Odběr vzorků osiva a sadby – pověření krok za krokem

Činnost spočívá v odběru vzorků rozmnožovacího materiálu pro uznávací řízení nebo pro ověření kvality obchodního osiva.K výkonu činnosti je nutné získat pověření. To vydává na základě písemné žádosti Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. K pověření je nutné splnit podmínku odborné kvalifikace a technické způsobilosti. Úřad na místě vykonává místní šetření.

Žádost o pověření k odběru vzorků

k žádosti se přikládá:

  • doklad o splnění kvalifikace, kterou se v tomto případě rozumí
    1. vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru,
    2. úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo
    3. minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí organizuje Ústav školení teoretické v délce minimálně 3 měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude pověřená osoba vykonávat. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku.

Dokladem je tedy doklad o dosažení požadovaného vzdělání společně s dokladem o odborné praxi

Dále je nutné přiložit popis technické způsobilosti, který se dle typu odebíraného materiálu řídí přílohou č. 15 vyhlášky č. 384 / 2006 Sb.,

Další informace o podmínkách pro získání pověření a povolovacím řízení

Úřad vydá pověření do 30 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

 

Doporučujeme