeb a dědická/darovací daň se sazbami 0 až 16 % dle stupně příbuznosti

Změny výhodnosti daňového prostředí se zatím neočekávají. Přehled daní a poplatků je uveden na internetových stránkách monacké veřejné správy v kapitole La fiscalité monégasque.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Údaje v následující tabulce nezahrnují obchodní výměnu s Francií, kterou monacká statistika nevykazuje vzhledem k celní unii mezi oběma zeměmi. Takto omezeně vykazovaný obchod s EU se i tak podílí kolem 60 % na celkové hodnotě zahraničního obchodu Monaka. Obchodní saldo je tradičně záporné, protože v monacké ekonomice nemá výroba pro vývoz větší kapacitu.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 1 067,21 402,6782,0N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 594,3724,3541,8N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) – 472,9– 678,3– 240,2N/AN/A

Zdroj: IMSEE

Obchodní vztahy s ČR

Česká statistika obchod s Monakem nevykazuje. Údaje v následující tabulce jsou z monacké statistiky. ČR se na monackém dovozu podílí kolem 2 % a na jeho vývozu kolem 1 %. 

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mil. EUR) 12,145,719,3N/AN/A
Import do ČR (mil. EUR) 4,911,37,8N/AN/A
Saldo s ČR (mil. EUR) – 7,2– 34,4– 11,5N/AN/A

Zdroj: IMSEE

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Monako je prostřednictvím celní unie s Francií součástí celního prostoru EU a na základě dohod s Francií a EK také součástí zóny eura. Aplikuje i některá další unijní pravidla a od roku 2015 vede jednání o přidružení k EU. Podrobnější informace jsou uváděny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Monaco et l’Union Européenne.

Smlouvy s ČR

Bilaterální smlouvy mezi Monakem a ČR jsou uvedeny na internetových stránkách MZV ČR v databázi Vyhledávání smluv pod vyhledávacím výrazem Monako. Z hospodářské oblasti je to následující smlouva:
Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (2016)

3.3. Rozvojová spolupráce

ČR není cílem projektů zahraniční rozvojové spolupráce Monaka ani naopak.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Perspektivními obory jsou služby cestovního ruchu, finanční služby, výroba luxusního zboží a vyspělé technologie.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většina obyvatel jsou katolíci.

4.2. Oslovení

Obchodní partnery lze oslovit buď osobně u příležitosti nějaké akce, například veletrhu, nebo písemně. Šanci na větší pozornost má přitom úvodní korespondence a informační materiály ve francouzštině, i když je obchodní partner schopen komunikovat v angličtině. Co se týká oslovovací terminologie, je standardní oslovení ve francouzštině Monsieur (pane) nebo Madame (paní), a to bez příjmení. I když to dnes není pociťováno tak silně, je oslovení s příjmením považováno za nezdvořilé a pokleslé. U vyšších funkcí je oslovení více formální, například Monsieur le directeur (pane řediteli), apod. Akademické tituly se běžně nepoužívají. Tykání či oslovování křestním jménem přichází v úvahu obvykle až po navázání osobního kontaktu.

4.3. Obchodní schůzka

Obchodní schůzku lze sjednat telefonicky i e-mailovou komunikací. Čím výše postavená osoba, tím praktičtější je zaslání návrhu více termínů na výběr spolu s náměty k jednání. Obvyklým místem schůzky jsou firemní prostory, případně podle situace třeba hotel nebo veletrh. Na pozvání na oběd nebo večeři do restaurace nelze spoléhat. Vizitky jsou zcela běžné. Dárky se neočekávají, a když se příležitostně předávají, tak obvykle firemní dárkové předměty. Jednání je nejvhodnější navrhovat na běžné pracovní hodiny mimo polední dobu (mezi 12 a 14 hod.) a mimo svátky, všední den mezi svátky, srpnové dny a raději ani v pátek později odpoledne. Oblečení většinově vnímané v ČR jako adekvátní k pracovnímu jednání je stejně vyhovující i v Monaku. Při jednání se v jednacích prostorech alkohol nenabízí. Při případném návazném pohoštění víno, eventuálně i pivo. Ideální složení jednacího týmu nejvíce závisí na tématech k jednání a kompetencích jeho členů. V zájmu pohotovosti nejlépe dvě až tři osoby, z nichž alespoň jedna umí francouzsky, i když je jednání naplánováno v angličtině.

4.4. Komunikace

Pokud není předem z něčeho zřejmé nebo při sjednávání schůzky dohodnuto jinak, vyplatí se v případě neznalosti francouzštiny vzít na první jednání tlumočníka. Nedojde-li v případě nejasnosti na ověřovací dotaz, předpokládá se jednání ve francouzštině, ať přímo nebo přes tlumočníka na české straně. Z hlediska jazykové vybavenosti je v Monaku sice podobně jako v Česku z cizích jazyků rozšířena znalost nejvíce angličtiny, ale v jednotlivých případech na to nelze předem spoléhat. Společenskou část konverzace je možné vést na různá běžná témata, velká záliba je například v kultuře. A podobně jako v Česku není vhodné se pouštět do témat příliš osobních nebo společensky citlivých. Komunikovat lze všemi způsoby, ale zpravidla je v určité fázi pro větší šanci k navázání pevnějšího obchodního vztahu potřeba osobní seznámení, pro které lze vzhledem k relativní blízkosti obou zemí nalézt s poměrně velkou pravděpodobností vhodnou příležitost.

4.5. Doporučení

Pro obchodní jednání v Monaku lze doporučení stručně shrnout takto:

– Nenavrhovat obchodní jednání na poledne, volné dny a srpen.
– Dodržovat kulturu obchodního a společenského styku jako v ČR.
– Nespoléhat zcela na angličtinu, pokud není z něčeho zřejmá nebo předem dohodnuta.
– Atraktivně prezentovat ke svým nabídkám západní reference, pokud existují.
– Neočekávat rychlá rozhodnutí a vytrvat, pokud lze snést delší návratnost vynaloženého úsilí a nákladů.

4.6. Státní svátky

Státními svátky s pevným datem jsou:

01.01.  Nový rok (Jour de l’An)
27.01.  Svaté Devoty (Sainte Dévote) – svátek patronky Monaka (a Korsiky)
01.05.  Svátek práce (Fête du Travail)
15.08.  Nanebevzetí (Assomption) – nejdůležitější mariánský svátek v některých křesťanských církvích
01.11.  Všech svatých (Toussaint) – křesťanský svátek na památku všech svatých
19.11.  Státní svátek (Fête nationale) – svátek knížete (Fête du Prince) – na den svatého jmenovce knížete vládnoucího v letech 1949-2005
08.12.  Neposkvrněného početí (Immaculée Conception) – křesťanský mariánský svátek
25.12.  Svátek vánoční (Noël)

a dále pohyblivé křesťanské svátky Velikonoční pondělí (Lundi de Pâques), Nanebevstoupení (Ascension), Letnice (Lundi de Pentecôte) a Boží tělo (Fête Dieu). Aktuální přehled svátků je uváděn na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Jours fériés.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Možnosti vstupu na trh Monaka jsou podobné jako ve Francii a vzhledem k těsnému hospodářskému propojení obou zemí lze snahu o vstup na tento trh přirovnat ke vstupu na trh nějakého francouzského okresního města, tzn. jako součást snahy o vstup na francouzský trh.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Pro působení na malém monackém trhu je nejpraktičtější najít nějakého francouzského nebo místního zástupce. Pokud by se při větším obratu vyplatilo zřídit vlastní nebo společný subjekt, jsou volitelné právní formy a podmínky pro jejich registraci uvedeny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Créer une entreprise. Obsahuje i srovnávací tabulku Comparatif des formes juridiques jednotlivých právních forem pro jejich snadnější volbu.

5.3. Marketing a komunikace

Propagace je žádoucí ve francouzském jazyce, stejně jako návody a nápisy na výrobcích. Pouliční plakátování není dovoleno, ale jinak je škála propagačních metod široká, například reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích včetně internetu, v městské autobusové dopravě, distribuce reklamních tiskovin do domů, výrazné poutače za výklady obchodů i uvnitř prodejen nebo výstavní a veletržní akce. Pro marketing a komunikaci slouží agentury uvedené například na internetovém portálu Webmarketing Conseil v sekci Agences Marketing/Communication Monaco. Veletrhy jsou uváděny na internetovém portálu EventsEye v sekci Monaco.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranou duševního vlastnictví se zabývá úřad Office de la Propriété Industrielle, který také vyřizuje vydávání patentů atd. Monako je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a na jejích internetových stránkách je v profilu Monaco uveden přehled příslušných monackých předpisů a přístupů k mezinárodním smlouvám.

5.5. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 7.264. Zakázka může být buď otevřená nebo omezená. O ty omezené se mohou ucházet jen zájemci z předvýběru vyhlášeném podobně jako samotná zakázka ve věstníku Journal de Monaco. Veřejné zakázky nejvíce zadává odbor Direction des travaux publics ministerstva investic, životního prostředí a urbanismu.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obvyklé platební podmínky a rozsah zdržení plateb v praxi monacká statistika neuvádí. Způsoby řešení obchodních sporů závisí na ustanoveních obchodního kontraktu. Monako, stejně jako ČR, je členem Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Náklady na soudní řízení a honoráře advokátů v Monaku jsou vysoké, takže je vhodné využít přednostně všech jiných dostupných prostředků. Nicméně v případě potřeby je na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži uveden seznam advokátních kanceláří, které informovaly, že jednají česky i francouzsky.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Monako není členem schengenského prostoru, ale na své jediné hranici (s Francií) neprovádí hraniční kontroly. Další poznatky a doporučení pro cesty do Monaka jsou uváděny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v databázi „státy a území“pod kombinací vyhledávacích výrazů „Monako“ a „Cestování“.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou zaměstnání každého cizince je pracovní povolení (permit de travail), o které se žádá na pracovním úřadě. Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách monacké státní správy v kapitole Recruter du personnel.

5.9. Veletrhy a akce

Přehled významnějších veletrhů a akcí v Monaku je uváděn na internetovém portálu EventsEye v sekci Monaco. Dále je na ukázku uveden plán na 2. pololetí 2021 a 1. pololetí 2022 podle stavu z konce dubna 2021:

MONACO YACHT SHOW
22.-25. 9. 2021
Mezinárodní výstava luxusních jachet.

LUXE PACK MONACO
27.-29. 9. 2021
Výstava obalové kultury luxusního zboží.

LES ASSISES DE LA SÉCURITÉ ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION
13.-16. 10. 2021
Veletrh bezpečnostní a informační techniky.

MONACO INTERNATIONAL CLUBBING SHOW
listopad 2021
Mezinárodní veletrh nápojů a vybavení nočních podniků.

MONTE-CARLO GASTRONOMIE
listopad 2021
Veletrh evropské gastronomie.

E-COMMERCE ONE TO ONE
březen 2022
Konferenční networking elektronického obchodu.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v Monaku a pro Monako jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v databázi „státy a území“ pod kombinací vyhledávacích výrazů „Monako“ a „Kontaktní český úřad“. Jsou to následující dva:

Honorární generální konzulát České republiky
15, avenue de Grande Bretagne
98000 Monte-Carlo
Monako

E-mail: monaco@honorary.mzv.cz
Tel.: +377 93504660

Velvyslanectví České republiky
15, avenue Charles Floquet
75007 Paris
Francie

E-mail: paris@embassy.mzv.cz
Tel.: +33 1 40651300

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

93301945 – záchranka
17 – policie
18 – požárníci
+377 93504660 – Honorární generální konzulát ČR v Monte Carlo
+33 607764394 – nouzová linka Velvyslanectví ČR v Paříži

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Základním internetovým odkazem je vyhledávací funkce portálu Google. Internetové stránky, pro jejichž vyhledání by se mohl obtížněji odhadovat vyhledávací název, jsou zejména:

www.palais.mc
kancelář monackého knížete

www.gouv.mc
portál monacké vlády s odkazy na internetové stránky ministerstev a jiných úřadů

www.legimonaco.mc
monacká sbírka zákonů

journaldemonaco.gouv.mc
monacký úřední věstník

service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite
daňové informace monacké státní správy

www.imsee.mc
monacký statistický úřad

www.rci.gouv.mc
monacký obchodní rejstřík

service-public-entreprises.gouv.mc/Parcours-guides/Creer-une-entreprise
registrace firem v Monaku

www.meb.mc
monacká obchodní komora a podpora investic

service-public-entreprises.gouv.mc/Aides-et-developpement/Aides
podpora investic v Monaku

www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_monaco.html
přehled veletrhů v Monaku
• Teritorium: Evropa | Monako | Zahraničí