Zájem o provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů

Fyzická nebo právnická osoba chce provozovat vlastní rozhlasovou stanici s původním programem prostřednictvím pozemních vysílačů. Rada vyhlásí z vlastního podnětu licenční řízení. Vyhlášení zveřejní Rada na úřední desce, nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyzve zájemce o vysílání, aby ve stanovené lhůtě podali žádost o přidělení licence. Dále Rada stanoví místo podání žádosti, časový a územní rozsah vysílání, soubor technických parametrů a další konkrétní požadavky licenčního řízení. Na udělení licence není právní nárok.

Základní informace k životní situaci

Fyzická / právnická osoba chce provozovat vlastní rozhlasovou stanici s původním programem prostřednictvím pozemních vysílačů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem. Má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.

Fyzická osoba, která je svéprávná a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem. Je-li tato fyzická osoba zahraniční osobou, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného jednat za ni ve věcech upravených tímto zákonem.

Ostatní fyzické a právnické osoby podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Licenční řízení zahajuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání z vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení.

Před zahájením licenčního řízení si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo více licencí k vysílání jednoho nebo více programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, rovněž stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích elektronických komunikací; v případě podnětu uchazeče o licenci je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání povinna vyžádat si od Českého telekomunikačního úřadu potřebná stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnět obdrží.

Licenční řízení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlásí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy od Českého telekomunikačního úřadu obdrží stanovisko, které zahájení licenčního řízení umožňuje; vyžádá-li si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od Českého telekomunikačního úřadu k témuž licenčnímu řízení více než jedno stanovisko, počíná lhůta 30 dnů pro vyhlášení licenčního řízení běžet ode dne, kdy obdrží poslední z vyžádaných stanovisek, pokud tato stanoviska zahájení licenčního řízení umožňují.

Na udělení licence není právní nárok.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlásí licenční řízení, podejte žádost o udělení licence.

Postupujte dle zveřejněných podmínek vyhlášení, dodržte předepsanou lhůtu a další požadavky vyhlášené v řízení.

Na které instituci životní situaci řešit

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

S kým, kde a kdy životní situaci řešit

  • Prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  • Datovou schránkou ID DS: 2fjadja

Jaké doklady mít s sebou

Požadované doklady jsou součástí formulářů:
– žádosti o udělení licence k provozování zemského analogového rozhlasového vysílání pro fyzickou osobu
– žádosti o udělení licence k provozování zemského analogového rozhlasového vysílání pro právnickou osobu

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí pro fyzickou / právnickou osobu jsou k dispozici na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky vybírá provozně-ekonomický odbor Úřadu Rady, bankovní spojení je uvedeno na www.rrtv.cz v části povinně zveřejňované informace.

Za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání se platí 25 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ve lhůtě 90 dnů ode dne zahájení licenčního řízení nařídí předseda Rady konání veřejného slyšení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

O všech žádostech doručených Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ve lhůtě se vede společné licenční řízení.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Budete vyzváni k účasti na veřejném slyšení.

Veřejné slyšení je určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení.

Na veřejném slyšení můžete být zastoupeni – buď statutárním orgánem určeným dle obchodního rejstříku k zastupování společnosti nebo jinou osobou na základě plné moci.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat prostřednictvím formuláře ePodání z webových stránek rrtv.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poučení o opravných prostředcích je povinnou součástí správního rozhodnutí, tedy i rozhodnutí o udělení, resp. neudělení licence.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu až do výše 10 000 000 Kč uloží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení rozhlasového vysílání, Odbor rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Kontaktní osoba

vedoucí Oddělení rozhlasového vysílání

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

24. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.