Program Podpora nákupu půdy

Cílem programu podpory je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.C.1.

C.1.1. Předmět a účel Podpory

Cílem předkládaného programu podpory je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

C.1.2. Přístup k Programu

 • a) Komu je Program určen
  Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu části A.1.2. a zároveň jsou zemědělskými prvovýrobci ve smyslu části A.1.7. těchto Pokynů a spadají do kategorie malých či středních podniků ve smyslu ustanovení A.1.9
 • b) Specifická kriteria
  Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
  • ba) Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů alespoň ve výši 25% z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, minimálně však po dobu pěti let od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.
  • bb) Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu kdy PGRLF, a.s. poskytuje Podporu v rámci tohoto programu, minimálně však po dobu pěti let – tato lhůta začíná plynout od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.
  • bc) Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po celou dobu trvání smluvního vztahu s PGRLF, a.s. bez jeho předchozího písemného souhlasu.
  • bd) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
  • be) Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu kupních smluv a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných prodávajících a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných prodávajících. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných prodávajících. Výjimečně je možné čerpání úvěru ve prospěch prodávajícího uskutečnit i v hotovosti (např. přímo prodávajícímu na pokladně banky), poštovními poukázkami apod., přičemž vždy musí čerpání proběhnout tak, aby byla zajištěna účelovost čerpání úvěrových prostředků.
  • bf) Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude PGRLF, a.s. poskytnuta Podpora v rámci Programu Podpora nákupu půdy, nesmí překročit částku 10 mil. Kč.
  • bg) Úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy na který má být poskytována podpora nesmí být nižší než 100 tis. Kč.
  • bh) Maximální procentní sazba podpory je 5%, úrokové zatížení příjemce podpory je minimálně 1%.
  • bj) Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory. Zároveň však platí, že celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.10.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR.
  • bk) Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu.

C.1.3. Podpora poskytovaná v rámci Programu Podpora nákupu půdy

 • Dotace části úroků z úvěru.

C.1.4.

 • Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9).

Kompletní Pokyny pro poskytování podpory PGRLF, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy (PDF 219kB);

Více informací naleznete na stránkách PGRLF.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme