Péče o zaměstnance a pracovní podmínky

Dokument se zabývá vlastním pojetím péče o zaměstnance, rozebírá právní úpravu pracovní doby, její délku a rozvržení, neopomíjí však ani požadavky na pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Převzato z knihy „Personalistika pro manažery a personalisty“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

Péče o zaměstnance vyjadřuje starost zaměstnavatele o zaměstnance, jejich pracovní podmínky k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Účelem péče o zaměstnance a jejich pracovní podmínky je dosáhnout příznivých hodnot všech časových(pracovní doba), prostorových (pracovní prostředí), bezpečnostních (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a jiných faktorů, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Péče o zaměstnance je zákonnou povinností i ekonomickou nutností. Příznivé pracovní podmínky pozitivně ovlivňují zdraví, spokojenost, motivaci, schopnosti, výsledky a chování zaměstnanců a jsou předpokladem úspěšného vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. Příznivé pracovní podmínky stabilizují zaměstnance a posilují jejich sounáležitost s vykonávanou prací a realizovanými cíli zaměstnavatele. Současně zvyšují atraktivnost práce a zlepšují pověst zaměstnavatele.

Péče o zaměstnance zahrnuje:

  • povinnou péči, resp. smluvní péči vyplývající z pracovněprávních předpisů, kolektivních, pracovních a jiných smluv (pracovní doba, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odborný rozvoj, stravování apod.),
  • dobrovolnou péči vyplývající z personální politiky zaměstnavatele (personální rozvoj, zaměstnanecké výhody a ostatní služby poskytované zaměstnancům na pracovišti).

Povinná péče o zaměstnance vyplývající ze zákoníku práce zahrnuje:

  • pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226 zákoníku práce),
  • odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235 zákoníku práce),
  • stravování zaměstnanců (§ 236 zákoníku práce),
  • zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 až 247 zákoníku práce).

V oblasti pracovních podmínek je zaměstnavatel povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči (§ 224 odst. 1 zákoníku práce). Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání (§ 226 zákoníku práce). V oblasti odborného rozvoje zaměstnavatel zajišťuje zaškolení a zaučení zaměstnanců, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V oblasti stravování je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu (§ 236 odst. 1 zákoníku práce). Povinnost umožnit stravování neznamená povinnost zajišťovat stravování cestou závodního stravování, poskytování stravenek apod. Znamená povinnost vytvořit prostor a poskytnout čas ke stravování na pracovišti během přestávek v práci na jídlo a oddech. V oblasti zvláštních pracovních podmínek je zaměstnavatel povinen zajistit zvýšenou ochranu zaměstnanců se zdravotním postižením, zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců.

Specifickou oblastí povinné, smluvní i dobrovolné péče o zaměstnance je problematika:

  • pracovní doby a doby odpočinku,
  • pracovního prostředí,
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Převzato z knihy „Personalistika pro manažery a personalisty“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme