Odpovědný pojistný matematik – oprávnění krok za krokem

Odpovědný pojistný matematik svým podpisem na výkazu, který předkládá pojišťovna nebo zajišťovna České národní bance v souvislosti s tvorbou technických rezerv a skladbou finančního umístění, se solventností nebo na základě písemného požadavku České národní banky, potvrzuje správnost předkládaných údajů.Odpovědný pojistný matematik musí být zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou. Žadatel si podá žádost o zapsání do seznamu. Pokud žadatel splňuje všechny zákonné požadavky, zapíše ho Česká národní banka do seznamu.

Postup pro získání oprávnění:

Žádost o zápis do Seznamu odpovědných pojistných matematiků

Podmínky:

  • Fyzická osoba musí prokázat bezúhonnost
  • Za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům,
  1. která nebyla v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena,
  2. která splňuje podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby podle zvláštního zákona.

Přílohy:

  1. doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi v oboru pojistné matematiky
  2. osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace
  3. zahraniční fyzická osoba, s výjimkou fyzické osoby, která je občanem členského státu, doloží též povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky na dlouhodobé vízum.

Zde naleznete další informace ohledně podmínek pro získání licence a osvědčení

Česká národní banka rozhodne o zápisu do seznamu odpovědných pojistných matematiků ve lhůtě dle správního řádu (30 dnů).

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme