Patentový zástupce

Činností patentového zástupce rozumíme poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.Zájemce o provozování činnosti patentového zástupce musí nejprve získat osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby, které mu bude po úspěšném složení zkoušky vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví. Následně zájemce zažádá o zápis do seznamu patentových zástupců.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o složení odborné zkoušky patentového zástupce
 2. Žádost o zápis do seznamu patentových zástupců
 3. Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu

1) Žádost o složení odborné zkoušky patentového zástupce

Žádost lze podat v následujícím rozsahu:

 1. Ochrana práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti
 2. Ochrana práv na označení
 3. Souhrnná (a+b)

Podává se na Úřadě průmyslového vlastnictví.

K žádosti je nutné doložit:

 1. doklad o dosažení vysokoškolského vzdělání (prostá kopie)
 2. prohlášení o zamýšleném rozsahu zkouška (a – b – c )
 3. doklad o úhradě poplatku za zkoušku (v případě rozsahu ad. a) a ad. b) – 2.500,- Kč, v případě rozsahu ad c) – 5.000,- Kč)

Po složení zkoušky může žadateli požádat o zapsání do seznamu patentových zástupců.

2) Žádost o zápis do seznamu patentových zástupců

K žádosti je nutné přiložit:

 1. výpis z rejstříku trestů
 2. doklad o dosažení vysokoškolského vzdělání (prostá kopie)
 3. doklad o absolvování odborné praxe soustavným a pravidelným výkonem činnosti v oblasti průmyslových práv (min. 3 roky)
 4. doklad o složení zkoušky (viz. výše)

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Do jednoho měsíce od podání žádosti skládá žadatel slib.

Úřad zapíše žadatele do seznamu a o zápisu vydá do 15 dnů osvědčení

3) Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu

Patentový zástupce musí mít před zahájením činnosti uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním služeb patentového zástupce, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout.

Pojištění lze uzavřít:

 1. individuální
 2. v rámci hromadné smlouvy uzavírané Komorou patentových zástupců

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme