Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče, nebo provedení záznamu o profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče se vydává řidičům, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.

Základní informace k životní situaci

Průkaz profesní způsobilosti řidiče, nebo řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, který absolvoval vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a vykonal úspěšně zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, který již byl uznán profesně způsobilým a účastnil se pravidelného školení profesní způsobilosti, případně kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti (v případě ukončení platnosti průkazu), byl uznán profesně způsobilým a přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení profesní způsobilosti avšak podrobil se výuce v rámci kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin, nebo nebyl dosud profesně způsobilý, podrobil se výuce v rámci kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti v rozsahu 35 hodin a bylo mu řidičské oprávnění skupiny vozidel C1, C1+E, C a C+E uděleno před 10. zářím 2009 řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D a D+E uděleno před 10. zářím 2008

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo záznamu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu mohou požádat řidiči, kteří se zúčastnili vstupního školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a úspěšně vykonali zkoušku profesní způsobilosti v období 6 měsíců před podáním žádosti, zúčastnili se pravidelného školení řidičů pokud již jsou profesně způsobilými řidiči, nebo kurzu pravidelného školení řidičů, pokud přestali vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelná školení v době platnosti své profesní způsobilosti řidiče, nebo nebyl profesně způsobilým řidičem, avšak bylo mu řidičské oprávnění uděleno pro skupiny vozidel C1 až C+E před 10. zářím 2009 nebo pro skupiny vozidel D1 až D+E před 10. zářím 2008.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo záznamu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu k žádosti doloží splnění platnými právními předpisy stanovených podmíne.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na obvyklý pobyt žadatele

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S úřední osobou obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o profesní způsobilost řidiče, nebo žádosti o profesní způsobilost řidiče společně s žádostí o řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče z důvodu změny údajů doloží řidič doklad totožnosti, řidičský průkaz a dokůlad o tom, že absolvoval vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a vykonal úspěšně zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, že se účastnil se pravidelného školení profesní způsobilosti pokud již je profesně způsobilým řidičem, nebo kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti pokud byl uznán profesně způsobilým a přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení profesní způsobilosti avšak podrobil se výuce v rámci kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin, nebo nebyl dosud profesně způsobilý, podrobil se výuce v rámci kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti v rozsahu 35 hodin a bylo mu řidičské oprávnění skupiny vozidel C1, C1+E, C a C+E uděleno před 10. zářím 2009 řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D a D+E uděleno před 10. zářím 2008.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře „Žádost o profesní způsobilost řidiče“ a „Žádost o vydání řidičského průkazu“ jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní polatek činí 200 Kč lze uhradit způsobem stanoveným vnitřními předpisy příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje ve věci profesní způsobilosti řidiče ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Účastníci správního řízení jsou stanoveni zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

K dalším činnostem může být žadatel vyzván správním orgánem, který ve věci podání žádosti rozhoduje (může se např. jednat o výzvu k odstranění vad podání, nebo doložení požadovaných skutečností a podobně)

Můžete využít tuto elektronickou službu

Životní situaci lze částečně řešit elektronickou službou, ovšem za následného doplnění žádosti podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žadatel může využít opravných prostředků podle zákona č. 500/2000 Sb., správní řád

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Řízení vozidla skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E (na něž se vztahuje podmínka profesní způsobilosti řidiče), aniž by řidič byl profesně způsobilý, podléhá pokutě 5 000 – 10 000 Kč a zákazu činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Další informace

Další informace lze získat na stránkách obecních úřdů obcí s rozšířenou působností nebo na stránkách Ministerstva dopravy.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace v elektronické podobě lze získat také na stránkách obecních úřdů obcí s rozšířenou působností nebo na stránkách Ministerstva dopravy.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy – odbor agend řidičů

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

7. 5. 2009

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

01. 10. 2020

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.