Právní a daňové aspekty zaměstnávání cizinců na území ČR

Pojmy

Občan třetí země (cizinec) vs. občan EU/EHP

V úvodu problematiky zaměstnávání cizinců je v první řadě nutné odlišit, zda se jedná o zaměstnance – občana třetí země, či o občana Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska (dále jen „občan EU/EHP“), a to z důvodu odlišných podmínek kladených na zaměstnance, respektive na zaměstnavatele.

Za občana EU/EHP se považuje fyzická osoba, která má občanství jedné ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a rodinný příslušník takové fyzické osoby. Volný pohyb osob, tedy občanů EU/EHP, a jejich zaměstnávání je jednou za základních zásad EU, tudíž občan EU/EHP nepotřebuje k zaměstnání na území ČR zvláštní povolení k zaměstnání.

Má tak stejné právní postavení jako občan ČR, přesto i pro zaměstnávání občanů EU/EHP jsou zaměstnavatelům zákonem stanoveny určité povinnosti. Obdobné postavení jako občanu EU/EHP v právních vztazích upravených zákonem o zaměstnanosti přísluší i rodinnému příslušníku občana EU/EHP.

Občanem třetí země je pak ten, kdo není občanem ČR, občanem EU/EHP ani jeho rodinným příslušníkem. V tomto článku bude jako obecný pojem pro občany třetích zemí užíván pojen „cizinec“, přičemž tento pojem definuje i pobytový zákon, který pod termínem cizinec rozumí fyzickou osobu, která není státním občanem ČR ani občanem EU. Aby mohl být cizinec zaměstnán na území ČR, musí splňovat podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti.

U cizince je navíc nezbytné zohlednit vízovou či bezvízovou povinnost dle pobytového zákona, tedy aspekt, zda cizinec musí mít při pobytu na území ČR kratším než 90 dnů vízum, či nikoliv. Pokud bude cizinec dlouhodobě (tj. na dobu delší než 90 dní) zaměstnán u tuzemského zaměstnavatele, musí být jak držitelem povolení k pobytu dle pobytového zákona, tak držitelem povolení k zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti.

Je třeba mít na paměti, že v některých případech se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta či karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance pro zaměstnávání cizinců podle § 98 zákona o zaměstnanosti nevyžadují. Cizinci, od nichž se výše uvedená povolení nevyžadují, jsou typicky osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, byl jim udělen azyl, získaly na území ČR střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, anebo se v ČR soustavně připravují na budoucí povolání.

Další výjimku představují cizinci, kteří byli vysláni na území ČR svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou výlučně za účelem zvyšování si dovedností a kvalifikace, a další.

Rozhodné právo

Souhrnně a obecně je možné říci, že se při zaměstnávání cizinců bude jako rozhodné právo aplikovat právo české, tedy zejména zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, pobytový zákon, daňové předpisy aj.

Z výše uvedené zásady existují četné výjimky, z nichž některé jsou popsány níže. Pro pracovní poměr cizince a tuzemského zaměstnavatele je rozhodným právem právní řád státu, podle kterého byl pracovní poměr založen. V oblasti zaměstnanosti cizinců vycházejí české právní předpisy z nařízení a směrnic EU. Samozřejmě platí, že pokud má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu se státem, jehož je cizinec občanem, použije se taková mezinárodní smlouva.

Zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, povolení k zaměstnání

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta byla zavedena do českého právního řádu v roce 2014 s cílem zjednodušit zaměstnávání cizinců a je podle § 42g pobytového zákona druhem povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území ČR delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání, na které byla karta vydána.

Zaměstnanecká karta může mít tzv. duální či neduální charakter. Standartní, tj. duální zaměstnanecká karta v sobě kombinuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu (cizinec tedy nepodává zvlášť žádost o povolení k zaměstnání a zvlášť o povolení k pobytu). Naopak neduální zaměstnanecká karta opravňuje držitele k pobytu na území ČR, ale již v sobě neobsahuje povolení k zaměstnání, které buď musí držitel získat, nebo má právo na volný vstup na trh práce dle § 98 zákona o zaměstnanosti.

Zaměstnanecká karta může být vydána pouze na volné pracovní místo, které zaměstnavatel oznámil místnímu úřadu práce, a toto volné pracovní místo je nabízeno občanům ČR nebo občanům EU/EHP po dobu 30 dnů v databázi pracovních míst.

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty se přikládá pracovní smlouva, dohoda o provedení pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, ve které je již uveden konkrétní zaměstnavatel v ČR. Současně musí pracovní smlouva splňovat stanovené podmínky, a to především měsíční plat minimálně ve výši minimální mzdy a úpravu pracovní doby alespoň na 15 hodin/týdně. Žadatel musí zároveň předložit doklad o zajištění ubytování v ČR, tj. nájemní smlouvou nebo potvrzení o ubytování.

Žádost o udělení zaměstnanecké karty se podává na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu cizince a je zásadně udělována na dobu, na kterou je uzavřena pracovní smlouva, maximálně však na dobu 2 let, s možností jejího prodloužení. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu může cizinec žádost o vydání zaměstnanecké karty podat ministerstvu, tato možnost ovšem neplatí, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.

Modrá karta

Stejně jako zaměstnanecká karta, i modrá karta je podle pobytového zákona dalším druhem povolení k dlouhodobému pobytu, integrujícím v sobě také povolení k pobytu, když se vydává cizinci v případě výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Za vysokou kvalifikací se dle § 42i pobytového zákona považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň tři roky. Žádost o vydání modré karty se podává rovněž na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu cizince, za splnění stanovených podmínek je tuto možné podat i ministerstvu.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je zcela novým institutem představujícím povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince (nebo držitele povolení k pobytu v jiném členském státě EU) k pobytu na území delšímu než 90 dnů a k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.

Jedná se tedy o speciální druh povolení pro zaměstnance na pracovních pozicích manažer, specialista či stážista, kteří byli v rámci podniku – zaměstnávající obchodní korporace se sídlem mimo území členských států EU (nebo v jiném členském státu EU, v němž má zaměstnanec povolení k pobytu), převedeni k výkonu práce do jejího odštěpného závodu se sídlem na území, nebo do obchodní korporace se sídlem na území, jež je vůči „domovské“ obchodní korporaci ovládající nebo ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance podává cizinec rovněž na zastupitelském úřadu, popř. na ministerstvu. Vedle obecných dokumentů přikládaných k žádosti je nezbytné doložit další doklady, a to zejména o doklad prokazující zaměstnání před vnitropodnikovým převedením a vysílací dopis.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu dočasného převedení, nejdéle však na dobu 3 let pro manažery a specialisty, na dobu 1 roku pro stážisty. Platnost karty je možné při splnění zákonných podmínek opakovaně prodloužit.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je rovněž zcela novým institutem zavedeným novelou v roce 2017.

O tento druh povolení může obecně žádat příslušné ministerstvo cizinec, který splňuje následující podmínky:

  • je podnikatelem a právo podnikat na území v předmětu činnosti, kterou hodlá na území provozovat, mu vznikne nejpozději doložením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování příslušnému správnímu orgánu;
  • hodlá uskutečnit na území investici spočívající ve vytvoření nových pracovních míst v počtu stanoveném nařízením vlády a v investování peněžních prostředků ve výši stanovené nařízením vlády (tzv. „významná investice“);
  • záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec,
  • disponuje peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice a tyto prostředky jsou uloženy na účtu cizince vedeném v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  • je osobou bezdlužnou.

Tento druh povolení se vydává na dobu uskutečnění významné investice, maximálně však na 2 roky.

Povolení k zaměstnání

Zákon o zaměstnanosti vedle zaměstnanecké karty, modré karty a zvláštních typů povolení k pobytu pro vnitropodnikově převedené zaměstnance či za účelem investování užívá (dále společně jako „zvláštní povolení“) i pojem povolení k zaměstnání. Povolení k zaměstnání je vydáváno krajskou pobočkou příslušného Úřadu práce ČR na základě písemné žádosti před příchodem cizince na území ČR. Jednou z podmínek vydání povolení k zaměstnání je platné povolení k pobytu na území ČR.

Povolení k zaměstnání se vyžaduje v situacích, kdy není cizinci vydávána zaměstnanecká ani modrá karta či jiná karta zvláštního povolení, a to např. při vyslání cizince k výkonu práce na území ČR, při sezónních zaměstnáních (dle ust. § 21 zákon o pobytu cizinců) a dále v případech stanovených § 97 zákona o zaměstnanosti.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme