Provoz krmivářského podniku – registrace nebo schválení krok za krokem

Touto činností jsou výroba, zpracování, skladování, doprava nebo distribuce krmiv; výroba nebo uvádění do oběhu doplňkových látek; výroba nebo uvádění do oběhu premixů;, výroba za účelem uvedení do oběhu krmných směsí, nebo jejich produkce pro výhradní potřebu vlastního hospodářství.Zájemce o provozování této činnosti musí získat rozhodnutí o registraci nebo schválení provozu krmivářského podniku od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Toto rozhodnutí je vydáno na základě písemné žádosti.

Žádost o schválení nebo registraci krmivářského podniku

K žádosti se přikládá:

  • doklad o registraci podnikání, jímž je kopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku nebo osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Výpis z obchodního rejstříku je možno získat prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy tzv. Czechpoint
  • údaje o provozu (viz. příloha k žádosti podle druhu provozované činnosti)

Další informace o povolovacím řízení

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydá rozhodnutí do 30 dní od podání žádosti

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme