Provozovatel zemědělského veřejného skladu – povolení krok za krokem

Předmětem této činnosti je přijímání zboží do hromadné nebo individuální úschovy, vždy odděleně od vlastního zboží provozovatele, a s tím spojené vystavování zemědělských skladních listů k tomuto zboží, vzorkování, ošetřování, vydávání a prodej skladovaného zboží.

Zájemce o provozování této činnosti musí nejprve získat živnostenský list potřebný pro řádný provoz zemědělského veřejného skladu. Poté může zažádat o povolení k provozování zemědělského veřejného skladu Ministerstvo zemědělství. Toto povolení je uděleno na základě písemné žádosti.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Ohlášení volné živnosti
 2. Uzavření pojištění
 3. Žádost o udělení povolení k provozování zemědělského veřejného skladu

1) Ohlášení volné živnosti

Ohlášení se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

2) Uzavření pojištění

 • Provozovatel je povinen pojistit zemědělský veřejný sklad i zboží v něm uskladněné proti živelním pohromám a krádeži.
 • Výše pojistného plnění není specifikována a pojištění je možné uzavřít u řady komerčních subjektů

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o udělení povolení k provozování zemědělského veřejného skladu

K žádosti je nutné připojit:

 • výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Ten je možno získat prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy tzv. Czechpoint
 • auditorem ověřená účetní závěrka za poslední ukončené účetní období
 • výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouva na dobu určitou (nejméně na 12 měsíců od podání žádosti). Výpis z katastru nemovitostí je možno získat prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czechpoint)
 • smlouvy o pojištění skladu
 • doklad o odborné způsobilosti určeného vedoucího a osob, které budou podepisovat zemědělské skladní listy. Za odborně způsobilou je považována osoba, která absolvovala střední či vysokou školu zemědělského zaměření a nebo prokázala 5 let praxe v oboru.
 • podpisové vzory osob, které budou oprávněny jednat za provozovatele a podpisovat zemědělské skladní listy
 • odpovídající živnostenské listy pro řádný provoz zemědělského veřejného skladu (jakékoliv živnosti související se zemědělstvím, v tomto případě postačuje živnost volná)
 • revizní zprávy týkající se objektu skladu. Předmětem revize je požární ochrana, hromosvody, plynová zařízení, elektrická zařízení a výtahy
 • provozní řád a nabídkový ceník služeb
 • kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení o existenci stavby + kopie katastrální mapy s vyznačením objektu skladu
 • návrh formuláře zemědělského skladního listu a uspořádání skladní knihy
 • doklady prokazující způsobilost objektu ke skladování zboží (viz. předepsaný tiskopis žádosti, Příloha 3 – karta 4, 5 a 6)

Další informace o povolovacím řízení

Po předložení žádosti probíhá inspekce na místě, které se účastní zástupci Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy. Na základě této inspekce je vydán protokol o tom, zda sklad splňuje všechny zákonem stanovené podmínky.

Ministerstvo vydá rozhodnutí o povolení do 60 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme