Odborný lesní hospodář – povolení krok za krokem

Poskytovatel této služby zajišťuje odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a zákonů vydaných k jeho provedení.Zájemce o provozování této činnosti musí získat licenci od Orgánu státní správy lesů. Licence se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o udělení licence pro provozování činnosti lesního hospodáře

  • Žádost se podává na orgán státní správy lesů, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa, v němž má žadatel trvalý pobyt v případě je fyzické osoby, nebo sídlo v případě právnické osoby.
  • Žádost nemá zákonem stanovenou formu.
  • náležitosti žádosti a podmínky pro získání licence

Fyzické osoby k žádosti přiloží:

  • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení lesnického vzdělání
  • popis dosavadní odborné lesnické praxe s uvedením počtu let

Právnické osoby k žádosti přiloží:

  • výpis z Obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Výpis z obchodního rejstříku i rejstříku trestů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy tzv. Czechpoint.
  • úředně ověřená kopie dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem
  • popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe

Další informace o povolovacím řízení

Orgán státní správy lesů udělí licenci do 30 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme