Provozování laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví – autorizace krok za krokem

Činností laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumíme provádění měření/vyšetření podle požadavků tohoto zákona a na něj navazujících předpisů s cílem zajistit správnou odbornou úroveň protokolů pro hodnocení ochrany a podpory veřejného zdraví a pro efektivní výkon státního zdravotního dozoru.Zájemce o provozování laboratoří musí získat osvědčení o autorizaci laboratoří od Státního zdravotního ústavu. Před podáním žádosti je nutné, aby se žadatel podrobně seznámil s požadavky autorizující osoby.

Základními dokumenty jsou:

  1. Podmínky pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví,ve znění pozdějších předpisů
  2. Autorizační návody

Postup pro získání osvědčení:

  1. Žádost o vydání osvědčení o autorizaci laboratoří
  2. Žádost o prodloužení doby platnosti osvědčení o autorizaci

1) Žádost o vydání osvědčení o autorizaci laboratoří

Žádost se podává na Statním zdravotním ústavu.

K žádosti je nutné doložit:

  1. seznam setů přihlášených k posouzení
  2. seznam dokumentace laboratoře
  3. přehled o účasti v MPZ, PT
  4. prohlášení o politice jakosti

Po vyhodnocení podkladů a v případě, že podklady splňují veškeré požadavky, je autorizující osobou podepsána s žadatelem smlouva o kontrolní činnosti (ve dvou vyhotoveních) a dále je žadateli zaslána faktura pro zaplacení poplatků dle sazebníku autorizující osoby.

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Uskuteční se audit u žadatele

Úřad udělí oprávnění s platností 2 roky

Během doby platnosti osvědčení je autorizující osoba oprávněna provádět u žadatele kontroly plnění podmínek autorizace. Tyto kontroly jsou hrazeny držitelem osvědčení o autorizaci podle sazebníku autorizující osoby

2) Žádost o prodloužení doby platnosti osvědčení o autorizaci

Žádost o prodloužení platnosti osvědčení o autorizaci musí osoba, které bylo vydáno osvědčení o autorizaci, podat Státnímu zdravotnímu ústavu nejméně 6 měsíců před skončením platnosti osvědčení. Náklady spojené s prodloužením platnosti osvědčení o autorizaci hradí žadatel. Žádost o prodloužení autorizace je totožná s žádostí o vydání osvědčení o autorizaci.

Pro přehlednější a rychlejší průběh a především z kontrolních důvodů vyžaduje autorizující osoba vždy stejný rozsah dokumentů, jako při podání Žádosti o vydání osvědčení o autorizaci laboratoří. Místo vzorových protokolů jsou požadovány kopie minimálně jednoho reálného protokolu pro každý přihlášený set.

Základní informace o Autorizaci laboratoří

Osvědčení o autorizaci je prodlužováno o 5 let

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Doporučujeme