Odborná příprava vybraných pracovníků – povolení krok za krokem

Odbornou přípravou vybraných pracovníků se rozumí provádění odborné přípravy (tzn. vzdělávání) vybraných pracovníků, tj. vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření.K tomu, aby podnikatel mohl vykonávat odbornou přípravu vybraných pracovníků, musí podat žádost o povolení, a to Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Státní úřad pro jadernou bezpečnost mu do 90 dnů vydá povolení a zároveň schválí návrh dokumentace, která je přílohou žádosti.

Žádost o povolení se podává Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost

  • Pro žádost není oficiální tiskopis – žadatel si žádost formuluje sám podle zákonných náležitostí
  • Žádost o povolení musí obsahovat:
  1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, případně jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště odpovědného zástupce, je-li ustanoven; u právnické osoby název a právní formu, sídlo nebo adresu umístění organizační složky na území České republiky, byla-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, (dále jen „identifikace“), evidenční číslo, pokud již bylo Úřadem přiděleno,
  2. předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provozování činnosti, způsob jejího zabezpečení, dobu jejího trvání a způsob ukončení činnosti.
  • Žádost o povolení podepíše fyzická osoba žádající o povolení nebo statutární orgán právnické osoby žádající o povolení nebo jiný zástupce statutárního orgánu zmocněný na základě udělené plné moci.

Další informace o povolovacím řízení

Přílohy:

  • Doklady dokumentující organizační a technickou způsobilost žadatele k přípravě vybraných pracovníků,
  • doklady dokumentující odbornou způsobilost zaměstnanců žadatele k přípravě vybraných pracovníků,
  • doklady dokumentující způsob přípravy vybraných pracovníků.
  • tuto dokumentaci schvaluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost přidělí žádosti evidenční číslo a ve lhůtě 90 dnů od obdržení žádosti rozhodne formou správního rozhodnutí o udělení povolení. Zároveň schválí návrh dokumentace.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme