Provozování zoologické zahrady – licence krok za krokem

Zoologickou zahradou se rozumí trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí. Posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody.Zoologická zahrada může být provozována pouze na základě licence, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo si vyžádá písemné vyjádření České inspekce životního prostředí, místně příslušné veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat. O udělení rozhoduje na základě vyjádření těchto orgánů a výsledků místního šetření.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o licenci
 2. Šetření na místě

1) Žádost o licenci

K žádosti se přikládá:

 • seznam druhů živočichů a předpokládaný počet živočichů řazený podle řádů zoologické systematiky, kteří jsou nebo budou chováni,
 • přehled o účasti ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů,
 • přehled o zapojení do školení v ochranářských dovednostech,
 • informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,
 • informace o účasti na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),
 • informace o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody, například poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
 • informace o způsobu vedení průběžných záznamů o kolekci volně žijících živočichů,

Další informace o povolovacím řízení

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Ministerstvo si vyžádá písemné vyjádření České inspekce životního prostředí, místně příslušné veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat; lhůta pro doručení vyjádření, které musí obsahovat i odůvodnění, je 30 dnů ode dne doručení vyžádání, neobdrží-li ministerstvo vyjádření v této lhůtě, má se za to, že dožádaný orgán nemá k žádosti výhrad; na vydání vyjádření se nevztahuje správní řád.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Šetření na místě

 • Po obdržení vyjádření ministerstvo provede za účasti Komise pro zoologické zahrady šetření na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů předem).
 • Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření; obsahem zprávy je také vyjádření, zda Komise vydání licence doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření; Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření; lhůta pro vydání licence po tuto dobu neběží.

Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení

Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve vchodech do zoologické zahrady určených pro veřejnost.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme