Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat – souhlas

Tato činnost spočívá v ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat podle pargrafu 12 plemenářského zákona. Oprávněná osoba může vydávat osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu.Zájemce o provozování této činnosti musí nejprve získat osvědčení o akreditaci laboratoře vydané v ČR nebo v zahraniční (v ČR toto osvědčení vydává Český institut pro akreditaci). Poté, co je mu vydáno osvědčení o akreditaci, může zažádat o udělení souhlasu k výkonu odborných činností na Ministerstvo zemědělství. Souhlas je udělen na základě písemné žádosti.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o posouzení Českým institutem pro akreditaci
  2. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 12 z. č. 154/2000

1) Žádost o posouzení Českým institutem pro akreditaci

Příloha č. 1informace o žadateli a o subjektu posouzení (CIA_Objednavka_posouzeni_dokumentace.doc, 222kB)
Příloha č. 2specifikaci rozsahu posouzení s doplňujícími informacemi (CIA_Priloha-2.doc, 69kB)
Příloha č. 3vyplněný dotazník (CIA_Priloha-3.doc, 44kB) – nepovinná příloha, je doporučeno vyplnit zejména v případě žádosti o první akreditaci
Příloha č. 4 – aktuální příručku jakosti (pokud již není na ČIA)
Příloha č. 5 – doklad o právním postavení žadatele. Za doklad o právním postavení žadatele lze považovat tam, kde je to možné, kopii výpisu z obchodního rejstříku, v případě, že žádající subjekt není zapsán v obchodním rejstříku, lze za doklad o právním postavení žadatele považovat např. následující ověřené dokumenty: živnostenské nebo jiné oprávnění, zřizovací nebo zakladatelskou listinu nebo registraci u příslušného orgánu k tomu oprávněného.
Příloha č. 6 – doklad o organizační struktuře subjektu posuzování spolu s případným dokladem týkajícím se organizačního začlenění tohoto subjektu v rámci organizace žadatele
Příloha č. 7 – u zkušebních, zdravotnických a kalibračních laboratoří zpráva o účasti a výsledcích v programu zkoušení způsobilosti/mezilaboratorních porovnáních (CIA_Zprava-o-ucasti-v-MPZ.doc, 34kB)
Příloha č. 8 – u subjektů žádajících o akreditaci samostatného vzorkování seznam dodavatelů (zkušebních laboratoří)

Přezkoumání žádosti a registrace Českým institutem pro akreditaci

Český institut pro akreditaci zasílá žadateli návrh smlouvy o kontrolní činnosti a fakturu na registrační poplatek a zálohovou fakturu na posuzování (do 14 dnů od přezkoumání žádosti); po vrácení žadatelem podepsané smlouvy a zaplacení faktur je zahájeno posuzování.

Posouzení dokumentace systému managementu jakosti do 30 dnů od data uvedeného ve smlouvě

Posouzení na místě až na výjimky do 90 dnů od data uvedeného ve smlouvě. Výjimku mohou tvořit případy, kde není možno z praktických, technických či legislativních důvodů provést posouzení ve stanoveném termínu. Maximální doba posuzování v těchto výjimečných případech nesmí překročit lhůtu 6 měsíců.

vydání osvědčení o akreditaci

Metodické pokyny

2) Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 12 z. č. 154/2000

K žádosti se přikládá

  • osvědčení o akreditaci laboratoře
  • kopie protokolu z mezinárodních srovnávacích testů (pokud se tyto testy provádějí)

Náležitosti žádosti a další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo zemědělství udělí souhlas do 60 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme