Patentový zástupce – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění k provozování činnosti patentového zástupce.zpět na dokument „Patentový zástupce“

Podmínky udělení povolení

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání,
 • odpovídající odborná praxe (soustavný a pravidelný výkon činnosti v oblasti průmyslových práv v délce trvání alespoň 3 roky),
 • složení odborné zkoušky patentového zástupce,
 • složení slibu

Za překážku udělení povolení je považováno:

 • disciplinární potrestání vyškrtnutím ze seznamu nebo na něhož se hledí, jako by mu bylo takové disciplinární opatření uloženo,vyškrtnutí ze seznamu z důvodu prohlášení konkurzu na majetek patentového zástupce nebo na majetek společnosti patentových zástupců, jejímž je společníkem nebo akcionářem, nebo z důvodu prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, pokud od vyškrtnutí neuplynula doba 5 let.

Náležitosti žádosti

Doklady o splnění výše uvedených požadavků.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Oznamovací povinnost pro hostujícího patentového zástupce a pro zahraniční organizační formu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Zápis do seznamu

Příslušný úřad

 • Komora patentových zástupců České republiky

Kontrolní a dozorové orgány

 • Komora patentových zástupců České republiky

Postup udělení povolení

 • Žadatel vykoná zkoušku odborné způsobilosti, poté zašle žádost o zápis do seznamu patentových zástupců.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Žadatel je do seznamu zapsán po složení slibu, osvědčení o zápisu do 15 dnů.

Poplatky

 • 2.500,- Kč za jednotlivý okruh zkoušky, 5.000,- za souhrnnou zkoušku. Usazený patentový zástupce 2.000,- Kč za vykonání zkoušky.

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není stanovena.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

Komora je oprávněna přezkoumat odbornou kvalifikaci a jinou způsobilost hostujícího zahraničního patentového zástupce podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava

 • Zákon č. 417/2004 o patentových zástupcích

Pojištění profesní odpovědnosti

Vyžaduje se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním služeb patentového zástupce v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout (Komora stanovila minimální výši pojištění pro hostujícího zahraničního patentového zástupce částkou 1.000.000 Kč.)

Související právní předpisy

 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zpět na dokument „Patentový zástupce“

Doporučujeme