Opravy a montáž stanovených měřidel – registrace krok za krokem

Činností se rozumí montáž nebo oprava stanovených měřidel.Registraci provádí příslušný oblastní inspektorát Českého metrologického institutu, u něhož byla podána žádost. Ten prověří, zda je žadatel způsobilý pro vykonávání činností v rozsahu žádosti. V případě splnění stanovených předpokladů Český metrologický institut vystaví osvědčení o registraci. Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Jestliže zanikly důvody, pro které byla registrace provedena, Český metrologický institut registraci zruší.

Žádost o registraci k činnosti opravy a/nebo montáž stanovených měřidel

V žádosti se uvádí zejména:

  • určení (specifikace) stanovených měřidel, jejichž opravy nebo montáž mají být předmětem registrované činnosti (druhy stanovených měřidel dle vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • údaje o zajištění metrologické návaznosti opravovaných nebo montovaných měřidel
  • specifikace technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění činností v rozsahu registrace
  • jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace

K žádosti se přikládá:

  • doklad právní subjektivity žadatele – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, jiný relevantní doklad

Úřad udělí registraci do 30 dnů, popřípadě v náhradní lhůtě, je-li stanovena; oprávnění vykonávat registrovanou činnost může vzniknout i marným uplynutím lhůty ve smyslu zákona o volném pohybu služeb

Po obdržení Osvědčení o registraci (jehož součástí jsou podmínky výkonu registrované činnosti), resp po marném uplynutí lhůty je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme