Povinnosti společností ohledně látek a směsí

Společnosti musí od 1. 12. 2012 označovat a balit všechny nebezpečné látky podle nařízení CLP a aktualizovat bezpečnostní listy pro látky a směsi v souladu se změnou nařízení REACH (zveřejněno ECHA 7. 12. 2012).Látky klasifikované, označené a zabalené podle směrnice 67/548/EHS (směrnice DSD) a uvedené na trh před 1. prosincem 2010 musí být znovu označeny a zabaleny podle nařízení CLP. Všechny nebezpečné látky musí být průběžně klasifikovány jak podle nařízení CLP, tak podle směrnice DSD až do 1. 6. 2015, kdy bude platit pouze nařízení CLP.

Od 1. 12. 2012 musí být navíc aktualizovány bezpečnostní listy látek a směsí podle změněné přílohy II nařízení REACH (nařízení Komise (EU) č. 453/2010). Tato aktualizace představuje změny ve struktuře i obsahu bezpečnostních listů. Změny týkající se klasifikace, označování a balení směsí budou požadovány od 1. 6. 2015.

Společnosti by se měly plně přizpůsobit novým požadavkům.

Další informace:

• Oblasti podnikání: Chemický průmysl

Doporučujeme