Provádění pyrotechnického průzkumu – získání koncese krok za krokem

Činnost spočívá v cílevědomém vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin a dále v identifikaci nalezené munice nebo výbušnin.

Žadatel musí nejprve získat průkaz pyrotechnika od obvodního báňského úřadu, který je podmínkou pro udělení koncese živnostenským úřadem. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny F
  2. Žádost o vydání koncese

1) Žádost o vydání průkazu pyrotechnika

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti o vydání koncesní listiny pro živnost „Provádění pyrotechnického průzkumu“ se vedle dokladu prokazujícího odbornou způsobilost připojují doklady o splnění podmínky spolehlivosti dle zákona 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  • tj. osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR dle § 4 odst. 1 zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tzv. „lustrační osvědčení“ a
  • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů).

Doklady o splnění podmínky spolehlivosti dle zákona 451/1991 Sb. nemusí předkládat osoby narozené po 1.12.1971.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Služby

Doporučujeme