Osobní dozimetrie a další služby významné z hlediska radiační ochrany – povolení krok za krokem

Touto službou se rozumí služby osobní dozimetrie, monitorování pracoviště nebo jeho okolí v rozsahu stanoveném v programu monitorování zajišťované jako služba pro provozovatele pracoviště III. nebo IV. kategorie, služby k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou.Povolení je nutno k provozování služeb, při kterých není nakládáno se zdroji ionizujícího záření, ale které je nutno vykonávat v kontrolovaných pásmech, například úklid na těchto pracovištích, kontrola, údržba nebo oprava jiných zařízení, prováděné jinou osobou než provozovatelem kontrolovaného pásma.

Dále se pak povolení vztahuje měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku; měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a ve vodě; dovoz, vývoz nebo distribuce generátorů záření, kromě generátorů záření, které jsou nevýznamnými zdroji.

K tomu, aby poskytovatel mohl poskytovat službu dozimetrie, musí požádat o povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Státní úřad pro jadernou bezpečnost mu do 90 dnů vydá povolení a zároveň schválí návrh dokumentace, která je přílohou žádosti.

Žádost o povolení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost přidělí žádosti evidenční číslo a ve lhůtě 90 dnů od obdržení žádosti rozhodne formou správního rozhodnutí o udělení povolení.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme