Právo ochrany spotřebitele

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Dalším druhem spotřebitelských smluv jsou spotřebitelské smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele nebo nemá-li podnikatel žádné místo k podnikání. Smlouvy sjednané mimo obchodní prostory zahrnují např. podomní obchody, nákupy od dealerů na různých předváděcích akcích, prodejních zájezdech. Naopak, do této kategorie se nezahrnují nákupy u prodejních stánků.

Pod smlouvy sjednané mimo obchodní prostory spadá i kategorie spotřebitelských smluv, k jejichž sjednání dochází během cesty podnikatele mimo prostory obvyklé pro jeho podnikání nebo během návštěvy v bytě nebo na pracovišti spotřebitele. Podnikatel v těchto případech může využívat momentu překvapení, psychologie nátlaku na spotřebitele i spotřebitelovu neznalost, zejména pak to, že spotřebitel nemůže porovnat takto učiněnou nabídku s ostatními nabídkami na trhu. Proto zákon poskytuje spotřebiteli ochranu ve formě práva od smlouvy odstoupit.

Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená:

 • v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a
 • během výletu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb nebo
 • na základě nabídky učiněné spotřebitelem mimo obchodní prostory podnikatele za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele.

Výjimky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Z režimu smluv uzavíraných mimo obchodní prostory jsou vyňaty určité typy smluv. Jedná se o smlouvu:

 • jejímž předmětem je poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpora osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,
 • jejímž předmětem je poskytování zdravotní péče,
 • jejímž předmětem je sázka, hra nebo los,
 • jejímž předmětem je vznik, převod či zánik práva k nemovité věci a nájem bytu a domu,
 • jejímž předmětem je výstavba nové budovy a podstatná přestavba budovy,
 • o finanční službě,
 • o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, které podnikatel fyzicky dodává do spotřebitelovy domácnosti, do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou častých a pravidelných dodávek,
 • uzavřenou při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor,
 • uzavřenou s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřenou za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem,
 • o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách,
 • o zájezdu (s výjimkou jejího uzavření po telefonu nebo s využitím elektronických prostředků) a
 • o koupi zboží na základě výkonu rozhodnutí nebo jiného soudního opatření.

Odstoupení od smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem, ve lhůtě 14 dnů. V případě podomního prodeje, či organizovaných akcí se lhůta prodlužuje na 30 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží (spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou), nebo
  • posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,
 • smlouvu na dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, tepla z dálkového vytápění nebo poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči.

Při porušení informačních povinností na straně podnikatele, který nepoučil spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této roční lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli zásadně ničeho povinen. Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu podnikatel nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před uplynutím lhůty. V případě odstoupení od smlouvy je podnikatel oprávněn po spotřebiteli požadovat jen plnění výslovně upravená občanským zákoníkem (např. náhradu za snížení hodnoty zboží, za určených podmínek).  

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme