Oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Tato živnost zahrnuje činnosti spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů), nehmotného a finančního majetku a podniku; dále činnosti spojené s oceňováním pohledávek, oceňováním převzetí ručení a oceňováním poskytnutí zajištění, apod.

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

Pro oceňování věcí movitých a nemovitých:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
 2. vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
 3. vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu(§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
 4. vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
 5. vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru, nebo
 6. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru;

Pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
 2. vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu ((§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
 3. vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme