Ozařování potravin – schválení ozařovny krok za krokem

Tato činnost spočívá v ozařování potravin a surovin a jejich ošetření ionizujícím zářením.Zájemce o provozování této činnosti musí nejprve získat povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jakmile získá toto povolení, může zažádat o schválení ozařovny u Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Rozhodnutí o schválení je vydáno na základě písemné žádosti. Příslušný orgán prověří správnost údajů v žádosti, připojené dokumentaci a prověří, zda je ozařovna způsobilá splnit skutečnosti uvedené v předložených písemnostech. Provede šetření hygienických podmínek výroby potravin a na základě provedeného šetření sepíše protokol o výsledku šetření. V případě, že je výsledek uvedený v tomto protokolu pro žadatele pozitivní, vydá ředitel místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce rozhodnutí o schválení ozařovny.

Žádost o vydání rozhodnutí o schválení ozařovny

K žádosti se přikládá:

  • povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření
  • typové schválení zdroje ionizujícího záření
  • stanovení fyzické osoby odpovědné za dodržování podmínek pro ozařování
  • zdůvodnění technologické potřeby ozařování potravin a surovin
  • specifikace zdrojů záření
  • dokumentace související s určením technologických úseků (kritických bodů), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin
  • sanitační řád
  • kolek v hodnotě 1000 Kč

Další informace o povolovacím řízení

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydá rozhodnutí do 30 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme