Nizozemsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nizozemsko je pro české exportéry důležitým teritoriem z pohledu nejen vnitřního trhu (takřka 17 milionů obyvatel), ale zejména s ohledem na možnost reexportů do celého světa. Nizozemské hospodářství a obchodní dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, proto mají čeští výrobci možnost umístit své výrobky a služby na místním trhu pouze za předpokladu dodržení vysoké kvality a konkurenční ceny. Logicky by tak Nizozemsko mohlo a mělo být cílem pro české firmy, které se již etablovaly v Německu nebo v jiných (okolních) západoevropských zemích (např. Belgie, Francie nebo Velká Británie).

Nizozemsko si po staletí budovalo svou pozici obchodní velmoci. Desetitisíce nizozemských obchodních firem orientovaných na dovoz/vývoz a velkoobchod v sobě skrývají veliké know-how nejen nizozemského, ale i světového obchodu. Zde se nabízí možnost zvláště pro české malé a střední podnikatele, kteří někdy obtížně a s nedostatkem zkušeností hledají odbyt pro své výrobky. Navázání kontaktů s nizozemskými obchodními společnostmi neznamená jen možnost vývozu českých výrobků na nizozemský trh, ale též možnost dostat se prostřednictvím nizozemských firem na třetí trhy včetně trhů rozvojových zemí.

Jednou z dalších možností vstupu na nizozemský trh je výrobní spolupráce s místními firmami, které často hledají výrobce nebo dodavatele pro své distribuční sítě. V takovém případě však mnohdy české výrobky nemusí nést značku českého výrobce, ale značku nizozemské firmy (private label). Nizozemské firmy upřednostňují obchodování na základě dlouhodobé spolupráce, kdy se obchodní partneři znají a vzájemně si důvěřují.

Trvalý zájem je o výrobní kooperace, kdy si nizozemské firmy nechávají vyrábět komponenty nebo i celé výrobky v České republice (outsourcing). Jedná se o širokou škálu výrobků počínaje jednoduchými komponenty ze dřeva, plastů nebo oceli, až po složité strojírenské součásti nebo hotové výrobky podle požadované dokumentace. Existuje zájem o výrobní kooperaci, kdy české podniky mohou pro své partnery vyrábět speciální výrobky v malých sériích. ČR je v tomto směru u NL firem na předním místě mezi státy střední a východní Evropy. Nizozemské firmy si vybírají Českou republiku nejen pro outsourcing, ale i pro přemísťování celých výrob s cílem snížit výrobní náklady a zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Další potenciálně obrovskou oblastí je spolupráce nizozemských a českých firem na třetích trzích, včetně rozvojových zemí. Česká republika disponuje konkurenceschopnými průmyslovými výrobky, což v kombinaci s nizozemskou znalostí zahraničních trhů a obchodními schopnostmi může přinést zajímavé příležitosti.

Automobilový průmysl
Automobilový průmysl Nizozemska představuje kompletní hodnotový řetězec počínaje dodávkami surovin až po dodávky automobilových komponentů. Zahrnuje rovněž široký okruh poskytovatelů služeb ve výzkumu. Sektor se skládá z 300 společností, výzkumných i vzdělávacích institucí. Roční obrat je 17 mld. EUR; hlavní zahraniční odběratel je jako v případě ČR Německo. V Nizozemsku působí jediní dva finální výrobci – společnosti DAF a VDL NedCar. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu osobních automobilů, existují obchodní příležitosti pro subdodávky výrobního zařízení. Klíčovými technologiemi vozidel budoucnosti jsou ICT a software, dochází k integraci do složitějších systémů. Zásadním rysem je nástup elektromobilů. Dané trendy mají úzkou souvislost se zelenou mobilitou (energie z obnovitelných zdrojů, nulové emise) a smart mobilitou (konektivita, automatizace a pokročilé asistenční systémy).

Elektrotechnika
Nizozemsko je světovým leaderem ve vývoji nových technologií a materiálů v komunikacích, leteckém a automobilovém průmyslu, zdravotnických zařízeních, výroby elektrické energie a výroby polovodičů. Pro rozvoj sektoru je klíčové  spojení výzkumu a inovací,  které  v kombinaci s vynikající business strukturou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou činí z Nizozemska centrum pro high-tech zařízení. CD, DVD, blue-ray  i wi-fi či bluetooth jsou vše vynálezy nizozemského původu. Země je sídlem společnosti Philips, jedné z celosvětově nejvýznamnějších firem v oboru (v současné době se zaměřuje na oblast zdravotnictví a osvětlení, zaměstnává cca 74 tisíc lidí ve 100 zemích).

Energetický průmysl
Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, postupně dochází k uzavření všech uhelných elektráren. Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Investice směřují do dodávek pro větrné elektrárny (onshore i offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky. Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které jsou schopny podílet se na probíhajících změnách na nizozemském energetickém trhu: ekologické likvidace uhelných elektráren; snižování závislosti na zemním plynu (např. budováním energeticky neutrálních domů a budov) a řešení příčin či minimalizace následků zemětřesení z titulu těžby plynu v oblasti Groningenu; budování nových  OZE – větrných a slunečních elektráren a zdrojů využívajících biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporujících jejich provoz. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie dosáhl v r. 2018 úroveň 17 %, podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie pak byl 7,3 %. Toto stále velmi nízké číslo naznačuje, že v nedaleké budoucnosti dojde vzhledem k závazkům Nizozemska v oblasti energetiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům k významným změnám.

Chemický průmysl
Nizozemsko je celosvětově šestým největším dodavatelem chemických produktů, v zemi je 400 společností, zahrnujících celý dodavatelský řetězec; z celkem 25 vedoucích světových společností chemického sektoru jich 16 působí v Nizozemsku (BASF, AkzoNobel, DSM, Shell). Země je sídlem prvotřídních institucí rozvoje a výzkumu.  Úspěch sektoru spočívá v integrovaném přístupu partnerství veřejné a soukromé sféry a otevřených inovací. Nizozemsko je čtvrtým největším výrobcem chemikálií v Evropě (a desátým celosvětově – obrat odvětví v roce 2018 byl 50 miliard EUR). Sektor se skládá z firemních klastrů, které jsou vzájemně propojeny. Dochází tak ke spojení velkých společností s malými a středními podniky, ale i snově založenými firmami čerstvých absolventů univerzit. V Nizozemsku je celkem šest chemických klastrů: Delfzijl, Chemelot, Zeeland, Rotterdam, Amsterdam a Emmen.

ICT
Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se o nejvíce propojenou zemi v Evropě a má rovněž nejvyšší rychlost připojení. Operuje zde 60 % klíčových společností oboru (Microsoft, Cisco, Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM, Verizon). Stejně tak je centrem pro segment počítačových her (Guerilla Games, Perfect World, Kixeye, Activision Blizzard). Amsterdam je sídlem AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), celosvětově druhého peeringového centra; v Eindhovenu je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční kilometr) a v Enschede je v rámci univerzity Twente největší IT institut. Nizozemsko je leadrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, možnost uplatnění je i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy).

Kovozpracující průmysl
Sektor představuje pouhé 1 % HDP, ovšem je klíčovým dodavatelem pro stavebnictví, na jehož vývoji je do značné míry závislý. Dalšími důležitými odvětvími jsou automobilový průmysl a strojírenství. Po překonání obtížného období minulých let se aktuálně díky oživení ve stavebnictví očekává příznivý vývoj.

Obranný průmysl
Sektor tvoří až na výjimky státní podniky a výzkumné instituce. Je charakteristický vyspělou technologií a neustálými inovacemi. Vzhledem k omezenému domácímu trhu je orientován na vývoz, což vede ke spolupráci s firmami z jiných zemí, zejména Německa, Spojených států, Velké Británie a Belgie. Země je sídlem různých jednotek NATO QFC Brunssum, NAPMA, NCIA) s vlastními výběrovými řízeními.

Sklářský a keramický průmysl
Obor je dodavatelem zejména pro zdravotnický a farmaceutický průmysl. Vzhledem k tradici je možné také uplatnění českého uměleckého skla na zakázku. V případě keramiky je patrný rostoucí zájem o stavební komponenty.

Služby
Nizozemsko je ekonomikou služeb (78 % HDP), za předpokladu kvalitních, rychlých a levných služeb je možné uspět v jakékoliv oblasti. Funguje zde spolupráce R & D s komerční návazností – výzkumné priority jsou v rámci vybraných a oficiálně podporovaných 9 tzv. top sektorů (zemědělství a potraviny, chemický sektor, tvůrčí průmysl, energetika, high-tech, zahradnictví, vědy o živé přírodě a zdravotnictví, logistika, voda). Příležitosti se nabízejí pro technologické startupy i joint-ventures technologicky vyspělých českých firem s kapitálově a obchodně silnými nizozemskými partnery.

Stavební průmysl
Stavebnictví je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví (představuje téměř 7 % hrubého domácího produktu a zaměstnává 450 tisíc osob). Po silném útlumu v pokrizových letech stavebnictví za poslední tři roky vykazuje růst, který zahrnuje jak bytovou výstavbu, tak dopravní infrastrukturu. Sektor se aktuálně potýká s nedostatkem pracovních sil.

Strojírenský průmysl
Import těchto položek vykazuje rostoucí trend, navíc probíhá zpětný přesun specializované výroby z Číny do Evropy, což znamená příležitost i pro ČR, kdy český export může soutěžit s německými výrobky, které tvoří největší podíl nizozemského importu.

Zábava a volný čas
Nizozemci udržují zdravý poměr práce a zábavy a součástí tohoto přístupu jsou i sportovní aktivity (včetně cyklistiky, která ovšem slouží i jako prostředek cesty do zaměstnání). Důkazem toho je rostoucí podíl výdajů na rekreační a kulturní aktivity.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Nizozemsko má jeden z nejefektivnějších zdravotních systémů (od r. 2005 se pravidelně umisťuje v rámci prvních tří příček EuroHealth Consumer Index) a počet místních firem a výzkumných organizací v oboru zdravotnictví a věd o živé přírodě dosahuje 2500, včetně hlavních nadnárodních společností jako MSD, Amgen, Genmab, Astellas, GlaxoSmithKline a Medtronic. Sektor pokrývá všechny aspekty, výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDP. Jedná se o jeden z podporovaných top sektorů, mezi priority patří translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie (světový leader firma Philips).  Ve výzkumu je hojně rozšířen model partnerství veřejného a sooukromého sektoru. Nizozemsko je celosvětově jedním z nejkoncentrovanějších regionů věd o živé přírodě, Amsterdam se v důsledku brexitu stal novým sídlem Evropské lékové agentury.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Nizozemsko je druhým největším vývozcem zemědělské produkce, v oboru zde působí více než 4 000 společností včetně celosvětově nejvýznamnějších (Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead Johnson, ConAgra, Mars, apod.). Země vyváží ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), stejně jako vyhlášené mléčné produkty. Existuje zde významná základna výzkumu a vývoje – výzkumné instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nachází se zde nejlepší globální zemědělská univerzita Wageningen. V neposlední řadě je důležité zahradnictví, které pro svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální skleníky).

Zpracovatelský průmysl
Nizozemský zpracovatelský průmysl je silně závislý na vývozu, jeho míra exportní závislosti na úrovni 70 % je více než dvojnásobná ve srovnání s nizozemskou ekonomikou jako celkem (32 %). V rámci sektoru je ovšem značná odlišnost mezi jednotlivými odvětvími (např. exportně orientovaný chemický průmysl oproti nábytkářství, zaměřenému na vnitřní trh). Hlavními odbytišti nizozemského zpracovatelského průmyslu jsou Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Spojené státy a Itálie.

Železniční a kolejová doprava
Nizozemská železniční síť má rozsah 3 200 km a spojuje všechna významná střediska v zemi. Nizozemské dráhy realizují svůj program modernizace i rozšíření vozového parku prostřednictvím vypisovaných tendrů. Města Rotterdam a Haag plánují obnovu a rozšíření svých tramvajových linek.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl HS 8707 – Karosérie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8692
HS 8207 – Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí
HS 8708 – Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Elektrotechnika HS 8507 – Akumulátory elektrické vč separátorů
HS 8533 – Odpory elektrické ne odpory topné
Energetický průmysl HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou
HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační
HS 8503 – Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.
Chemický průmysl HS 2808 – Kyselina dusičná směs kyseliny sírové dusičné
HS 3913 – Polymery přírodní modifikované jn
ICT HS 8471 – Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
HS 8536 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, ‹ 1000V; konekt. pro opt. vlákna
HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací
CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
CPA 63.11 – Zpracování dat, hosting a související služby
Kovozpracovatelský průmysl HS 7612 – Sudy barely plechovky ap z hliníku do 300 l
HS 8001 – Cín surový (neopracovaný)
HS 8002 – Odpad šrot cínový
HS 7223 – Dráty z oceli nerezavějící
HS 2607 – Rudy olovnaté koncentráty
HS 7503 – Odpad šrot niklový
HS 7319 – Jehly jehlice špendlíky ap z železa oceli
Obranný průmysl HS 9302 – Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
Sklářský a keramický průmysl HS 7003 – Sklo lité profilové ploché válcované nezprac
HS 7011 – Baňky trubice skleněné otevřené nedohotovené
HS 7017 – Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní
Služby CPA 72 – Výzkum a vývoj, autorská práva
Stavební průmysl HS 2522 – Vápno nehašené hašené hydraulické
HS 2621- Strusky popely jiné vč popela mořských chaluh
HS 6808 – Desky dlaždice ap z vláken rostlin slámy ap
HS 6811 – Zboží osinkocementové buničitocementové apod
HS 6815 – Výrobky z kamene aj hmot nerostných jn
HS 7302 -Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj
Strojírenský průmysl HS 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem
HS 8442 – Stroje pro zhotovování tisk.pomůcek
HS 8453 – Stroje pro zpracování kůží ap opravy obuvi aj
HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr
HS 8476 – Automaty prodejní a na rozměňování mincí
HS 8479 – Průmyslové roboty, jinde neuvedené
Zábava a volný čas HS 9506 – Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9019 – Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj.
HS 9401 -Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka
HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl HS 1004 – Oves
HS 1106 – Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce aj
HS 1109 – Lepek pšeničný i sušený
HS 1207 – Semena, plody olejnaté, ostatní i drcené
HS 1522 – Degras, zbytky po zpracování tuků vosků
HS 1601 – Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve atd,
Zpracovatelský průmysl HS 4415 – Bedny bedničky klece bubny palety ap ze dřeva
HS 5109 – Příze z vlny chlupů zvířecích jemných upraven
HS 5112 – Tkaniny z příze vlněné česané chlupů jemných
HS 5204 – Nitě šicí bavlněné upravené pro prodej
HS 5607 – Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod
HS 9004 – Brýle (korekční ochranné aj) apod výrobky
HS 9114 – Části součásti hodinářské ostatní
Železniční a kolejová doprava HS 8602 – Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry
HS 8603 – Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem