Posuzování shody výrobků – autorizace krok za krokem

Posuzováním shody výrobků rozumíme činnosti, při nichž se zjišťuje shoda výrobku s požadavky českých technických předpisů. Tyto činnosti pro jednotlivé sektory (skupiny tzv. stanovených výrobků) upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády příslušné pro daný sektor.

Je žádoucí, aby žadatel o autorizaci nejprve získal akreditaci pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody výrobků, kterou provádí nejprve získat akreditaci k posuzování shody výrobků. Tuto provádí Český institut pro akreditaci, o. p. s. Poté je třeba požádat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků. Vzhledem k náročnosti procesu je doporučeno podání žádosti předem konzultovat s pracovníky úřadu.

Postup pro získání pověření:

  1. Žádost o získání akreditace k posuzování shody výrobků
  2. Žádost o autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků

1) Žádost o získání akreditace k posuzování shody výrobků

Získání akreditace

2) Žádost o autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků

Žádost se podává u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a její vyřizování se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, předmět žádosti, podpis statutárního zástupce žadatele a doklady o plnění podmínek autorizace Před jejím podáním je doporučena konzultace s pracovníky úřadu. Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovené zákonem a příslušným nařízením vlády pro daný sektor. Pokud konkrétní nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, vydá Úřad rozhodnutí o autorizaci, splňuje-li žadatel nezbytné podmínky podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) až f) zákona.

K žádosti se přikládá:

Doklady o plnění podmínek autorizace, tj. dokumenty prokazující splnění všech podmínek k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody uvedených v příslušném nařízení vlády nebo, pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, v zákonu č. 22/1997 Sb. (§ 11 odst. 2 písm. a) až f) zákona). Záleží tedy na konkrétním sektoru (skupině stanovených výrobků) a tedy na konkrétním nařízení vlády. Nejvhodnější možné způsoby, jak lze plnění různých podmínek autorizace prokazovat, jsou uvedeny v zásadách pro autorizaci. Jde např. o doklady z veřejných registrů, doklady vydané dalšími subjekty jako ČIA, čestná prohlášení statutárních zástupců žadatelské organizace atd.

Úřad rozhodne o autorizaci do 120 dnů, přičemž lhůtu může v závažných případech prodloužit o dalších 90.

Po udělení autorizace je možné začít poskytovat službu ve stanoveném rozsahu, a to od termínu upraveného rozhodnutím o udělení autorizace.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme