Rumunsko

Rozcestník informací o Rumunsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Hlavním zdrojem nákazy covidem-19 se ukázala migrace rumunských pracovních sil. Rumunsko je co do počtu úmrtí nejpostiženější zemí střední a východní Evropy. Nezaměstnanost v roce 2019 oscilovala kolem 4 %, nyní se pohybuje kolem 7,8 %, vyjádřeno nominálně nezaměstnaných může být v roce 2020 až 1 milion lidí. Pandemií covid-19 bude ovlivněno více než 30 % rumunské ekonomiky. Příjmy do státního rozpočtu se ve srovnání s původním rozpočtem na rok 2020 sníží o 23,2 mld. RON (4,78 mld. EUR).

Očekává se, že schodek rozpočtu Rumunska se v letošním roce zvýší na 9,2 % HDP (ve srovnání s cílem vlády ve výši 6,7 % HDP). V roce 2021 se schodek ještě zvětší a dosáhne 11,4 % HDP. Projekce zahrnují scénář 40% zvýšení penzí v září tohoto roku. Předpokládá se, že poměr veřejného dluhu k HDP vzroste z 35,2 % v roce 2019 na téměř 55 % v roce 2021. Běžný účet je dlouhodobě v deficitu.

Výdaje vlády se ve srovnání s původním rozpočtem zvýší o 12,5 mld. RON (2,58 mld. EUR). Vláda podporuje z rozpočtových zdrojů nejzasaženější sektor HORECA (restaurace, hotely, turistické agentury, doprava). Kapitálově vláda podporuje společnosti, které mohou měnit profil výroby. Zvýší se limity ručení státu za úvěry pro malé a střední podniky. Stát bude dotovat úhrady úvěrů společnostem, resp. se bude vracet DPH až do maximální výše 9 mld. RON, aby bylo zachováno jejich cash flow. V letošním roce vláda neplánuje žádný nárůst daní, který by kompenzoval rostoucí výdaje.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Vládní plány hospodářské obnovy zahrnují masivní veřejné investice do dopravní, energetické, zdravotní, komunikační a vzdělávací infrastruktury. Vláda bude také klást důraz na potravinovou soběstačnost a obrannou infrastrukturu.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní například: dodávky obalů a obalové techniky, výrobních linek, strojů a zařízení nebo export konkrétních komponentů pro výrobce vozidel, elektrovozidel nebo jejich subdodavatele, participace na rozvoji dopravní infrastruktury, konkrétně dodávkami a subdodávkami stavebních materiálů a technologií, strojů a zařízení a případně i formou dodávek stavebních prací nebo stavební supervize dle požadavku investora.

Energetický průmysl

Pro české firmy může být perspektivní například: aktuál­­ní dostavba 3. a 4. bloku v jaderné elektrárně Cernavoda. (Pozn.: V roce 2015 podepsala rumunská Nuclearelectrica memorandum o dostavbě 3. a 4. bloku se společností CGN – China General Nuclear Power. V lednu 2020 premiér Orban prohlásil, že vláda bude chtít od memoranda odstoupit. Jako důvod uvedl European Green New Deal.)

Výstavba nových elektráren, rekonstrukce a modernizace stávajících energeticky neefektivních elektráren nebo dobíhající projekty větrných elektráren. A dále jsou to projekty na zvyšování energetické účinnosti, v oblasti kogeneračních jednotek, obnovitelných zdrojů energie, malých vodních elektráren a rozvodných energetických páteřních sítí atd.

ICT

Pro české firmy mohou být perspektivní například: možnosti dodávek technologií, specializovaného SW pro řízení průmyslových provozů a call center, dodávky SW řešení pro ochranu firemních dat, participace na projektech programu digitální agendy pro nové programovací období 2014–2020 za 2,4 mld. EUR. Pro české firmy může být perspektivní například narůstající trend v oblasti smart technologií.

Obranný průmysl

Pro české firmy mohou být perspektivní například: participace na přezbrojování, vybavení letišť, speciální materiál, zdravotní potřeby.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pro české firmy existují předpoklady pro export: lékařských přístrojů a zařízení, zdravotnického materiálu, pomůcek a vybavení zdravotnických pracovišť včetně specifických dodávek například ochranných prostředků v rámci situace vyvolané pandemií covidu-19 a řešení následků. Na trhu jsou všeobecně žádána moderní parafarmaceutika, volně prodejné doplňky stravy a spotřební materiál.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Pro české firmy může být perspektivní například: export potravinových výrobků a strojního vybavení do potravinářských výrobních a zpracovatelských závodů. V zemědělství mají perspektivu dodávky zemědělské techniky a technologií, zemědělských strojů, zařízení a zemědělských hnojiv. Konkrétně se do Rumunska dováží traktory, zemědělské nástavby. Výběrová řízení se objevují v oblasti vybavení vepřínů, drůbežáren a zavlažovacích technologií atd.

Velvyslanectví ČR v Bukurešti
e-mail: commerce_bucharest@mzv.cz
www.mzv.cz/buchares
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí