Projektování pozemkových úprav – oprávnění krok za krokem

Tato činnost spočítá ve vypracovávání návrhů pozemkových úprav a ve vydávání odborných stanovisek a posudků v oboru pozemkových úprav.Zájemce o provozování této činnosti musí získat úřední oprávnění od Ústředního pozemkového úřadu, kterým je Ministerstvo zemědělství. Toto oprávnění se vydává na základě písemné žádosti a úspěšně složené zkoušky.

Postup pro získání osvědčení:

  1. Žádost o udělení oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav
  2. Vykonání zkoušky odborné způsobilosti (písemný test a ústní pohovor)

1) Žádost o udělení oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

K žádosti se přikládají tyto dokumenty:

  • ověřená kopie dokladu o odborném vzdělání. Za to se považuje vysokoškolské vzdělání jako absolvent magisterského nebo bakalářského studijního programu v oblasti zeměměřičství, zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě krajiny, popřípadě vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol, anebo středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,
  • potvrzení o vykonané praxi, kdy jako absolvent magisterského studijního programu potřebuje praxi tříletou, jako absolvent bakalářského programu praxi šestiletou.
  • výpis z Rejstříku trestů. Ten lze získat na každém kontaktním místě veřejné správy
  • soupis návrhů pozemkových úprav, které žadatel vypracoval nebo na jejichž vypracování se podílel, včetně informace o jejich rozsahu. Žadatel dále uvede, který těchto návrhů bude předkládat ke zkoušce a označí pozemkový úřad, pro který byl návrh zpracován.

Další informace o povolovacím řízení

Po předložení žádosti jsou žadatelé informováni o termínu zkoušky odborné způsobilosti. Tyto termíny jsou stanoveny v závislosti na množství došlých žádostí. Zájemci si také mohou od úřadu vyžádat aktualizované okruhy otázek ke zkoušce.

2) Vykonání zkoušky odborné způsobilosti (písemný test a ústní pohovor)

Vydání oprávnění ke dni složení zkoušky

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme