Osvědčení o původu hejna – udělení souhlasu krok za krokem

Tato činnost spočívá ve vydávání osvědčení o původu hejna, které je nutné k produkci násadových vajec. Osvědčení mohou vydávat uznané chovatelské sdružení v případě tuzemských chovů, nebo oprávněné osoby pro chovy přemístěné z jiných států EU nebo dovezené ze třetích zemí.Zatímco uznaná chovatelská sdružení mohou toto osvědčení vydávat automaticky, bez splnění dalších podmínek, oprávněné osoby musí získat rozhodnutí o udělení souhlasu od Ministerstva zemědělství. Souhlas vydává ministerstvo na základě písemné žádosti.

Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 11 odst. 4 z. č. 154/2000 Sb.

  • žádost se podává na Ministerstvo zemědělství
  • Je doporučeno používat formulář žádosti, který je obsažen v příloze č. 1 vyhlášky 448/2006 Sb.

K žádosti se přikládá:

  • Doklad o minimálně pětileté praxi v mezinárodním testování, přičemž předmětem testování musí být drůbež

Další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo vydá rozhodnutí o udělení souhlasu do 60 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme