Myanmar

Rozcestník informací o Myanmaru:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

S průměrným ročním růstem HDP 6,98 % v letech 2013–2019 je Myanmar za dané období desátou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Koronovirová pandemie růst myanmarského hospodářství zpomalila, avšak neposunula do záporných čísel. Myanmar se řadí mezi země, u nichž se i v roce 2020 predikuje růst HDP. 

Předpokládá se, že následné oživení ekonomiky bude dynamické a tempo růstu ekonomiky překoná hodnoty z doby před pandemií. Důvodem je zejména množství investičních projektů, u nichž došlo v prvním pololetí 2020 k přerušení prací, a tudíž budou dokončeny až v následujícím roce.

V souvislosti s pandemií COVID-19 myanmarská vláda přišla s opatřeními v celkové hodnotě 2 mld. USD (tj. 2,6 % HDP). Tyto prostředky budou získány částečně úsporami v rozpočtu (všechny resorty musí uvolnit 10 % svých rozpočtů na letošní rok) a částečně pomocí úvěrů od mezinárodních finančních institucí (IMF, WB, ADB) a zahraničních vlád (Japonsko, Korea, Spojené království). 

Celkovou národní strategii boje s hospodářskými následky pandemie vláda shrnula v Plánu na ekonomickou podporu (CERP). Konkrétní kroky myanmarské vlády na pomoc postiženým firmám spočívají především v daňových úlevách (u většiny daní odložení splatnosti, u některých exportních a sektorových daní také snížení sazby) a v programu zvýhodněných půjček. Do programu výhodných úvěrů bylo alokováno 72 mil. USD a vláda je připravena v případě zájmu ze strany žadatelů navýšit částku až na pětinásobek. Účast v programu má poměrně přísné podmínky. Firmám, které se pro tuto formu pomoci nekvalifikují (například byly v minulých finančních obdobích ve ztrátě), vláda nabízí možnost státní garance pro komerční úvěry.

Některé kroky v rámci CERP směřují k větší efektivitě státní správy a mohou výrazně přispět k růstu ekonomiky po odeznění pandemie. Jedná se zejména o zavádění prvků e-governance do schvalovacích procesů (například při žádostech o povolení k vývozu zboží a při daňovém řízení), což firmám sníží administrativní náklady a povede k rychlejšímu získání patřičných rozhodnutí.

Plán CERP má také sociální rozměr. Velká část opatření směřuje k zachování dosud vysoké míry zaměstnanosti a obsahuje různé další úlevy pro domácnosti a spotřebitele (slevy na energie, snížení úrokové míry u hypoték, snížení důchodového věku apod.). 

Exportérů a investorů se sociální rozměr plánu na obnovu týká především s ohledem na nově zdůrazněné pojetí vládních investic jako zdroje pracovních míst. Explicitně se v plánu zmiňuje preference pro projekty náročné na lidskou práci. To může znamenat výzvu pro evropské uchazeče v tendrech, budou-li předkládat spíše pokročilá, technicky náročná řešení.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

V době po odeznění pandemie lze očekávat nárůst poptávky zejména ze strany spotřebitelů a firem (B2C, B2B), zatímco vláda bude více preferovat místní dodavatele a dále dodavatele, kteří budou schopni zadávané projekty zcela hradit z vlastních zdrojů či alespoň kofinancovat.

Jako první lze očekávat zvýšení zájmu o prémiové spotřební zboží, což se částečně děje již v době trvající pandemie. V delším časovém horizontu lze očekávat nárůst poptávky po dovozu inteligentních technologií a materiálů, které přinesou uživatelům úspory a větší bezpečnost.

Energetický průmysl

V energetickém průmyslu existují příležitosti zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, zejména solární energie. Až čtvrtina populace žije v odlehlých oblastech, které se v nejbližší době neplánují připojit k rozvodné síti. Zde je poptávka po výstavbě ostrovních systémů pro konkrétní domácnosti a mini-gridů pro vesnice a obce. Částečně lze pro realizaci takových projektů vy­užít existující rozvojové prostředky, například v rámci elektrifikačního programu Světové banky. 

Vedle dodávání hotových systémů je možné se uplatnit také jako subdodavatel konkrétního investora a dodat dílčí části (solární panely, záložní baterie a generátory, řídicí systémy apod.). Zájem je také o poskytování technického vzdělání v oblasti výstavby a servisu fotovoltaických systémů.

Země má značný přírodní potenciál také pro malé vodní elektrárny (i pro velké – přehrady), nicméně tento potenciál je lokalizován především v nejchudších částech země, tudíž v současné době je téměř nemožné podobný projekt realizovat bez vlastního financování (například v rámci rozvojové spolupráce).

Sklářský a keramický průmysl

České sklo je dnes v Myanmaru zastoupeno zejména ručně vyráběnými dekorativními výrobky, křišťálovými lustry a v poslední době také kvalitním stolním sklem. Poptávka po těchto výrobcích se v posledních měsících výrazně zvýšila, což vytváří prostor pro vstup nových aktérů na trh.

Důvodem zvyšující se poptávky je obecně rostoucí zájem o luxusní zboží v dobách recese, kdy lidé více než jindy upřednostňují výrobky, které dokážou uchovat hodnotu. Dalším faktorem je částečné uzavření hranic. Myanmarští spotřebitelé si dosud luxusní zboží všeho druhu převážně kupovali v zahraničí, avšak nyní se naučili pořizovat prémiové výrobky také na domácím trhu. Ze zpráv od distributorů lze usuzovat, že tato změna spotřebního chování přetrvá i po otevření hranic, a tudíž myanmarský trh s luxusním zbožím celkově bude růst. Poptávku po stolním a barovém skle dále může navyšovat také značné množství dosud odložených společenských akcí (například svateb), které budou realizovány ve druhé polovině roku po uvolnění restrikcí.

Výše uvedený trend se samozřejmě netýká pouze skla, v současné době je prostor pro vstup na trh také s jinými výrobky obdobné kategorie, např. hodinek, porcelánu či luxusního nábytku.

Stavební průmysl

Myanmarští developeři stále více hledí na kvalitu a bezpečnost staveb, které vytvářejí a prodávají. V této souvislosti se nabízí možnost dodávat inovativní stavební materiály a technologie, které umožní stavitelům i budoucím uživatelům staveb například uspořit náklady na údržbu či klimatizaci, snížit vlhkost vzduchu, zamezit šíření plísní apod. S velkým úspěchem se mohou setkat technologie, které umožní více užívat místní materiály.

Jako u všech nových technologií je nutné věnovat pozornost jejich prezentaci a zdůraznit veškeré výhody inovativních řešení. Téměř nutností je existence referenčního projektu v obdobném klimatickém pásu a možnost sdílet konkrétní zkušenosti a technická data. 

Rozhodujícím faktorem úspěchu je vždy cena, nicméně zejména v případě stavebního průmyslu jsou investoři zvyklí do svých kalkulací promítat vedle pořizovacích nákladů také úspory z provozu. 

Materiály a technologie je možné dodávat jak přímo velkým developerům, tak distributorům stavebnin. V obou případech je nezbytné věnovat náležitou péči zaškolení pracovníků, kteří budou s těmito materiály pracovat či je prodávat.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví a zdravotnický průmysl jsou významnými částmi plánu CERP. V příštích letech je plánována modernizace stávající sítě nemocnic a zkvalitnění kapacit na skladování a distribuci léčiv (mnohé regiony dosud nemají vybudován chladící řetězec). Vláda bude také více podporovat domácí výrobu zdravotnických pomůcek a léčiv. Ministerstvo zdravotnictví a sportu plánuje v letech 2020–2024 vynaložit na modernizaci zdravotnictví až 300 mil. USD.

Z hlediska exportních příležitostí toto znamená očekávanou poptávku po vybavení modernizovaných nemocnic (diagnostické přístroje, operační sály, lůžka, sterilizační jednotky apod.), ale také možnost případně dodávat výrobní stroje a materiály do plánovaných či zčásti již vznikajících závodů na výrobu zdravotnických pomůcek. Zájemci o investice – výstavbu výrobního či distribučního centra přímo v zemi – mohou v současné době počítat s vyřízením potřebných povolení ve zrychleném režimu, a také s řadou pobídek pro nové investory, zejména pokud by svůj závod plánovali otevřít v některé ze zvláštních ekonomických zón.

V oblasti zdravotnictví také existuje potenciál pro uplatnění poradenských a IT služeb v oblasti řízení a financování zdravotní péče. ČR v současné době školí pracovníky myanmarského Ministerstva zdravotnictví a sportu právě v oblasti managementu a financování zdravotnických služeb (projekt na sdílení know-how v rámci programu MPO ČR „Aid for Trade“), proto české firmy působící v tomto sektoru mohou být vnímány jako důvěryhodné a jejich řešení mohou být příslušným úředníkům již známá.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu
e-mail: yangon@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/yangon
• Teritorium: Asie | Myanmar | Zahraničí