Provozovatel zemědělského veřejného skladu – podmínky pro získání povolení a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení povolení a další informace o povolovacím řízení k výkonu odborné činnosti Provozovatel zemědělského veřejného skladu.zpět na dokument „Provozovatel zemědělského veřejného skladu – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

 • Vlastní kapitál žadatele ve výši alespoň 30 mi. Kč podle auditované účetní závěrky za poslední účetní období předcházející žádosti o udělení povolení.
 • Objekt skladu, jeho specifikace a nezbytné vybavení – ke skladování zboží se prokazuje kolaudační rozhodnutí podle zvláštního předpisu
 • Zabezpečení odpovídající kapacitě skladu pro sušení a čištění zboží, laboratorní rozbory odebraných vzorků zboží, minimální skladovací kapacita zemědělského veřejného skladu je 1 000 tun pro všechny druhy uskladněného zboží celkem

Náležitosti žádosti

 1. jméno, příjmení, rodné číslo a adresa trvalého pobytu osoby nebo osob oprávněných jednat za provozovatele a podepisovat zemědělské skladištní listy,
 2. druh anebo druhy zboží určeného ke skladování,
 3. adresa a specifikace zemědělského objektu zemědělského veřejného skladu s uvedením skladovací kapacity a vybavení nezbytného k provozování zemědělského veřejného skladu,
 4. jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště vedoucího zemědělského veřejného skladu

K žádosti se přikládá

 • výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců
 • auditorem ověřená účetní závěrka za poslední ukončené účetní období
 • výpis z katastr nemovitostí nebo nájemní smlouva na dobu určitou (nejméně na 12 měsíců od podání žádosti)
 • smlouvy o pojištění skladu
 • doklad o odborné způsobilosti určeného vedoucího a osob, které budou podepisovat zemědělské skladní listy. Za odborně způsobilou je považována osoba, která absolvovala střední či vysokou školu zemědělského zaměření nebo prokázala 5 let praxe v oboru.
 • podpisové vzory osob, které budou oprávněny jednat za provozovatele a podpisovat zemědělské skladní listy
 • odpovídající živnostenské listy pro řádný provoz zemědělského veřejného skladu
 • revizní zprávy – požární ochrana, hromosvody, plynová zařízení, elektrická zařízení, výtahy
 • provozní řád a nabídkový ceník služeb
 • kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení o existenci stavby + kopie katastrální mapy s vyznačením objektu skladu
 • návrh formuláře zemědělského skladního listu a uspořádání skladní knihy
 • doklady prokazující způsobilost objektu ke skladování zboží (viz. tiskopis žádosti Příloha 3 – karta 4, 5 a 6)

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení – správní rozhodnutí

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zemědělství

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje posoudí a schválí Ministerstvo zemědělství. Součástí povolovacího řízení je také inspekce na místě.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 60 dní od podání žádosti

Poplatky

 • Za vydání k povolení provozování zemědělského veřejného skladu 10 000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Ne

Právní úprava

 • Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Provozovatel je povinen pojistit zemědělský veřejný sklad i zboží v něm uskladněné proti živelním pohromám a krádeži.

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 403/2000 Sb.
 • Zákon č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 552/1991 Sb.
 • Zákon č. 526/1990Sb.
 • Zákon č. 29/2000 Sb.
 • Zákon č. 26/2000 Sb.
 • Obchodní zákoník
 • Zákon č. 531/1990 Sb.
 • Zákon č. 591/1992 Sb.
 • Zákon č. 337/1992 Sb.
 • Zákon č. 71/1967 Sb

zpět na dokument „Provozovatel zemědělského veřejného skladu – povolení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme