Provozování cestovní kanceláře – získání koncese krok za krokem

Tato činnost spočívá v organizování, nabízení a prodeji zájezdů. Dále lze rovněž nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu. V rámci živnosti lze dále prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty apod.

Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti. K žádosti se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
 4. vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 5. vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 6. střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
 7. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo
 8. doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře a 2 roky praxe v oboru
 9. doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona

Žadatel dále připojuje:

 1. smlouvu s pojišťovnou o pojištění v rozsahu stanoveném v § 6 až 8 zákona 159/1999 Sb,
 2. podnikatelský záměr, včetně bližších údajů o své činnosti,
 3. prohlášení, zda v posledních 5 letech nedošlo ke zrušení živnostenského oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu jejího úpadku
 4. prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme