Nucený výkon exekučních titulů – povolení krok za krokem

V rámci pověření exekutorským úřadem, exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů. To znamená nucený výkon soudního či jiného exekučního titulu, ukládající buď povinnost zaplatit, nebo ukládající splnění nepeněžité povinnosti (například vyklizení bytu).Zájemce o výkon činnosti soudního exekutora musí být nejprve zapsán do seznamu exekutorských koncipientů. Po absolvování praxe pak úspěšně složit exekutorskou zkoušku a získat o jejím složení osvědčení. Zkoušku nemusí skládat ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka. Totéž platí i pro praxi. Po složení zkoušky je možné požádat exekutorskou komoru České republiky o zápis do seznamu exekutorských kandidátů. V případě uvolnění některého z exekutorských úřadů je pak na místo nového exekutora vypisováno výběrové řízení. Po jeho úspěšném absolvování a složení je kandidát ministrem spravedlnosti jmenován do funkce soudního exekutora.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o zápis do seznamu notářských koncipientů
 2. Žádost o složení notářské zkoušky
 3. Žádost o zápis do seznamu exekutorských kandidátů
 4. Přihláška do výběrového řízení na exekutora
 5. V případě úspěšného výběrového řízení je nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti
 6. V případě úspěšného výběrového řízení následuje složení slibu do rukou ministra spravedlnosti, přidělení úředního razítka a jmenování soudním exekutorem

1) Žádost o zápis do seznamu notářských koncipientů

 • Žádost se podává u Exekutorské komory
 • Žádost nemá předepsaný formulář. Přikládá se k ní doklad o dosaženém vzdělání, doklad o státní závěrečné zkoušce, pracovní smlouva dokazující, že kandidát je v pracovním poměru u exekutora, výpis z rejstříku trestů a kopie občanského průkazu.

Zápis do seznamu

2) Žádost o složení notářské zkoušky

 • Žádost nemá předepsanou formu ani náležitosti.
 • Žádost se podává u Exekutorské komory
 • Rozhodnutí o konání exekutorských zkoušek se zveřejňuje na internetových stránkách Komory a následně ve dvou celostátních denících

k žádosti se přikládá:

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o získání úplného vysokoškolského vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČR a originál nebo ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • doklad o délce dosavadní právní praxe, případně žádost o započítání jiné právní praxe. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, advokáta a advokátního koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu, anebo Nejvyššího správního soudu. Komora může uznat za právní praxi exekutorského koncipienta i jinou právní praxi vykonanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže exekutorský koncipient za jejího trvání získal zkušenosti a znalosti potřebné pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora.
 • úředně ověřené prohlášení, že je státním občanem České republiky, a že je plně způsobilý k právním úkonům
 • potvrzení soudního exekutora, že je u něj uchazeč zaměstnán jako exekutorský koncipient
 • Dále je třeba před zkouškou uhradit poplatek 10 000 Kč. Tento poplatek se hradí na Č.Ú. 27-85 77 11 02 27/ 0100

Po vykonání zkoušky je žadateli vydáno osvědčení

3) Žádost o zápis do seznamu exekutorských kandidátů

 • Žádost nemá předepsanou formu ani náležitosti. Přikládá se k ní osvědčení o vykonání exekutorské či jiné obdobné zkoušky (viz předchozí bod).
 • Žádost se podává u exekutorské komory

Komora zapíše žadatele do seznamu do dvou měsíců

4) Přihláška do výběrového řízení na exekutora

Podrobné informace o podmínkách jmenování soudním exekutorem a další informace o řízení

exekutorský kandidát přikládá:

 • doklad o zaplacení účastnického poplatku. Jeho výše a způsob platby jsou stanoveny vždy v rozhodnutí o výběrovém řízení.
 • výpis ze seznamu exekutorských kandidátů komory

ostatní přikládají:

 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o získání úplného vysokoškolského vzdělání
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • doklad o délce dosavadní právní praxe, případně žádost o započtení jiné právní praxe
 • doklad o složení exekutorské zkoušky nebo doklad o složení jiné zkoušky. Za exekutorskou zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška, notářská zkouška ,advokátní zkouška, profesní zkouška na komerčního právníka a závěrečná zkouška právního čekatele
 • doklad o zaplacení účastnického poplatku. Jeho výše a způsob platby jsou stanoveny vždy v rozhodnutí o výběrovém řízení.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

5) V případě úspěšného výběrového řízení je nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění lze uzavřít u řady komerčních subjektů

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

6) V případě úspěšného výběrového řízení následuje složení slibu do rukou ministra spravedlnosti, přidělení úředního razítka a jmenování soudním exekutorem

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme