Zastupitelské úřady a podpora ekonomických zájmů ČR

Dokument obsahuje informace o podpoře ekonomických zájmů na zastupitelských úřadech v zahraničí (ZÚ ČR) a obsahuje také pravidelně aktualizovaný seznam kontaktů na pracovníky českých zastupitelských úřadů pověřených ekonomickou agendou. Tento seznam je zpracováván Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV).

Česká republika má ve více než devadesáti zemích zastupitelské úřady či generální konzuláty, jejichž činnost je většinou dále rozšířena i na okolní státy. Hlavním posláním ekonomických diplomatů v zahraničí je lobování za zájmy českých firem a pomoc účinné informační a asistenční služby českým podnikatelským subjektům.

Bezplatné služby státu na podporu exportu poskytované českými zastupitelskými úřady a generálními konzuláty v zahraničí.

Zastupitelský úřad a generální konzulát:

 • poskytuje základní informace o podmínkách vstupu na trh (i s využitím Market Access Database EU);
 • vyhledává, event. oslovuje vhodné partnery podle domluvy s klientem;
 • zprostředkovává kontakty na tlumočníky a překladatele a další logistiku podle možností;
 • doporučí, jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika;
 • poskytuje podporu a asistenci pro obchodní jednání podle potřeby a možností;
 • poskytuje pomoc při vytipování partnerů (zejména B2G, G2G);
 • zajišťuje schůzky s partnery včetně případné účasti;
 • podílí se na přípravě setkání s velvyslanci a ekonomickými diplomaty;
 • podílí se na přípravě podnikatelských fór se zahraničními obchodními delegacem v ČR, která usnadňují navazování kontaktů mezi českými a zahraničními firmami;
 • poskytuje podporu při navazování kontaktů s vládními institucemi příslušné země;
 • poskytuje pomoc při zabezpečování podnikatelských misí v zahraničí;
 • sleduje a sdílí informace o chystaných veřejných zakázkách a možném zapojení do projektů financovaných rozvojovými a dalšími fondy (kupř. z EU, EBRD, ADB apod.);
 • nabízí politický vhled, obchodní znalosti a zprostředkování přístupu k lidem a orgánům s rozhodovacími pravomocemi;
 • vyvíjí tlak na odstraňování obchodních bariér, identifikuje a působí na místní rozhodovací procesy, podniká kroky pro usnadnění podmínek pro podnikání v dané zemi či regionu;
 • poskytuje podporu a pomoc při vyhledávání zahraničních investorů a vytipování investičních příležitostí jak v ČR, tak v zahraničí.

V zemích, kde působí zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR i zahraniční kancelář CzechTrade platí, že požadavek z firemní oblasti (B2B) je přednostně zpracováván zahraniční kanceláří CzechTrade, resp. zahraniční kanceláří CzechInvestu.

Požadavek na úrovni vládních institucí (G2G a B2G) přednostně zajišťuje zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR.

Kromě toho je zde Zelená linka pro export (tel. 800 133 331), která Vám v případě potřeby pomůže v základní orientaci, týkající se informační podpory ekonomických zájmů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme