Provádění balzamace a konzervace – získání koncese krok za krokem

Jedná se o činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem.

Konkrétně se jedná o napuštění lidských pozůstatků antiseptickými látkami, aby se zabránilo rozkladu (balzamace)a činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem (konzervace), které nespočívají v pouhém chlazení lidských pozůstatků v chladicích zařízeních.

Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti. K žádosti se vyjadřuje příslušná Krajská hygienická stanice.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Těmi se v tomto případě rozumí osvědčení o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a doklad o splnění vzdělání k některém z následujících oborů:

  1. vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,
  2. vzdělání bakalářského stupně ve zdravotnických oborech,
  3. vyšší střední vzdělání ve zdravotnických oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo diplomovaná porodní asistentka, anebo
  4. úplné střední odborné vzdělání ve zdravotnických oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme