Provádění trhacích a ohňostrojných prací – získání koncese krok za krokem

Tato činnost spočívá ve využívání energie chemické výbuchové přeměny výbušnin pro provádění trhacích prací a k vyvolání světelných, popřípadě zvukových účinků.

Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládá doklad prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou je v tomto případě: průkaz střelmistra, oprávnění technického vedoucího odstřelů, průkaz odpalovače ohňostrojů

K žádosti je dále třeba předložit lustrační osvědčení, které vydává Ministerstvo vnitra České republiky. Lustrační osvědčení není zapotřebí u žadatelů, kteří se narodili po 1. 12. 1971

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme