Odstraňování nepoužitelných léčiv

Činností odstraňování nepoužitelných léčiv rozumíme likvidaci léčiv nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti a likvidaci zjevně poškozených nebo nespotřebovaných léčiv fyzickou nebo právnickou osobou na základě souhlasu uděleného orgánem kraje.

Zájemce o odstraňování nepoužitelných léčiv musí nejprve získat živnostenské oprávnění pro podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady a poté požádat o souhlas příslušný krajský úřad.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Ohlášení vázané živnosti
 2. Žádost o udělení souhlasu

1) Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

 1. Vysokoškolské vzdělání a jeden rok praxe v oboru, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 4. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

2) Žádost o udělení souhlasu

 • Žádost se podává na příslušném krajském úřadě.
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář.

K žádosti je nutné doložit:

 1. živnostenské oprávnění (viz. výše)
 2. doklad o vlastnictví zařízení, nebo nájemní smlouva
 3. provozní řád s následujícími náležitostmi:

   

  • Základní údaje o zařízení
  • Charakter a účel zařízení
  • Stručný popis zařízení
  • Technologie a obsluha zařízení
  • Monitorování provozu zařízení
  • Organizační zajištění provozu zařízení
  • Vedení evidence odpadů
  • Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
  • Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí
  • Návrh na zavedení provozního deníku
 4. doklad o zaplacení správního poplatku 500,- Kč

Další informace o podmínkách udělení oprávnění a povolovacím řízení

Úřad udělí oprávnění do 30 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

 

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme