Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu – udělení licence krok za krokem

Pod tuto činnost spadá nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, obchodní skladování, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, vývoz a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů.nebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání.Zájemce o provozování této činnosti musí získat licenci od Ministerstva zemědělství. Licence je udělena na základě písemné žádosti.

Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu

K žádosti fyzická osoba přikládá:

  • Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání žadatele.
  • Čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb. a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe.
  • Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb.), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy nebo pověřené osoby (§ 26 a 30 zákona č. 149/2003 Sb.).
  • Správní poplatek (kolková známka ve výši 1 000,- Kč).

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce pak přiloží:

  • Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání odpovědného zástupce.
  • Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let praxe (čestné prohlášení).
  • Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb.
  • Písemný souhlas souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb.), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy nebo pověřené osoby (§ 26 a 30 zákona č. 149/2003 Sb.)
  • Správní poplatek (kolková známka ve výši 1 000,-  Kč)..

Další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo vydá rozhodnutí o licenci do 30 dní ve složitějších případech 60 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme