Nabídka služeb České exportní banky

Dokument představuje základní nabídku produktů a služeb České exportní banky, a. s. Nabídka pomoci exportérům sahá od financování krátkodobých vývozních úvěrů přes financování střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů až po záruky poskytované v souvislosti s uskutečněním vývozu.

Česká exportní banka, a.s. je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Příjemcem podpořeného financování může být vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), či jeho zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro vývoz či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí může vstupovat i tuzemská banka vývozce nebo zahraniční banka dovozce. Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

Kontaktujte Úsek obchodu ČEB

Úsek obchodu ČEB

První kontakt s ČEB

V zájmu získání optimálních podmínek financování je vhodné projednat s ČEB poskytnutí podpořeného financování vývozu ještě před podpisem smlouvy o vývozu. Umožňuje to formulovat dokumenty tak, aby český vývozce/investor mohl svou nabídku formulovat v optimální podobě výhodné pro sebe  i pro zahraničního partnera. Pro úvodní jednání s ČEB je vhodné zajistit alespoň následující základní údaje:

a) o vývozci
b) o partnerovi / odběrateli
c) o konkrétním vývozním případu

Seznam hlavních produktů podpořeného financování ČEB

Úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr)
Umožňuje českému výrobci, resp. vývozci financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce)

Přímý vývozní dodavatelský úvěr
Umožňuje českému vývozci profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozce)

Přímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je zahraniční dovozce)
Umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého vývozce pro zahraničního kupujícího (dovozce)

Nepřímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce)
Umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého vývozce pro zahraničního kupujícího (dovozce)

Úvěr na investice v zahraničí
Umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí

Refinanční vývozní dodavatelský úvěr
Umožňuje poskytnout bance vývozce prostředky, které tato využije k poskytnutí úvěru vývozci za zvýhodněných podmínek

Refinanční vývozní odběratelský úvěr
Umožňuje poskytnout bance vývozce prostředky, které tato využije k poskytnutí úvěru zahraničnímu dovozci za zvýhodněných podmínek

Odkup pohledávek z akreditivů bez postihu
Umožňuje českému vývozci již v současnosti realizovat pohledávku z vývozu spojenou s dokumentárním akreditivem s odloženou platbou či s akceptaci směnky

Odkup vývozních pohledávek s pojištěním bez postihu
Umožňuje českému vývozci již v současnosti realizovat pohledávku z vývozu, která je pojištěna proti vývozním úvěrovým rizikům

Bankovní záruky

Financování prospekce zahraničních trhů
Umožňuje českému podnikateli financovat průzkum zahraničního trhu, na nějž hodlá vstoupit

Doprovodné finanční služby
Dokumentární operace, hladký platební styk a další služby

Termínovaný vklad
Poskytuje lepší zhodnocení volných finančních prostředků právnické osoby

Komerční běžný účet
Pásmově úročený běžný účet poskytuje lepší zhodnocení dočasně nevyužitých finančních prostředků exportéra

Devizový obchod (fx spot)
Slouží exportérovi ke směně dvou různých měn při použití aktuálního tržního kurzu

Další užitečné informace:

Výroční zprávy ČEB

Kontakt:

Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34
P.O. Box 870
111 21 Praha 1
Česká republika

telefon +420 222843111
telex 121 285 CEBC
SWIFT CZEE CZ PP
Reuter CZEX

internet: www.ceb.cz
e-mail: ceb@ceb.cz (společný e-mail odboru podpory obchodu)

zpět na začátek

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme