Notář – podmínky pro získání povolení a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky notářského oprávnění, náležitosti žádostí a další informace o povolovacím řízení k výkonu činnosti notáře.zpět na dokument „Činnost notáře – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Notářský kandidát

Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do seznamu notářských kandidátů každého, kdo

 1. splňuje předpoklady stanovené v § 18 odst. 1,
 2. vykonal alespoň tříletou notářskou praxi (§ 7 odst. 2) a
 3. složil notářskou zkoušku.

Notář

Notářem může být jmenován občan České a Slovenské Federativní Republiky, který

 1. má plnou způsobilost k právním úkonům,
 2. získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejich právních předchůdců,
 3. je bezúhonný,
 4. vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi – tou se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta. Do notářské praxe se započte zcela praxe soudce, prokurátora, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe je možné započítat nejvýše dva roky.
 5. složil notářskou zkoušku . Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka

Předpokladem zahájení činnosti notáře je

 1. jmenování notářem,
 2. složení slibu do rukou ministra, pokud již dříve slib neskládal,
 3. pořízení úředního razítka notáře,
 4. uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností.

Náležitosti žádosti

Jedinou požadovanou náležitostí je podání v českém jazyce.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Notáře jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory České republiky do notářského úřadu.

Příslušný úřad

 • Notářská komora České republiky

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo spravedlnosti

Postup udělení povolení

 • Komora předloží návrh na základě výsledků konkursu, který vyhlašuje a organizuje. Komora zařadí do konkursu na základě přihlášky každého, kdo splňuje předpoklady.
 • Počet notářských úřadů v obvodu každého okresního soudu ustanoví ministr spravedlnosti po vyjádření Komory.
 • Notářský úřad zřizuje a ruší ministr po vyjádření Komory. Notářský úřad je určen jménem a příjmením notáře v rámci okresního soudu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Do seznamu notářů je zapsán každý, kdo splnil uvedené podmínky. Zápis do seznamu notářů Komora zaznamenává bezodkladně, max. do 1 týdne od vydání osvědčení o zápisu do seznamu notářů, které ale Komora vydá notáři po uhrazení poplatku za vydání osvědčení.

Doba platnosti povolení

 • Doba výkonu činnosti notáře není omezena.

Právní úprava

Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Ano – předpokladem pro zahájení činnosti je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace

zpět na dokument „Činnost notáře – povolení krok za krokem“

Doporučujeme